Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

NexGolf-ajanvaraus ja kentän avautuminen

NexGolf-ajanvaraus ja kentän avautuminen

26.4.2017

Hyvät gol­fyh­tei­söm­me jäsenet,

Nex­Golf-ajan­va­raus­jär­jes­tel­mäm­me avau­tuu tänään kes­ki­viik­ko­na 26.4.2017 klo 12.00. Kyl­lä, tämä tar­koit­taa myös sitä, että avaam­me ken­tän tule­va­na lau­an­tai­na 29.4.2017 klo 9.00. Ajan­va­rauk­set voi siis aloit­taa. Muu­tos­ta aikai­sem­paan sen ver­ran, että osak­kaat voi­vat vara­ta peliai­ko­ja 10 vrk etu­kä­teen (aikai­sem­min 7 vrk). Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to pal­vel­lee alku­kau­des­ta klo 9–18. Yhteys­tie­dot puh. 040 587 6523 ja e‑mail. caddie@harjattula.fi

Muis­tu­tus kausi­mak­suis­ta. Jos yhtiö­vas­ti­ke tai jäsen­mak­su­ja on vie­lä auki, ei ajan­va­raus netin kaut­ta onnis­tu. Jos mak­sat­te ko. mak­su­ja vie­lä ennen h‑hetkeä muis­tu­tan, että mak­su­jen kir­jau­tu­mi­nen Nex­Golf-jär­jes­tel­määm­me vie aikaa 2–3 pank­ki­päi­vää. Jos olet­ta­ma, että mak­su ei meil­lä vie­lä näy, otta­kaa mak­su­kuit­ti mukaan. Osak­kaat jot­ka ovat mak­sa­neet yhtiö­vas­tik­keen osa­suo­ri­tuk­sen lii­kun­ta­se­te­leil­lä, jos sete­lei­tä ei ole vie­lä cad­die­mas­te­rin toi­mis­toon toi­mi­tet­tu, on vas­ti­ke­sal­do avoin ja varaa­mi­nen netis­sä ei täs­tä syys­tä onnis­tu. Asia hoi­tuu kun­toon heti, kun sete­lit toi­mi­te­taan peril­le. Sama kos­kee vas­ti­ke­mak­su­ja, jois­ta on sovit­tu maksusuunnitelma.

Kuten edel­li­ses­sä vies­tis­sä­ni ker­roin­kin, on golf­kausi 2017 ken­tän suh­teen sel­väs­ti myö­häs­sä ver­rat­tu­na pariin aikai­sem­paan. Tämä samai­nen tilan­ne val­lit­see koko Lou­nai­sel­la ja Ete­läi­sel­lä ran­nik­koa­lu­eel­la. Kausi kui­ten­kin käyn­nis­tyy tule­va­na vii­kon­lop­pu­na ja toi­von­kin kai­kil­ta malt­tia sekä ennen kaik­kea huo­leh­ti­mis­ta ken­täs­tä ja pal­lon alas­tu­lo- sekä lyön­ti­jäl­jis­tä. Nii­den kor­jaa­mi­nen on var­sin­kin tänä kevää­nä ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Ken­tän kas­te­lu­jär­jes­tel­mään on teh­ty mit­ta­via kor­jauk­sia kevään aika­na ja sii­hen liit­ty­viä työ­jäl­kiä ei ole ehdit­ty kaik­kia peit­tää. Väy­län 13 väy­lä­bunk­ke­ri on työ­nal­la ja bunk­ke­rin savi­poh­ja vaa­tii aikaa kui­vua, ennen kuin työ­tä voi­daan jat­kaa ja bunk­ke­ri tulee peli­kun­toon. Näil­lä saatesanoilla,

Erin­omais­ta golf­kau­den 2017 alkua kaikille!

Golf­ter­vei­sin,
Juha Laukkanen
toi­mi­tus­joh­ta­ja, toiminnanjohtaja
Har­jat­tu­la Golf Oy
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry