Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten kauden päätös 16.9.17

Naisten kauden päätös 16.9.17

3.9.2017

Ter­ve­tu­loa nais­ten kau­den pää­tös­ta­pah­tu­maan lau­an­tai­na 16.9.17!

Peli­muo­to:   PINK BALL –jouk­kue­ki­sa (best ball) 18 reikää

pb max. hcp 54. Pal­ki­taan paras jouk­kue sekä par­haat yksi­lö­tu­lok­set (PB ja scratch).

Jouk­ku­eel­le (3–4 pelaa­jaa) anne­taan mukaan Pink Ball, jol­la jokai­nen jouk­ku­een jäsen pelaa vuo­ro­tel­len. Pink Ball ‑pal­lol­la pelaa­va jouk­ku­een jäsen saa reiäl­tä saa­dun pis­te­bo­gie­tu­lok­sen­sa tupla­na niin kau­an kun nimen­omai­nen Pink Ball ‑pal­lo on pelis­sä. Esim. jos pelaa­ja saa reiäl­tä 2 pis­te­bo­gie­pis­tet­tä ja hän on pelan­nut Pink Ball ‑pal­lol­la, on jouk­ku­een tulos 4 pis­tet­tä. Jouk­ku­een muut pelaa­jat pelaa­vat reiän nor­maa­lis­ti omal­la pal­lol­la.  Jouk­ku­een tulos­kort­tiin mer­ka­taan aina jouk­ku­een paras pb ‑tulos kul­ta­kin reiäl­tä. Se voi olla pelat­tu taval­li­sel­la pal­lol­la, jos pin­kil­lä pal­lol­la pelan­nut saa vähem­män pis­tei­tä, kuin joku muu jouk­ku­een jäsen tai pink­ki pal­lo on jo hävin­nyt. Mikä­li Pink Ball ‑pal­lo hävi­ää, ei Pink Ball vuo­ros­sa ole­va pelaa­ja saa enää tuplaus­ta kysei­sel­tä reiäl­tä tai sen jäl­keen pela­tuis­ta reis­tä. Jos jouk­kue tuo Pink Ball ‑pal­lon takai­sin klu­bil­le, saa jouk­kue vie­lä bonuk­se­na 2 pistettä.

 Läh­döt klo 11.00 alkaen

Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 14.9.2017 Nex­Gol­fin tai cad­die­mas­te­rin kautta.

Osal­lis­tu­mis­mak­su: 12 €, sisäl­tää lou­naan klu­bil­la.   

Ilmoi­ta mah­dol­li­set ruo­ka-aine­ra­joit­teet 14.9 men­nes­sä cad­die­mas­te­ril­le: caddie@harjattula.fi

Kil­pai­lu­kut­su