Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Lounaisen rannikkoalueen etukortti osakkaille

Lounaisen rannikkoalueen etukortti osakkaille

10.2.2017

Arvoi­sat Har­jat­tu­la Golf Oy:n osakkaat,

Lou­nais-Suo­men osa­ke­poh­jai­set golf­ken­tät päät­ti­vät tam­mi­kuun lopul­la yhteis­työ­mal­lis­ta jol­la luom­me kent­täyh­tiöi­dem­me osak­kail­le uuden mah­dol­li­suu­den naut­tia gol­fis­ta yhteen­sä kol­mel­la­tois­ta län­si­ran­ni­kon osa­kas­ken­täl­lä. Mukaan läh­ti­vät kaik­ki ja yhtei­nen tavoit­teem­me on osak­keen omis­ta­mi­sen mer­ki­tyk­sen koros­ta­mi­nen sekä osak­kuu­den arvos­tuk­sen palauttaminen.

Eri­tyi­ses­ti haluam­me koros­taa, että osak­kee­no­mis­ta­jat mah­dol­lis­ta­vat sitou­tu­mi­sel­laan koti­ken­tän pal­ve­lui­den ja olo­suh­tei­den yllä­pi­don sekä kehit­tä­mi­sen nyt ja tulevaisuudessakin.

Omal­la nime­tyl­lä pelioi­keu­del­laan pelaa­va osa­kas voi kau­del­la 2017 vie­rail­la kak­si (2) kier­ros­ta per muka­na ole­va kent­tä 30 € Green­fee-mak­sul­la. Etu on voi­mas­sa ajal­la 2.5.–25.6. sekä 7.8.–1.10.2017 seu­raa­vil­la kentillä:

 • Alas­ta­ro Golf
 • Arc­hi­pe­la­gia Golf Club
 • Aurin­ko Golf
 • Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club
 • Kan­kais­ten Golf
 • Loi­mi­jo­ki Golf
 • Meri-Tei­jo Golf
 • Nak­ki­la Golf
 • Rau­ma Golf
 • Salo Golf
 • Uuden­kau­pun­gin Golf
 • Wiu­ri­la Golf & Count­ry Club sekä
 • Yyte­ri Golf

Kort­ti on osak­kee­no­mis­ta­jal­le hen­ki­lö­koh­tai­nen ja mak­su­ton. Kort­ti on nou­det­ta­vis­sa huh­ti­kuus­ta alkaen oman ken­tän cad­die­mas­te­rin toi­mis­tos­ta. Huo­mioit­te­han, että osak­keen pelioi­keus tulee olla nimet­ty ja kaik­kien mak­su­vel­voit­tei­den suo­ri­tet­tu­na ennen kor­tin luo­vu­tus­ta. Peliai­ko­jen varauk­set tapah­tu­vat muka­na ole­vien kent­tien omien ajan­va­raus­oh­jei­den mukai­ses­ti ja suo­raan kul­le­kin kentälle.

Tar­kem­man kuvauk­sen ja ohjeet kor­tis­ta ja sen käy­tös­tä esit­te­lem­me koo­tus­ti vie­lä lähi­viik­ko­jen aikana.

Golf­ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf Oy