Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kevättalkoot ja muuta tiedotettavaa

Kevättalkoot ja muuta tiedotettavaa

18.4.2017

Hyvät golfyhteisömme jäsenet,

Kalen­te­rin mukaan golf­kausi 2017 pai­naa pääl­le, vaik­ka ter­mi­nen kas­vu­kausi antaa odot­taa käyn­nis­ty­mis­tään. Vii­me kevää­nä muu­ten pelat­tiin täl­lä päi­vä­mää­räl­lä jo täy­sil­lä. Toki mie­lel­lä­ni haluai­sin julis­taa, että Har­jat­tu­lan kent­tä avau­tuu tule­va­na vii­kon­lop­pu­na, mut­ta kun ei. Sää­en­nus­tei­den mukaan kevään läm­pöä jou­du­taan vie­lä odot­ta­maan ja H‑hetki siir­tyy. Sel­viä golf­ke­vään ja ‑kau­den avauk­seen liit­ty­viä merk­ke­jä on toki jo ilmas­sa ja niis­tä seuraavassa:

Caddiemasterin toimisto

On avau­tu­nut tänään tiis­tai­na 18.4. ja pal­ve­lee joka päi­vä klo 10–18. Aukio­loa­jat golf­kau­den käyn­nis­tyt­tyä aluk­si klo 9–18 ja 15.5. eteen päin klo 8–20. Yhteys­tie­dot puh. 040 587 6523 tai 040 587 7038 sekä caddie@harjattula.fi tai office@harjattula.fi

Kevättalkoot

Pide­tään tule­va­na lau­an­tai­na 22.4. alkaen klo 10. Tal­koi­siin on hyvä varus­tau­tua omil­la väli­neil­le (leh­ti­ha­ra­va ja hanskat/rukkaset) jos löy­tyy ja luon­nol­li­ses­ti iloi­sel­la mie­lel­lä. Jär­jes­tä­vän seu­ran väli­nei­tä löy­tyy myös, mut­ta että kai­kil­le var­mas­ti riit­tää. Tal­koo­väel­le tar­jol­la keit­to­lou­nas, kah­via ja mui­ta “vir­vok­kei­ta”. Tar­kem­mat toi­min­taoh­jeet tal­koo­väel­le annam­me pai­kan pääl­lä. Ter­ve­tu­loa mukaan!

Kevätkokoukset

Jär­jes­te­tään Paa­si­ki­vio­pis­tol­la pe 28.4.2017 siten, että HGCC ry:n kevät­ko­kouk­sel­la aloi­te­taan klo 17.00 ja Har­jat­tu­la Golf Oy:n kevä­tyh­tiö­ko­kous alkaa heti perään klo 18.00. Näis­tä molem­mis­ta kokouk­sis­ta lähe­tän vie­lä eril­li­set ja viral­li­set kokous­kut­sut ensi perjantaina.

Kentän avautuminen

Ja sit­ten tämä eni­ten kysy­myk­siä herät­tä­vä ennus­tus. Jos tämän het­ki­nen 10 päi­vän sää­en­nus­te pitää edes hiu­kan paik­kan­sa, muo­dos­tui­si kau­den 2017 star­tik­si la 29.4. Ken­tän hoi­don näkö­kul­mas­ta sil­le ei ole mitään estet­tä, kaik­ki mitä on voi­tu teh­dä asian edis­tä­mi­sek­si, on teh­ty. Sään­hal­tia on nyt rat­kai­si­jan roo­lis­sa. Tie­do­tam­me täs­tä vie­lä erik­seen, mut­ta päi­vän voi kor­va­mer­ki­tä, alustavasti.

Näky­mi­siin tal­kois­sa ja kevät­ko­kouk­sis­sa, näin aluksi!