Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kentänvalvonnasta ja muita tiedotusasioita

Kentänvalvonnasta ja muita tiedotusasioita

29.5.2017

Hyvät golfyhteisömme jäsenet,

Muu­ta­mia ajan­koh­tai­sia tiedotusasioita.

Lasten Golf- ja liikuntaleirit Harjattulassa kesäkuussa 2017

Kesän ensim­mäi­nen Las­ten Golf- ja lii­kun­ta­lei­ri jär­jes­te­tään ma 5.6.- pe 9.6. ja seu­raa­va heti seu­raa­val­la vii­kol­la ma 12.6.- pe 16.6. Molem­mil­le lei­reil­le on muka­vas­ti osal­lis­tu­jia, mut­ta vie­lä ehtii ilmoittautua/ ilmoit­taa, jos omas­ta per­he- tai lähi­pii­ris­sä löy­tyy mah­dol­li­sia innok­kai­ta gol­fa­rin alku­ja. Lei­rin hin­ta 185 € sis. ohjel­man ja ope­tuk­sen kai­kil­le vii­del­le lei­ri­päi­väl­le, lou­nas sekä väli­pa­la ruo­kai­lut, väli­neet ja lei­ri­pai­dan. Opet­ta­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­lan Pro:t Kari Bak­ker ja Lar­ri Ver­mo­la. Lei­ri­päi­vät alka­vat klo 9.00 ja päät­ty­vät klo 15.30. Lei­riin liit­ty­vät tie­dus­te­lut ja ilmoit­tau­tu­mi­set tj. Juha Lauk­ka­nen puh. 040 754 5106 tai e‑mail. juha.laukkanen@harjattula.fi

Kentän vapaaehtoiseksi valvojaksi

Ken­tän vapaa­eh­toi­nen val­von­ta­toi­min­ta on jäl­leen käyn­nis­tet­ty. Senio­ri­toi­mi­kun­ta jär­jes­ti asias­ta kou­lu­tuk­sen 18.5. ja nyt myös kai­kil­la muil­la asias­ta kiin­nos­tu­neil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua uuteen kou­lu­tuk­seen joka jär­jes­te­tään to 1.6. alk. klo 18.00 golfklu­bil­lam­me. Ken­tän val­vo­jan ohje on luet­ta­vis­sa tääl­lä. Ken­tän­val­von­nas­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat olla suo­raan yhtey­des­sä kap­tee­ni Kari Kaup­pi­laan puh. 040 163 5805 tai e‑mail. kapteeni@harjattula.fi sekä Senio­ri­toi­mi­kun­nan Pj. Tor Spiik puh. 0400 939 394 tai e‑mail. tor.spiik@icloud.com

Harjattulan Golf-Ässä kilpailusarja

Senio­ri­toi­mi­kun­nan Pj. Tor Spiik on ideoi­nut junio­ri­toi­min­tam­me tuki­toi­mek­si Har­jat­tu­lan Golf-Ässä ‑kil­pai­lusar­jan johon kuka tahan­sa meis­tä voi osal­lis­tua. Tar­kem­mat ohjeet, sään­nöt ja kil­pai­lusar­jan idea tämän pos­tin liit­tee­nä. Golf-Ässään liit­ty­vät tie­dus­te­lut Tor Spiik puh. 0400 939 394 tai tor.spiik@icloud.com

Golf­ter­vei­sin,
HGCC ry.