Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Karin ja Larrin talviopetus Jarkko Nieminen-areenalla

Karin ja Larrin talviopetus Jarkko Nieminen-areenalla

7.12.2017

Karin ter­vei­set talviharjoitteluun

Haluat­ko pääs­tä gol­fis­sa parem­mal­le tasol­le ja naut­tia pelis­tä enem­män. Haluat­ko peliin ja lyön­tei­hin enem­män var­muut­ta, lähi­pe­li­tai­to­jen kehit­ty­mis­tä tai vaik­ka­pa mai­lan­pää­hän lisää nopeut­ta. Tar­joan yksi­tyi­so­pe­tus­ta koko tal­vi­kau­den Jark­ko Nie­mi­nen Areenalla.

Voit myös edis­tää golf­tai­to­ja­si liit­ty­mäl­lä TPGA:n sato­ja gol­fin valmennus‑, ope­tus- ja har­joi­tus­vi­deoi­ta sisäl­tä­vään TPGA ‑face­book ryh­mään. Vaik­ka et käyt­täi­si­kään face­boo­kia, saat kaik­ki videot itsel­le­si ja kehi­tyt gol­fis­sa. TPGA:n tek­niik­kaoh­jeil­la takaan kehit­ty­mi­se­si. Vuo­si­mak­su on vain 60 €. Tar­jous on voi­mas­sa 22.12.2017 asti joten annan samal­la hyvän joululahjavinkin.

Ota yhteyt­tä val­men­nus ja TPGA face­book-ryh­män asiois­sa nume­roon 0400 227 246 tai säh­kö­pos­til­la karibakkergolf@gmail.com

Lar­rin ter­vei­set talviharjoitteluun

Junio­rit­ree­nit on sun­nun­tai­sin yhtei­sen har­joi­tus­vuo­ron alus­sa klo 13.30–14.30. Sen jäl­keen on hyvä het­ki vaih­taa aja­tuk­sia tal­vi­har­joit­te­luun tai mihin tahan­sa liit­tyen. Voit kysel­lä ope­tus­ta nume­ros­ta 050 364 4050 tai säh­kö­pos­til­la larri.vermola@gmail.com. Näh­dään hallilla!