Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioriliiga, joukkue ti 16.05.

Senioriliiga, joukkue ti 16.05.

13.4.2017

tiis­tai­na 16.05. ArGC — HGCC, joukkue:

Nai­set: Sei­ja Vilén, Mir­ja Stolt, Mar­jat­ta Tam­mio, Mar­jat­ta Lentiö

Mie­het: Olli Kyr­ki, Tapio Laak­so, Las­se Kärk­käi­nen, Ilk­ka Kuu­lu­vai­nen, Mart­ti Mas­to­mä­ki, Kari Kaup­pi­la (jouk­ku­een kapteeni)

Vete­raa­nit: Erk­ki Sell­man, Jar­mo Raatikainen

Tsemp­piä ensim­mäi­seen liigapeliin!

Jokai­nen pelaa­ja mak­saa Parai­sil­la 10 euroa, sisäl­tää pelin ja lounaan.

 

V‑S Senio­ri­lii­gan otte­luoh­jel­ma 2017:

ti 16.05. ArGC — HGCC

ti 30.05. MTG — HGCC

ma 19.06. HGCC — AG

ti 27.06. HGCC — WGCC

ti 11.07. AlGo — HGCC

ti 25.07. HGCC — KGM

ti 08.08. SaG — HGCC

ma 14.08. AGN — HGCC

ti 22.08. HGCC — UKG

ti 05.09. HGCC — LoG

Muis­ta­kaa ilmoit­tau­tua klu­bin ilmoi­tus­tau­lul­la ole­vaan lis­taan. Kil­pa­jouk­kue vali­taan täs­tä lis­tas­ta. Lait­ta­kaa myös puhe­lin­nu­me­ron­ne, jot­ta saat­te tie­don jouk­ku­ee­seen pääsystä.

Lii­ga­jouk­ku­een valinta:

Lii­gaot­te­luis­sa puo­let edus­tus­jouk­ku­ees­ta (1 vete­raa­ni, 2 nais- ja 3 mies­se­nio­ri) vali­taan viik­ko- ja kuu­kausi­kil­pai­lu­jen menes­tyk­sen mukaan.

Toi­nen vas­taa­va mää­rä edus­ta­jia koo­taan MUISTA KILPAILUUN ILMOITTAUTUNEISTA senio­reis­ta niin, että useim­mil­la oli­si mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja edus­taa seu­raam­me näis­sä kilpailutapahtumissa.

Jouk­ku­ees­sa pelaa 6 mies‑, 4 nais­se­nio­ria ja 2 vete­raa­nia. Etu­kä­teen on ilmoi­tet­ta­va, mihin kate­go­ri­aan kukin pelaa­ja las­ke­taan. Jouk­ku­een yhteis­tu­lok­seen las­ke­taan kus­ta­kin kate­go­rias­ta paras puo­lis­ko eli kol­me mies­tä, kak­si nais­ta ja yksi veteraani.

Vie­ras­voi­tos­ta jouk­kue saa nel­jä pis­tet­tä, koti­voi­tos­ta kol­me pis­tet­tä, tasa­pe­lis­tä kak­si ja tap­pios­ta yhden pisteen.

Vie­ras­jouk­ku­eel­le vara­taan yksi yli­mää­räi­nen läh­tö enin­tään nel­jäl­le pelaajalle.

 

SEURAOTTELUT:

ma 22.05.  HGCC – RG, yhteis­läh­tö klo 10

 

VIIKKO- JA KUUKAUSIKILPAILUT:

Viik­ko- ja Kuu­kausi­kil­pai­lut pää­sään­töi­ses­ti tors­tai­sin. Viik­ko­kil­pai­lun voi pela­ta myös iltapäivälähdöllä.

Tar­kis­ta­kaa kilpailukalenterista.

Sekä viik­ko- että kuu­kausi­kil­pai­lu­jen tulos­kor­tit vai­kut­ta­vat tasoi­tuk­seen. Kuu­kausi­kil­pai­lu­jen flai­tit arvotaan.