Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

HGCC ry:n syyskokous to 30.11.2017

HGCC ry:n syyskokous to 30.11.2017

23.11.2017

KOKOUSKUTSU

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen syys­ko­kous, pide­tään tors­tai­na 30. mar­ras­kuu­ta 2017 alkaen klo 18.00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20900 Turku.
 
Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja syys­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­set 2018 talous­ar­vios­ta ja toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta löy­ty­vät alla ole­vis­ta lin­keis­tä. Link­ki­nä myös HGCC ry:n Stra­te­gia 2016–2020 sis. vuo­den 2018 painopisteet.

Talous­ar­vio 2018    Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2018    Stra­te­gia 2016–2020 
 
Osal­lis­tu­mi­soi­keus on yhdis­tyk­sen jäse­nil­lä, jot­ka ovat mak­sa­neet jäsen­mak­sun­sa kokous­päi­vä­mää­rään mennessä.
 
Ter­ve­tu­loa
 
Har­jat­tu­las­sa 23. päi­vä­nä mar­ras­kuu­ta 2017

HGCC ry.


Hallitus