Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattula Golf Maininki-lehdessä

Harjattula Golf Maininki-lehdessä

11.3.2017

Har­jat­tu­la Golf esit­te­li toi­min­taan­sa ja jäse­nis­töään uusim­mas­sa Mai­nin­ki-leh­des­sä (maa­lis­kuun nume­ro). Leh­ti on jo jaet­tu alu­een kotei­hin. Leh­teä saa myös alu­een kau­pois­ta ja yri­tyk­sis­tä. Kan­nat­taa ihmees­sä jakaa vaik­ka man­te­reen puo­lel­le ja levit­tää tie­toi­suut­ta sekä lajis­ta että kentästämme!

Lue nyt uusi Mai­nin­ki-lii­te Vi[h]reä Har­jat­tu­la Golf.

Mai­nin­ki on Hir­ven­sa­lon, Sata­van ja Kaks­ker­ran saa­ril­la ilmes­ty­vä pai­kal­lis­leh­ti. Leh­ti on luki­jal­leen ilmai­nen ja se ilmes­tyy pos­tin jaka­ma­na aina kuu­kau­den alussa.