Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Bägihäkkiin uudet avaimet

Bägihäkkiin uudet avaimet

26.5.2017

Kau­den 2017 bägi­hä­kin avai­met nou­det­ta­vis­sa cad­die mas­te­ril­ta. Ilmoi­tat­han uuden avai­men saa­tua­si cad­die mas­te­ril­le bägi­häk­ki­si nume­ron. Vää­rin­käy­tös­ten estä­mi­sek­si kaik­kien nii­den kaap­pien lukot, joi­den omis­ta­jaa ei ole ilmoi­tet­tu 9.6.2017 men­nes­sä, tul­laan mur­ta­maan ja kaap­pi vapau­tuu muil­le pelaajille.