Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

V‑S Senioriliiga 2016 säännöt

V‑S Senioriliiga 2016 säännöt

4.5.2016

Jouk­ku­ees­sa pelaa 6 mies‑, 4 nais­se­nio­ria ja 2 vete­raa­nia. Etu­kä­teen on ilmoi­tet­ta­va, mihin kate­go­ri­aan kukin pelaa­ja lasketaan.

Jouk­ku­een yhteis­tu­lok­seen las­ke­taan kus­ta­kin kate­go­rias­ta paras puo­lis­ko eli kol­me mies­tä, kak­si nais­ta ja yksi veteraani.

Vie­ras­voi­tos­ta jouk­kue saa nel­jä pis­tet­tä, koti­voi­tos­ta kol­me pis­tet­tä, tasa­pe­lis­tä kak­si ja tap­pios­ta yhden pisteen.

Jouk­ku­ee­seen saa osal­lis­tua yleis­sään­nös­tä poi­ke­ten myös jouk­ku­een koti­ken­täl­lä pelioi­keu­den omaa­va pelaa­ja. Kui­ten­kin peli­kau­den aika­na lii­ga­pe­leis­sä pelaa­ja voi edus­taa vain yhtä seuraa.

Koti­jouk­kue on vas­tuus­sa sii­tä, että otte­lu pela­taan sovit­tu­na aika­na ja otte­lu­tu­los ilmoi­te­taan osoit­teel­la rolfahlqvist@yahoo.setai puh. 050 446 8479. Otte­lu­päi­väs­tä on sovit­ta­va vähin­tään viik­ko ennen peli­päi­vää. Jouk­ku­een kokoon­pa­no ilmoi­te­taan peli­päi­vää edel­tä­vä­nä päi­vä­nä yhteyshenkilölle.

Pela­taan stable­ford (pis­te­bo­gey­ta) nor­maa­lein säännöin.

Vie­ras­jouk­ku­eel­le vara­taan yksi yli­mää­räi­nen läh­tö enin­tään nel­jäl­le pelaajalle.

Mies­se­nio­rit pelaa­vat kel­tai­sil­ta ja nais­se­nio­rit punai­sil­ta. Mies­ve­te­raa­nit voi­vat halu­tes­saan pela­ta punai­sil­ta. Ilmoi­tet­ta­va enna­kol­ta jouk­ku­een ilmoit­ta­mi­sen yhteydessä.

Luo­vu­tus­voi­ton tau­lu­koin­ti suo­ri­te­taan aikai­sem­man käy­tän­nön mukaisesti

  • luo­vu­tus­voi­ton saa­nut jouk­kue saa 3 pis­tet­tä ja 10 bogey-pistettä.
  • luo­vut­ta­ja­jouk­kue saa 0 pis­tet­tä ja ‑10 bogey-pistettä.

Kus­sa­kin otte­lus­sa tulee olla valit­tu­na jouk­ku­eel­la kap­tee­ni. Kap­tee­nit sopi­vat kes­ke­nään mah­dol­li­set eri­mie­li­syy­det. Mikä­li kap­tee­nit eivät pys­ty sopi­maan, alis­te­taan asia Rolf Ahl­qvis­tin päätettäväksi.