Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote HGCC ry:n Golf Pro-toimintaan liittyen

Tiedote HGCC ry:n Golf Pro-toimintaan liittyen

9.11.2016

HGCC ry:n gol­fin ope­tus- ja val­men­nus­toi­min­nas­sa on kausien 2015 ja 2016 aika­na ollut käy­tös­sä kah­den opet­ta­van Golf Pro:n mal­li. Nykyis­tä mal­lia läh­det­tiin toteut­ta­maan jäse­nis­tön esit­tä­mien toi­vo­mus­ten poh­jal­ta tavoit­tee­na luo­da gol­fo­pe­tus ja val­men­nus­toi­min­taan uusia vaih­toeh­to­ja. Jäse­nis­töm­me esit­tä­mis­sä toi­vo­muk­sis­sa vii­tat­tiin useas­ti sii­hen, että suo­ma­lai­sis­sa gol­fyh­tei­söis­sä kah­den jopa kol­men opet­ta­van Pro:n mal­le­ja on ylei­ses­ti käytössä.

Seu­ran hal­li­tuk­sen lisäk­si, kent­täyh­tiöm­me hal­li­tus käsit­te­li Pro-asi­aa useis­sa hal­li­tuk­sen kokouk­sis­saan vuo­den 2014 aika­na. Rat­kai­sua asi­aan haet­tiin myös muis­sa gol­fyh­tei­sös­sä toteu­te­tuis­ta mal­leis­ta ja nii­den poh­jal­ta saa­duis­ta palaut­teis­ta. Molem­pien hal­li­tus­ten yhtei­sel­lä pää­tök­sel­lä pää­tet­tiin siir­tyä kah­den Pro:n mal­liin vuo­den 2015 alus­ta alkaen.

Har­jat­tu­la Gol­fis­sa mal­lik­si pää­tet­tiin kah­den tasa­ver­tai­sen Pro:n mal­li jos­sa Pro:t toi­mi­vat yhteis­työs­sä muo­dos­taen gol­fin opetus‑, val­men­nus ja kurs­si­pal­ve­lui­ta tuot­ta­van Pro-team Har­jat­tu­lan. PGA Pro Mika Mäen aisa­pa­rik­si valit­tiin PGA Pro Kari Bak­ker. Molem­mat ovat alal­la yli 20 vuot­ta toi­mi­nei­ta gol­fo­pe­tuk­sen ja ‑val­men­nuk­sen rau­tai­sia ammat­ti­lai­sia. Odo­tuk­set gol­fyh­tei­sön näkö­kul­mas­ta oli­vat siis kor­keal­la. Muu­tok­sel­la toi­vot­tiin Har­jat­tu­lan Gol­fin Pro toi­min­nan vah­vis­tu­van enti­ses­tään golf­toi­mia­lan olles­sa muu­toin hyvin­kin raju­jen muu­tos­ten kourissa.

Kah­den vuo­den koke­muk­sen jäl­keen voi­daan tode­ta, että mal­li ei ole toi­mi­nut toi­vo­tul­la taval­la. Näin ollen HGCC ry:n hal­li­tus on päät­tä­nyt irti­sa­noa PGA Pro Mika Mäen ja PGA Pro Kari Bak­ke­rin nykyi­set Pro-sopi­muk­set sopi­museh­to­jen mukai­ses­ti päät­ty­mään 31.10.2016.

Kah­den Pro:n mal­lis­ta ei kui­ten­kaan olla luo­pu­mas­sa vaan teh­tä­vä­ja­ko­ja sel­kiy­te­tään ja Pro-sopi­muk­set neu­vo­tel­laan uudel­leen. Kah­den Pro:n mal­lin pain­opis­tei­tä muu­te­taan gol­fin kil­pa­val­men­nus­ta sekä gol­fyh­tei­sön perus­tar­pei­ta parem­min vas­taa­vik­si. Tämä voi tar­koit­taa myös hen­ki­lö­muu­tok­sia ja tar­vit­taes­sa käyn­nis­täm­me asias­ta jul­ki­sen haku­pro­ses­sin. Siir­ty­mä­kau­den aika­na HGCC ry:n junio­rei­den kil­pa- ja har­ras­te­ryh­mien val­men­nuk­ses­ta vas­taa PGA Pro Kari Bak­ker. Pro­ses­sil­la ei ole vai­ku­tus­ta seu­ran mui­hin perus­toi­min­toi­hin. Seu­ra jat­kaa 2020 stra­te­gian­sa mukai­ses­ti ja ensi kau­den pain­opis­teis­tä tar­kem­min 2017 toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa joka esi­tel­lään mar­ras­kuun lopul­la ole­vas­sa syyskokouksessa.

Turus­sa 9.11.2016

HGCC ry.
Hallitus