Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Talviharjoittelua Jarkko Nieminen Areenalla

Talviharjoittelua Jarkko Nieminen Areenalla

20.12.2016

Tal­vi­kau­del­la on hyvä pitää golf­tun­tu­maa yllä ja kehit­tää laji­tai­to­ja. Karin tree­ni­ryh­mät käyn­nis­ty­vät vuo­den­vaih­tees­sa Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la! Tar­kem­mat tie­dot PGA Pro Kari Bak­ke­rin har­joi­tuk­sis­ta ja har­joi­tusa­jat ovat näh­tä­vis­sä Tour Players Golf Aca­de­myn sivuil­la: http://www.tourplayersgolfacademy.fi/valmennusryhmat/karin-treeniryhmat/

Tree­ni­ryh­miin voi ilmoit­tau­tua säh­kö­pos­til­la, teks­ti­vies­til­lä, soit­ta­mal­la tai WhatsApp:lla. Tree­nia­jat ovat yksit­täi­siä har­joi­tuk­sia, joten voit ilmoit­tau­tua useam­paan vii­kon aika­na. Voit muo­dos­taa myös oman kiin­teän ryh­män ja sopia omat har­joi­tuk­set. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja tie­dus­te­lut: karibakkergolf@gmail.com tai puh. 0400–227246

Nais­ten omat tal­vit­ree­nit alka­vat myös tam­mi­kuus­sa. Nais­ten val­men­ta­ja­na toi­mii Kris­ta Bak­ker, joka pelaa pää­työk­seen Ladies Euro­pean Tou­ril­la. Kris­ta tar­jo­aa nyt oman pelaa­mi­sen ohel­la myös val­men­nus­osaa­mis­taan Turun seu­dun nais­gol­fa­rei­den käyt­töön. Kris­ta pelaa kol­mat­ta vuot­ta ammat­ti­lai­se­na ja hänel­lä on pal­jon moni­puo­lis­ta tie­toa ja osaa­mis­ta gol­fis­ta jaet­ta­va­na meil­le muil­le omien koke­mus­ten­sa kautta.

Myös Kris­tan tree­nit toteu­te­taan 3–4 hlön pien­ryh­mis­sä. Val­men­nus on moni­puo­lis­ta — tar­koi­tus ei ole pel­käs­tään kes­kit­tyä tek­niik­kaan, sil­lä gol­fiin liit­tyy pal­jon muutakin.Tarkemmat tie­dot har­joi­tuk­sis­ta voit lukea oheis­ta liit­tees­tä nais­ten-tal­vit­ree­nit-by-kris­ta-bak­ker Har­joi­tusa­jat ja lisä­tie­dot ovat näh­tä­vis­sä Tour Players Golf Aca­de­myn sivuil­la: http://www.tourplayersgolfacademy.fi/valmennusryhmat/treeniryhmat/ . Ilmoit­tau­tu­mi­set ja tie­dus­te­lut suo­raan Kris­tal­le osoit­tee­seen: kristabakker93@gmail.com . Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­je­tyk­ses­sä ja varaus­ti­lan­net­ta voi seu­ra­ta Tour Players Golf Aca­de­myn sivuilta.