Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Puheenjohtajan kirje HGCC ry:n jäsenistölle

Puheenjohtajan kirje HGCC ry:n jäsenistölle

14.7.2016

Hyvät Harjattula Golf ry:n jäsenet

Tämän vies­tin tar­koi­tuk­se­na on ker­toa jäse­nis­töl­lem­me seu­ran hal­lin­non teke­mäs­tä työs­tä sekä seu­ran tule­vai­suu­teen ja toi­min­taan vai­kut­ta­vis­ta pää­tök­sis­tä sekä aja­tuk­sis­ta. Samal­la otan esil­le muu­ta­mia pain­opis­tei­tä joi­hin toi­voi­sim­me jokai­sen pelaa­jan kiin­nit­tä­vän huo­mio­ta pela­tes­saan Har­jat­tu­lan kentällä.

Seu­ran hal­li­tus on tal­ven mit­taan aloit­ta­nut työn seu­ran stra­te­gian ja toi­min­ta­suun­ni­tel­man teke­mi­sek­si vuo­sil­le 2016 – 2020. Kent­täyh­tiön osal­ta ollaan teke­mäs­sä samaa työ­tä ja sen sisäl­lös­tä kent­täyh­tiön hal­li­tus infor­moi osak­kai­ta työn valmistuttua.

Stra­te­gian teke­mi­nen aloi­tet­tiin mää­rit­te­le­mäl­lä seu­ral­le visio, mis­sio, arvot, kil­pai­lue­dut sekä stra­te­gi­set tavoit­teet. Kaik­ki nämä ovat luet­ta­vis­sa liit­tee­nä ole­vas­ta pdf-tie­dos­tos­ta. Nos­tan esil­le muu­ta­mia asioi­ta tähän viestiin.

Visiom­me on olla ilma­pii­rin ja jäse­nis­tön tyy­ty­väi­syy­den osal­ta toi­min­ta-alu­eem­me (Lou­nais-Suo­mi) paras. Uusi slo­ga­nim­me, ”Har­jat­tu­la – paras­ta vapaa-aikaa yhdes­sä”, kuvaa toi­min­taam­me ja tavoi­tet­tam­me. Olem­me mää­ri­tel­leet arvoik­sem­me yhdes­sä teke­mi­sen, tois­ten huo­mioi­mi­sen, avoi­muu­den ja posi­tii­vi­suu­den. Kil­pai­lue­tu­jam­me on, kehit­ty­vän ken­tän lisäk­si, sijain­tim­me ja hyvä ilma­pii­ri. Haluam­me myös olla alu­een halu­tuin golf­seu­ra uudel­le jäsen­po­ten­ti­aa­lil­le. Posi­tii­vi­sia ja kovia tavoit­tei­ta. Olen var­ma, että olem­me myös näi­den aset­ta­miem­me tavoit­tei­den ja arvo­jen mukai­nen gol­fyh­tei­sö. Mei­dän tulee olla ylpei­tä ken­täs­täm­me ja seu­ras­tam­me. Tämän posi­tii­vi­sen asen­teen on suo­ta­vaa kuu­lua myös seu­ram­me ja kent­täyh­tei­söm­me ulko­puo­lel­le. Ollaan ylpei­tä Harjattulasta!

Golfliit­to on aloit­ta­nut vuo­sit­tai­sen ”Pelaa­ja ensin-kyse­lyn”, jos­sa liit­to kerää golf­fa­rei­den mie­li­pi­tei­tä maam­me ken­tis­tä ja golf­seu­rois­ta. Vuo­den 2015 kyse­lys­sä Har­jat­tu­lan osal­ta oli mie­len­kiin­tois­ta havai­ta, että vie­ras­pe­laa­jien näke­myk­set niin ken­täs­tä kuin ilma­pii­ris­tä oli­vat huo­mat­ta­vas­ti posi­tii­vi­sem­pia kuin vas­taa­jil­la, jot­ka ilmoit­ti­vat koti­ken­täk­seen Har­jat­tu­lan. Aiheel­li­nen kri­tiik­ki on luon­nol­li­ses­ti ter­ve­tul­lut­ta ja mei­dän on sitä kuun­nel­ta­va tar­kal­la kor­val­la. Itsel­lä­ni kui­ten­kin tuli mie­leen, että olem­me­ko hie­man lii­an anka­ria itseäm­me koh­taan. Oli­si muka­vaa jos kyse­lys­sä otet­tai­siin kehit­tä­mis­koh­tei­den lisäk­si kan­taa myös nii­hin asioi­hin, jot­ka koe­taan ole­van hyvin tai jopa erin­omai­ses­ti. Ennen kaik­kea toi­von, että tämän vuo­den kyse­lyyn vas­tai­si mah­dol­li­sim­man moni ja avoi­min, posi­tii­vi­sin mielin.

Har­jat­tu­lan vah­vuuk­sia ovat moder­nit stan­dar­dit täyt­tä­vä, vaih­te­le­va kent­tä upeal­la sijain­nil­la. Ken­täl­lä on tilaa ja peliai­ko­ja on saa­ta­vil­la. Har­joit­te­lua­lu­eem­me ovat val­ta­kun­nan mit­ta­puul­la­kin huip­pu­luok­kaa. Pro-pal­ve­lui­den taso ja saa­ta­vuus ovat erin­omai­sia. Toi­mi­kun­tam­me ovat aktii­vi­sia ja ilma­pii­ri Har­jat­tu­las­sa on ren­non ystävällinen.

Har­jat­tu­lal­la vai­kut­tai­si täl­lä het­kel­lä ole­van veto­voi­maa. Jäsen­mää­räm­me kas­vaa koko ajan ja uusia jäse­niä tulee vii­koit­tain. Tämä on hyvä asia sil­lä olem­me aset­ta­neet tavoit­teen kas­vat­taa jäsen­mää­rääm­me nykyi­ses­tä noin 950 jäse­nen mää­räs­tä siten, että stra­te­gia­kau­den aika­na jäsen­mää­räm­me oli­si 1000 + junio­rit. Tämä mää­rä pelaa­jia mah­tuu seu­raam­me ja ken­täl­lem­me hyvin. Seu­ram­me ikä­ja­kau­ma on kes­ki­mää­räis­tä hie­man nuo­rem­pi (liit­tee­nä tilas­to ikä­ja­kau­mas­ta), mut­ta myös Har­jat­tu­las­sa pelaa­jien kes­ki-ikä on nousus­sa. Seu­ran ja ken­tän tule­vai­suu­den kan­nal­ta on erit­täin tär­ke­ää, että saam­me hou­ku­tel­tua jäse­nik­sem­me junio­rei­ta ja nuo­ria aikui­sia. Täl­lä tavoin seu­ram­me jäse­nis­tös­sä on kai­ken ikäi­siä golf­fa­rei­ta jat­kos­sa­kin ja tämän lisäk­si meil­lä on poten­ti­aa­lia uusik­si osak­kee­no­mis­ta­jik­si niil­le osak­keil­le, jot­ka ajan saa­tos­sa muut­tu­vat pas­sii­vi­sik­si. Sijain­tim­me saa­ril­la mah­dol­lis­taa tämän, sil­lä saar­ten väes­tö kas­vaa voi­mak­kaas­ti tule­vai­suu­des­sa pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen vetä­mä­nä ja lap­si­per­hei­den mää­rän kas­vu jat­kuu Hir­ven­sa­lo-Kaks­ker­ta alu­eel­la. Uusis­ta jäse­nis­täm­me lei­jo­nan­osa ilmoit­taa jo nyt pos­ti­nu­me­rok­seen 20900, 2096 tai 20810. Nämä ovat saar­ten ja Majak­ka­rann­nan postinumeroita.

Lopuk­si vie­lä muu­ta­mia asioi­ta, joi­hin haluan jokai­sen Har­jat­tu­la­lai­sen kiin­nit­tä­vän huomiota.

Olem­me kiin­nit­tä­neet eri­tyis­tä huo­mio­ta peli­no­peuk­siin ja toi­min­taan ken­täl­lä muu­toin­kin. Tavoi­te­ai­ka­tau­lus­sa pelaa­mi­nen ja ken­täs­tä huo­leh­ti­mi­nen lisää mei­dän kaik­kien viih­ty­vyyt­tä ken­täl­lä. Olem­me otta­neet käyt­töön ”Rea­dy Golf”-periaatteet, jot­ka omal­ta osal­taan aut­ta­vat peli­no­peu­den yllä­pi­tä­mi­ses­sä ilman, että ken­täl­lä tar­vit­see kii­reh­tiä. Rea­dy Golf ohjeet löy­ty­vät klu­bin ilmoi­tus­tau­lul­ta ja ohjei­ta saa myös cad­die­mas­te­reil­ta tulos­tet­tu­na pyy­det­täes­sä. Tutus­tu ohjei­siin. Pie­nis­tä asiois­ta tulee iso ajan­sääs­tö ken­täl­lä. Tavoi­te­ai­ka­tau­lu peli­kier­rok­sel­le on 4 t 15 min. sisäl­täen puo­li­vä­lin paus­sin. Omien koke­muk­sie­ni perus­teel­la voin ilok­se­ni sanoa, että peli­no­peuk­sis­sa on jo tapah­tu­nut paran­nus­ta muu­ta­miin edel­li­siin kausiin ver­rat­tu­na. Jat­ke­taan samaa kehitystä.

Toi­min­taan ken­täl­lä liit­tyen olem­me aloit­ta­neet usean vuo­den tauon jäl­keen myös val­vo­ja-toi­min­non. Val­vo­jien teh­tä­vä on nimen­sä mukai­ses­ti val­voa toi­min­taa ken­täl­lä sekä tar­vit­taes­sa ohjeis­taa pelaa­jia. Olen saa­nut run­saas­ti hyvää palau­tet­ta val­vo­ja-toi­min­non akti­voi­mi­ses­ta. Hyvä näin, sil­lä val­vo­jat toi­mi­vat vapaa­eh­toi­suu­den poh­jal­ta ja posi­tii­vi­nen suh­tau­tu­mi­nen hei­dän toi­min­taan on ensiar­voi­sen tärkeää.

Kent­täm­me on hie­nos­sa kun­nos­sa. Eri­tyi­ses­ti vihe­riöi­den kans­sa teh­ty aktii­vi­nen työ vii­meis­ten parin kau­den osal­ta näkyy. Vii­me kau­del­la aloi­tet­tiin väy­lien rei’ittäminen ja hie­koit­ta­mi­nen. Tulok­set näky­vät jo. Väy­lät ovat poik­keuk­sel­li­sen hyväs­sä kun­nos­sa. Eri­tyi­se­nä huo­mion koh­tee­na lop­pu­kau­den toi­voi­sin joka pelaa­jal­la ole­van väy­lil­lä divot­tien kor­jaa­mi­nen ja vihe­riöil­lä rei­kien paik­kaus. Näis­sä asiois­sa meil­lä on huo­mat­ta­vas­ti paran­net­ta­vaa. Kaik­kea ei kent­tä­hen­ki­lö­kun­ta ehdi kor­jaa­maan, joten teh­dään jokai­nen oma osuu­tem­me asias­sa. Väy­läl­lä ei ole kovin­kaan muka­vaa kun pal­lo on edel­li­sen lyö­jän teke­mäs­sä syväs­sä uras­sa. Divo­tin nou­ta­mi­nen, pai­kal­leen lait­to ja tar­vit­taes­sa hiek­ka­täy­tön teke­mi­nen tai vihe­riöl­lä grii­ni­haa­ru­kan esiin otta­mi­nen käy nopeas­ti. Ote­taan täs­sä asias­sa itseäm­me ”nis­kas­ta kiin­ni”. Se on mei­dän kaik­kien etu.

Iso kii­tos kent­tä­hen­ki­lö­kun­nal­le hyväs­tä työs­tä ken­tän hie­non kun­non eteen. Muis­te­taan kent­tä­hen­ki­lö­kun­taa iloi­sil­la ter­veh­dyk­sil­lä kun koh­taam­me ken­täl­lä. Muis­te­taan, että kun he teke­vät työ­tään, niin ilman lupaa ei pal­loa löy­dä työs­ken­te­ly­alu­een lähel­le. Kes­kus­te­luis­sa kent­tä­hen­ki­lö­kun­nan kans­sa on alku­kau­den osal­ta tul­lut esiin muu­ta­mia ns. lähel­tä piti – tilan­tei­ta. Ollaan tark­koi­na tämän kans­sa. Kyse on hei­dän työturvallisuudestaan.

Har­jat­tu­la – paras­ta vapaa-aikaa yhdessä!

Mar­ko Riionheimo
HGCC ry. puheenjohtaja
050–3122364
marko@riionheimo.com

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2016/07/Strategiset-tavoitteet-ja-toimenpiteet-HGCC-ry-2016.pdf