Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Osakekohtaisten lainaosuuksien poismaksumahdollisuus

Osakekohtaisten lainaosuuksien poismaksumahdollisuus

3.12.2016

Har­jat­tu­la Golf Oy:n hal­li­tus on kokouk­ses­saan 1.12.2016 päät­tä­nyt yhtiö­jär­jes­tyk­sen 5 §:n mukai­ses­ti antaa luvan yhtiön yksit­täi­sil­le  osak­kee­no­mis­ta­jil­le suo­rit­taa halu­tes­saan osuu­ten­sa yhtiön pit­kä­ai­kai­sis­ta lai­nois­ta (van­ha ja uusi yhtiö­lai­na). Van­haa yhtiö­lai­naa on pää­omaar­vol­taan 480,60 €/osake ja uut­ta yhtiö­lai­naa pää­oma-arvol­taan 1.062,20 €/osake.

Lai­nao­suus­suo­ri­tuk­set on mak­set­ta­va kulu­van vuo­den jou­lu­kuun 21. päi­vään men­nes­sä yhtiön pank­ki­ti­lil­le. Yhtiö käyt­tää näin ker­ty­neet varat ko. lai­no­jen lyhen­nyk­seen vuo­den 2016 lop­puun men­nes­sä. Osak­kee­no­mis­ta­ja voi halu­tes­saan mak­saa osa­ke­koh­tai­sen lai­nao­suu­den pois joko
van­has­ta tai uudes­ta yhtiö­lai­nas­ta tai molemmista.

Lai­nao­suu­den pois­mak­su­ha­luk­kuus tulee ilmoit­taa yhtiöl­lem­me vii­meis­tään 16.12.2016 men­nes­sä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la. Lähe­täm­me asian­omai­sil­le vii­te­nu­me­rol­li­sen las­kun jol­la mak­susuo­ri­tuk­sen tulee tapah­tua. Lai­nao­suu­den pois­mak­sus­ta teh­dään yhtiöjärjestyksen
edel­lyt­tä­mät mer­kin­nät osakerekisteriin.

Lainaosuuksien poismaksun vaikutus vuoden 2017 osakekohtaiseen yhtiövastikkeeseen

Osak­keil­le jois­ta yhtiö­lai­nao­suu­det on mak­set­tu pois, las­ke­taan vuo­del­le 2017 vain hoi­to­vas­ti­ke. Vas­taa­vas­ti osak­keil­le joi­hin koh­dis­tuu joko van­haa tai uut­ta yhtiö­lai­naa tai molem­pia, las­ke­taan myös rahoitusvastike/ rahoitusvastikkeet.

Hal­li­tus esit­tää vuo­den 2017 yhtiö­vas­tik­keen suu­ruu­dek­si 842 euroa, joka jakau­tuu seu­raa­vas­ti: hoi­to­vas­ti­ket­ta 650 €, van­han yhtiö­lai­nan rahoi­tus­vas­ti­ket­ta 77 € ja uuden yhtiö­lai­nan rahoi­tus­vas­ti­ket­ta 115 €. Vuo­den 2016 yhtiö­vas­tik­keen vah­vis­taa syys­yh­tiö­ko­kous joka pide­tään to 29.12.2016. Yhtiö­ko­kouk­ses­ta lähe­te­tään vie­lä eril­li­nen kut­su osakkeenomistajille.

Har­jat­tu­las­sa 2.12.2016

Har­jat­tu­la Golf Oy
Juha Laukkanen
toimitusjohtaja

Yhteys­tie­dot:
Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­nen, puh. 040 754 5106, e‑mail: juha.laukkanen@harjattula.fi