Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naisten kauden avaus pe 20.5.2016

Naisten kauden avaus pe 20.5.2016

12.5.2016

TERVETULOA LADYT NAISTEN KAUDEN AVAUKSEEN!

Peli­muo­to­na hul­vat­to­man haus­ka Pink Ball ‑jouk­kue­kil­pai­lu, joka sopii hyvin myös aloittelijoille.

- Kil­pai­lu­mak­su 12 €, sisäl­tää ilta­pa­lan, Cae­sar­sa­laat­ti­pöy­tä eri täyt­teil­lä (kana/rapu)
- Läh­döt klo 16.00 alkaen

Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 18.5.2016 Nex­Gol­fin tai cad­die­mas­te­rin kaut­ta. Tie­dus­te­lut ja ruo­ka-aine­ra­joit­teet 17.5 men­nes­sä Mar­ju­kal­le: marjukka.pentti@tili-vinkki.fi

Ter­ve­tu­loa!
toi­vot­ta­vat illan emän­nät: Tii­na ja Marjukka

hm avauskutsukuva2016

PINK BALL:issa jouk­ku­een jäse­net pela­taa­vat pis­te­bo­gia täy­sin tasoi­tuk­sin. Joka reiäl­lä kir­ja­taan jouk­ku­een kort­tiin yksi paras bogey­pis­te­tu­los ns. best ball. Paras tulos voi olla myös jouk­ku­een jäse­nel­tä, joka on pelan­nut ihan taval­li­sel­la pal­lol­la, jos hänen pis­teen­sä ovat parem­mat kuin punai­sel­la pal­lol­la pelaan­neen jouk­kuen jäsenen.

Jouk­kue saa Pink Ball ‑pal­lon mukaan­sa. Jouk­kue valit­see kuka pelaa­jis­ta aloit­taa pelaa­mi­sen Pink Ball ‑pal­lol­la. Tämän jäl­keen­Pink Ball ‑pal­lol­la pela­taan vuo­ron­pe­rää seu­raa­vat reiät. Pink Ball-pal­lol­la pelaa­va jouk­ku­een jäsen saa reiäl­tä saa­dun pis­te­bo­gie­tu­lok­sen­sa tupla­na niin kau­an kun nimen­omai­nen Pink Ball ‑pal­lo on pelis­sä. Esim. jos pelaa­ja saa reiäl­tä 2 pis­te­bo­gie­pis­tet­tä ja hän on pelan­nut Pink Ball ‑pal­lol­la, on jouk­ku­een tulos 4 pis­tet­tä. Jouk­ku­een muut pelaa­jat pelaa­vat reiän nor­maa­lis­ti omal­la pallolla.

Mikä­li Pink Ball ‑pal­lo hävi­ää, ei Pink Ball vuo­ros­sa ole­va pelaa­ja saa enää tuplaus­ta kysei­sel­tä reiäl­tä tai sen jäl­keen pela­tuis­ta reis­tä. Jos jouk­kue tuo Pink Ball ‑pal­lon takai­sin klu­bil­le, saa jouk­kue vie­lä bonuk­se­na 2 pis­tet­tä. Pink Ball ‑pal­los­ta kan­nat­taa siis pitää huol­ta ja tuo­da se takai­sin klu­bil­le! Jouk­kueil­le vali­taan koke­neet kap­tee­nit, joten voit huo­let­ta osal­lis­tua, vaik­ka pis­te­las­ku ei oli­si vie­lä tut­tua. Ope­tel­laan sitä sit­ten yhdessä!