Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kutsu syysyhtiökokoukseen 29.12.2016

Kutsu syysyhtiökokoukseen 29.12.2016

22.12.2016

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN SYYSYHTIÖKOKOUS

Har­jat­tu­la Golf Oy:n var­si­nai­nen syys­yh­tiö­ko­kous pide­tään tors­tai­na 29.12.2016 alkaen klo 17.00 Paa­si­ki­vi-audi­to­rios­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 84, 20960 Turku.

Kokousasiat:

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään yhtiö­jär­jes­tyk­sem­me 8 §:n mukai­set syys­yh­tiö­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat.

Kokousasiakirjat:

Hal­li­tuk­sen esi­tys vuo­den 2017 talous­ar­vios­ta sekä kokouk­sen esi­tys­lis­ta on toi­mi­tet­tu osak­kail­le sähköpostitse.

Osallistumisoikeus:

Yhtiö­ko­kouk­seen voi­vat osal­lis­tua kaik­ki osak­kee­no­mis­ta­jat jot­ka ovat mer­kit­ty osak­kee­no­mis­ta­jik­si yhtiön osa­kas­luet­te­loon kokous­päi­vään men­nes­sä. Osak­kee­no­mis­ta­ja voi käyt­tää äänioi­keut­taan joko hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai asia­mie­hen välityksellä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kokouk­seen alkaa kokous­ti­lan ovel­la klo 16.30. Mah­dol­li­set val­ta­kir­jat tar­kis­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Turus­sa 22. jou­lu­kuu­ta 2016

Har­jat­tu­la Golf Oy
Hallitus