Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kutsu HGCC ry:n syyskokoukseen ke 30.11.2016

Kutsu HGCC ry:n syyskokoukseen ke 30.11.2016

23.11.2016

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen syys­ko­kous, pide­tään kes­ki­viik­ko­na 30. mar­ras­kuu­ta 2016 alkaen klo 18.00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja syys­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat. Esi­tys­lis­ta sekä hal­li­tuk­sen esi­tyk­set 2017 talous­ar­vios­ta ja toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta löy­ty­vät tämän pos­tin liitteistä.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus on yhdis­tyk­sen jäse­nil­lä, jot­ka ovat mak­sa­neet jäsen­mak­sun­sa kokous­päi­vä­mää­rään mennessä.

Ter­ve­tu­loa
Har­jat­tu­las­sa 23. päi­vä­nä mar­ras­kuu­ta 2016
Hallitus

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2016/11/hgcc-ry-esityslista-2016-syyskokous.pdf

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2016/11/hgcc-ry-toimintasuunnitelma-2017.pdf

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2016/11/hgcc-ry-talousarvio-2017.pdf