Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Krista & Teemu Invitational Golf 8.8.2016

Krista & Teemu Invitational Golf 8.8.2016

14.7.2016

HGCC ry jär­jes­tää maa­nan­tai­na 8.8.2016 golf­ta­pah­tu­man jon­ka täh­ti­nä ovat seu­ram­me omat huip­pu­pe­laa­jat Kris­ta ja Tee­mu Bak­ker. Kil­pai­lu on samal­la varo­jen­ke­räys­ta­pah­tu­ma, johon osal­lis­tu­mal­la myös sinä voit olla tuke­mas­sa Kris­tan ja Tee­mun pon­nis­te­lu­ja koh­ti maa­il­man terä­vin­tä kärkeä.

Kris­ta pelaa Ladies Euro­pean Tou­ria ja Tee­mu Euro­pean Chal­len­ge Tou­ria. Kil­pai­le­mi­nen täl­lä tasol­la tar­koit­taa huo­mat­ta­via vuo­tui­sia kiin­tei­tä kus­tan­nuk­sia. Mat­kat, majoi­tuk­set osal­lis­tu­mis­mak­sut, Tour-mak­sut, har­joi­tus­lei­rit jne., hauk­kaa­vat val­tao­san vuo­sit­tai­ses­ta kil­pai­lu­bud­je­tis­ta. Kysy­mys ei ole pie­nis­tä sum­mis­ta vaan kym­me­nis­tä tuhan­sis­ta eurois­ta vuo­des­sa. Tulo­puo­li on sidok­sis­sa menes­ty­mi­seen joten urhei­li­jaa pai­naa todel­li­nen tulosvastuu.

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club halu­aa olla muka­na tuke­mas­sa Kris­tan ja Tee­mun tie­tä hui­pul­le ja haas­taa­kin kaik­ki asias­ta kiin­nos­tu­neet mukaan 8.8. jär­jes­tet­tä­vään tapahtumaan.

Kil­pai­lu­kut­su Kris­tan ja Tee­mun Invi­ta­tio­nal kisaan tämän pos­tin liitteenä.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

HGCC ry.

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2016/07/krista-teemu-invitational.pdf