Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kapteenin kesätervehdys

Kapteenin kesätervehdys

30.6.2016

Golf­kausi 2016 alkoi vauh­dik­kaas­ti ja hyvis­sä olo­suh­teis­sa jo huh­ti­kuus­sa. Kent­tä tal­veh­ti hyvin ja sää on suo­si­nut sen­kin jäl­keen sekä kent­tää että palaa­jia lähes koko alku­ke­sän. Aurin­koa, läm­pöä ja vet­tä on saa­tu sopi­vas­sa suh­tees­sa. Kii­tos ken­tän kun­nos­ta kuu­luu tie­tys­ti myös kent­tä­hen­ki­lö­kun­nal­le, joka on jat­ka­nut kent­tä­mes­ta­rin joh­dol­la toi­men­pi­tei­tä ken­tän kun­non yllä­pi­tä­mi­sek­si ja parantamiseksi.

Myös ken­tän perus­pa­ran­nuk­set jat­ku­vat ja väy­län 5 grii­nin ympä­ris­tö sekä lyön­ti­pai­kat tul­laan kor­jaa­maan nykyis­tä ehom­paan kun­toon kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa. Pelia­lu­een paran­nus­ten lisäk­si tee­moi­na ovat olleet ken­tän reu­na-aluei­den har­ven­nuk­set ja siis­ti­mi­nen, sekä raf­fien pit­kän hei­nän tar­kem­pi rajaa­mi­nen sivuun eksy­nei­den pal­lo­jen löy­tä­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si ja peli­no­peu­den paran­ta­mi­sek­si. Kent­tä­toi­mi­kun­ta on teh­nyt ja tekee jat­kos­sa­kin kat­sel­muk­sia, joi­den tar­koi­tuk­se­na on ken­tän pelat­ta­vuu­den paran­ta­mi­nen ja peli­nau­tin­non lisää­mi­nen. Kat­sel­muk­sia käy­te­tään poh­ja­na teh­tä­vil­le paran­nus­toi­men­pi­teil­le. Paran­nus­toi­men­pi­tei­tä suun­ni­tel­taes­sa myös pelaa­jien palau­te pyri­tään otta­maan huo­mioon jat­kos­sa­kin. Otta­kaa siis roh­keas­ti puheek­si, jos tei­tä joku asia ken­täl­lä kum­mas­tut­taa ja hyviä paran­nuseh­do­tuk­sia löy­tyy hyödynnettäväksi.

Kuten puheen­joh­ta­ja jo alku­ke­säs­tä infor­moi, on seu­ran hal­li­tus työs­ken­nel­lyt toi­min­nan kehit­tä­mi­sen, sekä sen pain­opis­tei­den ja stra­te­gis­ten lin­jaus­ten paris­sa. Yhdek­si kau­den 2016 kehi­tys­tee­mois­ta vali­koi­tui peli­no­peu­den lisää­mi­nen ken­täl­lä. Sitä ede­saut­ta­maan nos­tet­tiin esiin ns. rea­dy golf ‑peri­aa­te. Pit­kään kes­tä­vät kier­rok­set ovat puhut­ta­neet pelaa­jia jo pidem­pään suo­ma­lai­sil­la golf­ken­til­lä ja toi­men­pi­tei­tä pelin nopeut­ta­mi­sek­si oli tar­peen miet­tiä myös meil­lä Har­jat­tu­las­sa. Peli­no­peus ei luon­nol­li­ses­ti­kaan tar­koi­ta ken­täl­lä juok­se­mis­ta tai häti­köin­tä, vaan enem­män­kin enna­koin­tia ja kes­kit­ty­mis­tä omaan lyön­ti­vuo­roon sekä rutii­nei­hin ryh­män pelin ede­tes­sä. Saa­dun palaut­teen ja kes­kus­te­lu­jen perus­teel­la voi­daan jo nyt sanoa, että peli­no­peus on paran­tu­nut ja pelaa­mi­sen mie­lek­kyys lisään­ty­nyt ken­täl­läm­me. Kent­tä rul­laa ja kier­ro­sa­jat ovat pysy­neet koh­tuul­li­si­na. Kii­tos sii­tä kuu­luu kai­kil­le pelaa­jil­le, jot­ka ovat otta­neet peli­no­peu­den kehit­tä­mi­sen omak­seen. Jat­ke­taan samaan malliin!

Samaan tee­maan liit­tyen herä­tim­me muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen hen­kiin myös kent­tä­val­vo­ja­toi­min­nan. Kysyim­me alku­kau­des­ta vapaa­eh­toi­sia kysei­seen teh­tä­vään ja tou­ko­kuun alus­ta läh­tien yli kym­me­nen vapaa­eh­tois­ta val­vo­jaa on vuo­rol­laan kier­rel­lyt ken­täl­läm­me var­sin­kin sen ruuh­kai­sim­pi­na aikoi­na. Tavoit­tee­na val­von­nas­sa on pelin suju­vuu­den, tur­val­li­suu­den, ken­tän ja mui­den pelaa­jien huo­mioi­mi­sen sekä kaik­kien peli­nau­tin­non lisää­mi­nen. Hyväl­lä pelaa­jien ja val­vo­jien väli­sel­lä yhteis­työl­lä nämä­kin asiat kehit­ty­vät var­mas­ti kaik­kien kan­nal­ta posi­tii­vi­seen suun­taan ja pelaa­mi­sen mie­lek­kyys lisään­tyy enti­ses­tään. Kii­tos kai­kil­le vapaa­eh­toi­sil­le val­vo­jil­le arvok­kaas­ta työs­tän­ne yhtei­sen hyvän eteen.

Vaik­ka ken­täl­lä on kes­ki­tyt­ty peli­no­peu­teen, on kaik­kien syy­tä muis­taa kor­ja­ta pal­lo­jen alas­tu­lo­jäl­jet grii­neil­lä ja lyön­ti­jäl­jet väy­lil­lä. Ken­täl­tä löy­tyy aika ajoin myös tupa­kan­tump­pe­ja, jot­ka eivät sin­ne kuu­lu. Tupa­koit­si­joi­ta pyy­däm­me otta­maan mukaan oman tuh­ka-astian tai hyö­dyn­tä­vän tii­boxien yhtey­des­sä ole­via tuh­ka­kup­pe­ja. Kiitos!

Pal­jon on paran­nuk­sia tekeil­lä ja seu­ran toi­mi­kun­nis­sa on hyvä pöhi­nä. Jat­ke­taan pelis­tä ja toi­vot­ta­vas­ti myös hyväs­tä kelis­tä naut­ti­mis­ta näil­lä eväil­lä koh­ti hei­nä­kuun loma­kaut­ta. Kehi­te­tään yhdes­sä Har­jat­tu­lan yhteis­hen­keä, sekä ylpeyt­tä hie­nos­ta seu­ras­ta ja koti­ken­täs­täm­me. Muis­te­taan, että ”Har­jat­tu­la Golf on paras­ta vapaa-aikaa yhdes­sä” ja nau­ti­taan golf­ke­säs­tä täy­sin siemauksin!

Aurin­kois­ta kesää, Rami