Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan kenttä sulkeutuu tänään

Harjattulan kenttä sulkeutuu tänään

1.11.2016

Arvoi­sat osak­kaat, jäse­net ja yhteistyökumppanit,

Har­jat­tu­la Gol­fin kent­tä sul­kee oven­sa tänään tiis­tai­na 1.11.2016. Läm­min kii­tos kai­kil­le kulu­nees­ta golf­kau­des­ta ja Har­jat­tu­las­sa tapaam­me gol­fin mer­keis­sä jäl­leen ensi kevää­nä. Niil­le teis­tä jot­ka suun­taat­te tal­ven aika­na läm­pi­mäm­pään ilma­na­laan pelaa­maan, antoi­sia kier­rok­sia tämän hie­non pelin merkeissä.

Har­jat­tu­lan peli­kausi oli jäl­leen yli 6kk pitui­nen ja viral­li­sia tal­tioi­tu­ja kier­rok­sia ker­tyi yli 23.000 kpl. Kaik­ki ken­tän tal­vi­kau­teen val­mis­ta­vat työt saa­tiin ajois­sa teh­tyä ja läh­tö­ti­lan­ne tal­veen on erin­omai­nen. Jos tule­va tal­vi nou­dat­te­lee vii­me vuo­sien leu­toa lin­jaa, olem­me huh­ti­kuun 2017 puo­li­vä­lin tie­tä­mil­lä jäl­leen kentällä.

Syys­ko­kouk­set pide­tään nor­maa­liin tapaan siten, että HGCC ry:n syys­ko­kous mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä ja Har­jat­tu­la Golf Oy:n syys­yh­tiö­ko­kous jou­lu­kuun puo­li­vä­lin tie­tä­mil­lä. Näis­tä tule­vat eril­li­set kut­sut säh­kö­pos­til­la ja tie­dot­teet koti­si­vu­jem­me ajan­koh­tais­ta palstalle.

Kau­den pää­tös­juh­liin pe 11.11. Kåre­nil­la on ilmoit­tau­tu­mi­sia tul­lut jo muka­vas­ti, toki vie­lä mah­tuu mukaan. Tilai­suu­teen voit ilmoit­tau­tua omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la­si seu­raa­van lin­kin kaut­ta www.nexgolf.fi/hgcc Muis­ta kir­jau­tu­mi­sen yhtey­des­sä vali­ta “van­ha käyt­tö­liit­ty­mä” vaih­toeh­to ja var­si­nai­nen tapah­tu­mail­moit­tau­tu­mi­nen kuten kil­pai­luil­moit­tau­tu­mi­nen. Tapah­tu­man tar­kem­mat tie­dot löy­ty­vät avat­ta­vas­ta tapah­tu­ma­kut­sus­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään per­jan­tain 4.11 aikana.

Har­jat­tu­la Gol­fin toi­mis­to pal­vel­lee osak­kai­den ja jäsen­ten asiois­sa arki­sin klo 9–16. Tavoi­tel­la voit myös puhe­li­mel­la nume­rois­ta 020 748 8832 tai 040 754 5106 sekä säh­kö­pos­til­la office@harjattula.fi tai juha.laukkanen@harjattula.fi

Yt, Juha

harjattula-golf-kartano-2016