Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfarin fysiikkaharjoitukset

Golfarin fysiikkaharjoitukset

20.10.2016

Terveempänä, tehokkaampana, lisää pituutta ja helppoutta lyöntiin

Ter­ve­tu­loa aloit­ta­maan gol­fa­rin fysiik­ka­har­joi­tuk­set JN Aree­nal­la. Har­joi­tuk­set on ker­ran vii­kos­sa mar­ras- ja huh­ti­kuun aika­na ja har­joi­tuk­sia on yhteen­sä 20 ker­taa. Jou­lu- ja tal­vi­lo­mal­la ei ole har­joi­tuk­sia. Ryh­mien on tar­koi­tus käyn­nis­tyä mar­ras­kuun puo­les­sa välis­sä ja ryh­miin tar­vi­taan vähin­tään 14 ilmoittautunutta.

 • Tavoit­tee­na on toi­min­nal­li­suu­den kehit­tä­mi­nen pal­ve­le­maan golfs­vin­giä, jol­loin nau­tin­nol­li­suus lisääntyy.
 • Har­joi­tus­kau­den aika­na teh­dään moni­puo­li­ses­ti liik­kei­tä, jot­ka aut­ta­vat pelaa­maan parem­paa gol­fia: lihas­ta­sa­pai­non kehit­tä­mi­nen, kes­ki­var­ta­lon hal­lin­nan voi­man ja lik­ku­vuu­den har­joit­te­lu, ylä- ja ala­raa­jo­jen opti­maa­lis­ten lii­ke­ra­to­jen ja lajin­omai­sen voi­man kehittäminen.
 • Ryh­mä­har­joi­tuk­sis­sa jokai­nen voi teh­dä liik­kei­tä oman kuor­mi­tus­ta­son mukaisesti.
 • Saat tal­ven aika­na kat­ta­van lii­ke­pan­kin, jota voit hyö­dyn­tää vii­koit­tain omas­sa har­joit­te­lus­sa. Liik­keet on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan golf-pelaajaa.
 • Ryh­mää val­men­taa fysio­te­ra­peu­tit (Fysios) ja Golf Team Fin­land PGA-valmentajia.
 • Kausi­mak­su on 390 euroa (20 har­joi­tus­ta). Voit osal­lis­tua myös yksit­täi­sil­le tun­neil­le (25 euroa / harjoitus).
 • Nyt on mah­dol­li­suus kehit­tää fysiik­ka­har­joit­te­lul­la omaa gol­fia, sil­lä har­joit­te­lus­sa yhdis­tyy fysio­te­ra­peut­tien ja PGA golf­val­men­ta­jien ammattitaito.
 • Fysiik­ka­har­joi­tuk­siin voi osal­lis­tua kaik­ki eri seu­ro­jen pelaajat.
 • Har­joi­tuk­set pide­tään Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la (Kek­ku­rin­tie 6, 20320 Turku).

Har­joi­tus­ryh­miin ilmoit­tau­tu­mi­nen ryh­män tason mukaisesti:

 • Senio­ri­ryh­mä (nai­set ja mie­het): per­jan­tai­sin klo 16–17
 • Mid-pelaa­jat (yli 30-vuo­ti­aat nai­set ja mie­het): per­jan­tai­sin klo 17–18
 • Kil­pa­pe­laa­jat (kil­pai­le­mi­nen Suo­men Golflii­ton kil­pai­luis­sa kuten FT, FJT, Alue­tour ja Tsemp­pi­tour): per­jan­tai­sin klo 18:15–19:15

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ryhmiin:
Kari Bakker
Puh. 0400–227246
Säh­kö­pos­ti: karibakkergolf@gmail.com

https://harjattulagolf.fi/wp-content/uploads/2016/11/Fysios_Turku_golf_Flyer_A4.pdf