Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

FJT:n osakilpailu Harjattulassa 14–15.5.2016

FJT:n osakilpailu Harjattulassa 14–15.5.2016

9.5.2016

Har­jat­tu­la Golf jär­jes­tää 14–15.5.2016 nuor­ten koti­mai­sen pää­kier­tu­een FJT:n osakilpailun.

Fin­nair Junior Tour (FJT) on Suo­men ylin kil­pai­lu­kier­tue alle 21-vuo­tiail­le kil­pa­pe­laa­jil­le. Kier­tue tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den tes­ta­ta tai­to­ja ikä­luo­kan par­hai­den pelaa­jien kans­sa. Fin­nair Junior Tour sisäl­tää kau­den aika­na 14 tapah­tu­maa, joi­hin kuu­lu­vat myös lyön­ti­pe­lin ja rei­kä­pe­lin SM-kil­pai­lut sekä Euroo­pan arvos­te­tuim­piin avoi­miin junio­ri­kil­pai­lui­hin kuu­lu­va Fin­nish Inter­na­tio­nal Junior Championship.

Nyt onkin oiva tilai­suus läh­teä tule­va­na vii­kon­lop­pu­na seu­raa­maan kil­pa­gol­fia ja kan­nus­ta­maan Suo­men huip­pu­ju­nio­rei­ta hyviin suo­ri­tuk­siin. Teh­dään yhdes­sä Har­jat­tu­lan FJT-osa­kil­pai­lus­ta sel­lai­nen, että osal­lis­tu­jat saa­vat kotiin vie­mi­sik­seen hie­non koke­muk­sen ken­täs­täm­me ja golfyhteisöstämme.

Tal­koo­vä­keä on ilmoit­ta­nut jo muka­vas­ti FJT:n kisa­jär­jes­te­lyi­hin, kii­tos kai­kil­le ilmoit­tau­tu­neil­le jo etu­kä­teen! Tilaa ja teh­tä­viä kui­ten­kin riit­tää ja jos kalen­te­ri­si suin­kin antaa myö­ten, olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut myös tal­koi­siin. Asias­ta on Har­jat­tu­lan jäse­nis­töä tie­do­tet­tu erill­sel­lä säh­kö­pos­til­la ja mikä­li vie­lä osal­lis­tu­mi­nen tal­koi­siin kiin­nos­taa, ole yhtey­des­sä Juha Lauk­ka­seeen:  juha.laukkanen@harjattula.fi

Lisää infoa ja mm. läh­tö­ajat Golflii­ton sivuilla:

http://golf.fi/kilpailukalenteri/#/competition/594066/info

Kuvia ja tun­nel­mia kil­pai­lus­ta jul­kais­taan myös Fin­nish­Golf ‑sivus­tol­la: www.finnishgolf.com

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Har­jat­tu­laan kaik­ki kil­pai­li­jat ja kannustusjoukot!