Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Bägihäkit 2016

Bägihäkit 2016

8.5.2016

Bägi­hä­kit ovat jäl­leen teh­neet nopeas­ti kaup­pan­sa. Varas­tos­sa on kui­ten­ki vie­lä useam­pi häk­ki joi­den vuo­kraa kau­del­le 2016 ei ole mak­set­tu, mut­ta lukot ovat jää­neet vii­me kau­des­ta pai­kal­leen. Pyy­däm­me että näi­den häk­kien omis­ta­jat ilmoit­tai­si­vat tämän vuo­den tilan­teen tule­vaan sun­nun­tai­hin (15.5.) men­nes­sä. Mikä­li häkeis­tä ei kuu­lu mitään, pois­tam­me lukot oma­toi­mi­ses­ti sun­nun­tain jälkeen.

Hyvää alka­nut­ta golfkautta!

Ter­vei­sin,
Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club