Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Vuosikokouskutsu 22.3.2023

Vuosikokouskutsu 22.3.2023

13.3.2023

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 22. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2023 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­ton audi­to­rios­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Turku.

Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat:

  • Yhdis­tyk­sen sään­tö­jen 11§ mukaan vuo­si­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat.

https://harjattulagolf.fi/jasenille/saannot/

Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on kai­kil­la HGCC ry:n jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2022 jäsen­mak­sun­sa. Huom. 2023 jäsen­mak­suis­ta ja nii­den las­ku­tuk­ses­ta pää­te­tään täs­sä kokouksessa.

Yhdis­tyk­sen hal­li­tus esit­tää kau­den 2023 jäsen­mak­suik­si: Osa­kas­jä­se­net 90 €, muut aikuis­jä­se­net 110 €, junio­ri­jä­se­net 0–14 vuot­ta (2009 ja jäl­keen syn­ty­neet) 140 € sekä junio­rit 15–21 vuot­ta (2002–2008 syn­ty­neet) 250 €.

Ter­ve­tu­loa
HGCC ry.
Hallitus