Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Vakuutukset

Vakuutukset

Jäsenten vakuutusturva

Kai­kil­la Suo­men Golflii­ton jäsen­seu­ro­jen jäse­nil­lä on voi­mas­sa seu­raa­vat vakuu­tuk­set sisäl­tyen Golflii­ton jäsen­mak­suun:
- Tapa­tur­ma­va­kuu­tus, joka kat­taa golf­kier­rok­sil­la aiheu­tu­nei­den vam­mo­jen hoi­to­ku­lut. Poh­jo­lan sopi­mus­lää­kä­riä käy­tet­täes­sä lää­kä­ri- ja hoi­to­palk­kiot kor­va­taan ilman oman rahan käyt­töä.
- Vas­tuu­va­kuu­tus, joka kor­vaa toi­sel­le aiheu­te­tun hen­ki­lö- ja esinevahingon.

Aiem­min har­ras­ta­jan vakuu­tus­tur­vaan kuu­lu­nut Hole in One –vakuu­tus ei enää sisäl­ly. Uudis­tu­neen HIO –vakuu­tuk­sen voi hank­kia osoit­tees­ta http://kauppa.golf.fi.

Tapaturmavakuutus (21648–8)

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

- D Tapa­tur­man aiheut­ta­mat vam­man hoi­to­ku­lut kor­va­taan 8 500 euroon asti sil­tä osin, kun nii­tä ei kor­va­ta jon­kin lain nojal­la. Vam­man hoi­to­ku­luis­ta ei kor­va­ta orto­pe­di­sia sidok­sia tai tukia.
- Bb Pysy­vän hai­tan kor­vaus ker­ta­kor­vauk­se­na hait­ta­luo­kan mukaan. Enim­mäis­kor­vaus 30 000 e.
- A Kuo­le­man­ta­paus­kor­vaus ker­ta­kor­vauk­se­na 8 500 e.

Fysi­kaa­li­nen hoi­to: Hoi­to­lai­tok­ses­sa anne­tun, lää­kä­rin mää­rää­män fysi­kaa­li­sen hoi­don kus­tan­nuk­set kor­va­taan leik­kaus- tai kip­saus­hoi­don jäl­keen enin­tään 10 hoi­to­ker­ral­ta tapa­tur­maa kohti.

Toimintaohjeet tapaturmavahingoissa

  1. Täy­tä urhei­lu­va­hin­koil­moi­tus huo­lel­li­ses­ti ja lähe­tä se mah­dol­li­sim­man pian joko kir­jeit­se osoit­teel­la Vahin­ko­va­kuu­tus­osa­keyh­tiö Poh­jo­la, yksi­tyis­ta­pa­tur­ma­kor­vauk­set, Lapin­mäen­tie 1, 00013 Poh­jo­la tai fak­sil­la nume­roon 010 253 3421.
    Täy­tä vahin­koil­moi­tuk­sen kaik­ki kohdat.
  2. Lää­kä­rin­lausun­to (E‑lomake) sekä ham­mas­vam­mois­ta lausun­to alle 20-vuo­tiail­ta, jos­sa on kus­tan­nusar­vio myö­hem­min mah­dol­li­ses­ti teh­tä­väs­tä hammashoidosta.
  3. Kulu­to­sit­teet mak­se­tuis­ta vam­man hoi­to­ku­luis­ta:
    Kor­vauk­sen­ha­ki­ja mak­saa itse las­kut ja hakee niis­tä Kela-kor­vauk­set. Tämä sai­raus­va­kuu­tus­lain mukai­nen kor­vauso­suus on haet­ta­va kuu­den kuu­kau­den kulut­tua sii­tä, kun las­kut on mak­set­tu. Alku­pe­räi­nen las­kel­ma ja kopiot kai­kis­ta Kelal­le anne­tuis­ta kulu­to­sit­teis­ta ja hoi­to­mää­räyk­sis­tä toi­mi­te­taan sen jäl­keen Pohjolaan.
Suomen Golfliitto ry:n ryhmätapaturmavakuutuksen tuoteseloste

Vastuuvakuutus (16–240-611–4)

Vakuu­tuk­ses­sa ovat jäsen­seu­ro­jen jäse­nien ohel­la jäsen­seu­ro­jen ken­til­lä seu­ran luval­la pelaa­vat muut henkilöt.

Vakuu­tuk­ses­ta suo­ri­tet­ta­vat kor­vauk­set:
hen­ki­lö­va­hin­got 170 000 e
esi­ne­va­hin­kot 250 000 e

Oma­vas­tuu: Vakuu­te­tun oma­vas­tuu jokai­ses­sa vas­tuu­va­hin­ko­ta­pauk­ses­sa on 100 e.

Toimintaohjeet vastuuvahingoissa

Kun vahin­ko on tapah­tu­nut, ota välit­tö­mäs­ti yhteyt­tä seu­ran toi­mis­toon. Täy­tä vas­tuu­va­hin­koil­moi­tus huo­lel­li­ses­ti ja lähe­tä se mah­dol­li­sim­man pian joko kir­jeit­se osoit­teel­la Vahin­ko­va­kuu­tus­osa­keyh­tiö Poh­jo­la, yksi­tyis­va­hin­ko-osas­to, Lapin­mäen­tie 1, 00013 Poh­jo­la tai fak­sil­la nume­roon 010 253 3544.
Autoon koh­dis­tu­nees­sa vahin­gos­sa auton omis­ta­jan tulee ottaa yhteyt­tä lähim­pään Poh­jo­lan kont­to­riin ja sopia vahin­gon tar­kas­ta­mi­ses­ta ennen kor­jauk­seen ryhtymistä