Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Vakuutukset

Vakuutukset

Pelaajan vakuutusturva

Kaik­kien Suo­men Golflii­ton jäsen­seu­ro­jen jäse­net ovat vakuu­tet­tu­ja olles­saan ken­täl­lä. Gol­fa­rin vakuu­tus­tur­va pitää sisäl­lään kat­ta­van tapa­tur­ma- ja vas­tuu­va­kuu­tuk­sen 15 000 euroon saakka.

Tapaturmavakuutus kattaa vamman hoitokulut kaikkialla maailmassa

TOIMI NÄIN, JOS TAPATURMA KÄY KENTÄLLÄ:

  1. Ota yhteyt­tä Ter­veys­mes­ta­ri-pal­ve­luun puhe­li­mit­se tai sovel­luk­sen cha­tis­sa. Pal­ve­lu on avoin­na Poh­jo­la Sai­raa­la ‑sovel­luk­sen cha­tis­sa ja puhe­li­mit­se 0100 5225 joka päi­vä klo 7–23.
  2. Asian­tun­ti­ja arvioi oiree­si ja ohjaa sinut tar­vit­taes­sa suo­raan oikean­lai­seen hoi­toon. Jos lää­kä­ri­käyn­tiä ei tar­vi­ta, saat sel­keät omahoito-ohjeet.
  3. Saat tie­don, mitä Poh­jo­lan vakuu­tuk­se­si kat­taa. Poh­jo­lan vakuu­tus­asiak­kaa­na voit saa­da myös kor­vaus­rat­kai­sun heti asioin­nin aikana.

Vastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon kaikkialla maailmassa

TOIMI NÄIN, JOS VAHINKO KÄY KENTÄLLÄ:

  1. Tee vahin­koil­moi­tus, jot­ta kor­vaus­kä­sit­te­ly saa­daan vireil­le. Ilmoi­ta golf­seu­raa tapahtuneesta.
  2. Vas­tuu­va­hin­koil­moi­tuk­sen voit lada­ta täs­tä: Vas­tuu­va­hin­koil­moi­tus

LISÄTIETOJA SIVULTA WWW.OP.FI JA OP:N PALVELUNUMEROSTA 0303 0303.

Kat­so tar­kem­mat tie­dot vakuu­tuk­ses­ta Suo­men Golflii­ton ‑sivuil­ta.