Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Vuosi 2018

”Harjattula Golf on parasta vapaa-aikaa yhdessä”

Seuratoiminta

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry on aktii­vi­nen gol­fia sekä peli­nä ja har­ras­tuk­se­na, että lii­kun­ta­ja urhei­lu­muo­to­na kehit­tä­vä yhdis­tys­poh­jai­nen golf­seu­ra. Tar­joam­me jäse­nis­töl­le toi­min­nal­li­sia virik­kei­tä kil­pai­lu­jen, tapah­tu­mien, mat­ko­jen, juh­lien, tal­koi­den yms. avul­la. Pidäm­me yllä avoin­ta ja posi­tii­vis­ta toi­min­taym­pä­ris­töä. Sitou­tam­me jäse­nis­töäm­me omaan koti­seu­raan­sa ja edis­täm­me yhtei­söl­li­syyt­tä. Seu­ra toi­mii yhteis­työs­sä kent­täyh­tiö Har­jat­tu­la Golf Oy:n kans­sa ja muo­dos­taa tii­viin toi­min­nal­li­sen koko­nai­suu­den. 2018 kär­ki­hank­kei­ta ovat seu­ram­me jäsen­mää­rän, las­ten ja nuor­ten sekä eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen ja nais­ten har­ras­ta­jao­suu­den kas­vat­ta­mi­nen.

Klubitoiminta

Klu­bi­ra­ken­nus on golf­ken­tän ja har­joi­tusa­lu­een ohel­la jäse­nis­tön tär­kein päi­vit­täi­sen toi­min­nan kes­kus. Klu­bin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den muo­dos­ta­vat Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to- ja vas­taan­ot­to­pal­ve­lut, Pro Shop sekä Klu­bi­ra­vin­to­la. Pro Sho­pia kau­del­la 2018 hoi­taa Golf­puo­ti Oy. Caddiemaster‑, klu­bi­ra­vin­to­la- ja kios­ki­toi­min­nois­ta vas­taa nuo­ri­so­y­ri­tys Har­jat­tu­lan Klu­bi Ay. Klu­bi­toi­mi­kun­ta vas­taa ravin­to­lay­rit­tä­jän kans­sa klu­bin viih­ty­vyy­des­tä, avus­taa seu­ran kil­pai­lu­jen jär­jes­te­lyis­sä sekä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den kehit­tä­mi­ses­sä.

Kilpailutoiminta

Seu­ran omal­le jäse­nis­töl­le suun­na­tut klu­bi­kil­pai­lut kas­vat­ta­vat suo­sio­taan edel­leen ja nii­hin panos­tam­me jat­kos­sa­kin. Perin­teis­tä gol­fia kun­nioit­ta­vaa Klu­bi­mes­ta­ruus- ja rei­kä­pe­li­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­ja kehi­täm­me edel­leen hou­kut­te­le­vam­mak­si koko jäse­nis­töl­le. Kil­pai­lu­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on kehit­tää kil­pai­lu­jen sisäl­töä esim. kil­pai­lu- ja peli­muo­to­ja lisää­mäl­lä sekä tar­vit­taes­sa orga­ni­soi­da jär­jes­te­ly­toi­mi­kun­ta kil­pai­lu­jen niin vaa­ties­sa. Yri­tys­kil­pai­lut pyri­tään hoi­ta­maan niin, että ne häi­rit­se­vät mah­dol­li­sim­man vähän oman jäse­nis­töm­me pelaa­mis­ta. Kil­pai­lu­toi­mi­kun­ta laa­tii ja pitää yllä kil­pai­lu­ka­len­te­ria yhdes­sä seu­ran kaik­kien toi­mi­kun­tien kans­sa.

Naistoiminta

Nais­toi­mi­kun­ta orga­ni­soi perin­tei­sen kau­den pää­ta­pah­tu­man Ulrica Cup Open ‑kil­pai­lun. Ulrica on lunas­ta­nut paik­kan­sa yhte­nä Lou­nais-Suo­men mer­kit­tä­vim­pä­nä nais­ten golf­ta­pah­tu­ma­na ja täs­tä haluam­me pitää kiin­ni mm. tapah­tu­man aktii­vi­sel­la mark­ki­noin­nil­la. Nai­sia kan­nus­te­taan osal­lis­tu­maan myös alu­een mui­hin nais­ten kisoi­hin ja tapah­tu­miin. Toi­mi­kun­ta jär­jes­tää kau­den aika­na nai­sil­le kuu­kausit­tai­set peli­ta­pah­tu­mat sekä pyr­kii kai­kin tavoin akti­voi­maan nais­jä­se­nis­töäm­me mukaan seu­ram­me toi­min­taan. Tavoit­tee­na on saa­da uusia nais­jä­se­niä ja tukea aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen paris­sa. Nais­toi­mi­kun­ta kan­nus­taa nai­sia gol­fin har­joit­te­luun ja seu­ram­me Golf-Prot huo­leh­ti­vat gol­fo­pe­tus­toi­min­ta­tar­jon­nas­ta. Nais­toi­mi­kun­ta tie­dot­taa säh­kö­pos­til­la, seu­ram­me net­ti­si­vuil­la ja ilmoi­tus­tau­lul­la. Lisä­tie­do­tus­ka­na­va­na toi­mii myös nais­ten oma sul­jet­tu Face­book ‑ryh­mä HGCC Ladies.

Kenttätoiminta

Kent­tä­toi­mi­kun­ta toi­mii seu­ran jäse­nis­tön, kent­täyh­tiön ja kent­tä­hen­ki­lö­kun­nan väli­se­nä link­ki­nä kent­tää kos­ke­vis­sa asiois­sa. Toi­mi­kun­ta tekee yhteis­työ­tä kent­tä­mes­ta­rin kans­sa ja välit­tää pelaa­ja­nä­kö­kul­maa ken­tän hoi­toon. Kent­tä­toi­mi­kun­ta vas­taa omal­ta osal­taan pai­kal­lis­sään­nöis­tä ja ken­tän mer­kin­nöis­tä. Kehit­tää ken­tän peli­tur­val­li­suut­ta ja miet­tii toi­men­pi­tei­tä joil­la pelin suju­vuut­ta ja nau­tit­ta­vuut­ta voi­daan lisä­tä. Kent­tä­toi­mi­kun­ta tekee kak­si kent­tä­kat­sel­mus­ta peli­kau­den aika­na yhteis­työs­sä Kent­tä­mes­ta­rin ja toi­min­nan­joh­ta­jan kans­sa. Kau­del­le 2018 uudis­te­taan ken­tän väy­lien vai­keus­as­tet­ta kuvaa­va hcp-mää­rit­te­ly ja nume­roin­ti.

Senioritoiminta

Senio­ri­toi­mi­kun­ta jat­kaa hyvin orga­ni­soi­tua toi­min­taan­sa. Toi­mi­kun­ta jär­jes­tää senio­rien viik­ko­ja kuu­kausi­kil­pai­lut sekä orga­ni­soi V‑S:n Senio­ri­lii­gaan osal­lis­tu­mi­sen. Senio­rei­den klu­bi­mes­ta­ruu­des­ta pela­taan perin­tei­sen lyön­ti­pe­lin lisäk­si myös rei­kä­pe­lis­sä. Har­jat­tu­la Senior Open jär­jes­te­tään jäl­leen tule­val­la toi­min­ta­kau­del­la ja Har­jat­tu­lan senio­rit isän­nöi­vät V‑S Alue­tou­ria kesä­kuus­sa 2018. Kil­pai­lu­jen sisäl­töä sekä peli­muo­to­ja tul­laan edel­leen kehit­tä­mään. Yhteis­toi­min­taa mui­den seu­ro­jen senio­rei­den kans­sa jat­ke­taan ja pyri­tään löy­tä­mään uusia yhteis­työ­seu­ro­ja esim. kent­tä­vie­rai­lu­jen toteut­ta­mi­sek­si. Toi­mi­kun­ta hoi­taa seu­ran koti­si­vu­jen ja senio­ri­re­kis­te­rin kaut­ta tie­do­tuk­sen toi­min­nas­taan. Tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man moni senio­ri-ikäi­seen jäse­nis­töön kuu­lu­va mukaan yhtei­seen ohjat­tuun toi­min­taan.

Valmennus- ja junioritoiminta

Kil­pa- ja har­ras­te-ryh­mien vii­koit­tai­sen toi­min­nan sisäl­tö on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan ko. ryh­mien vaa­ti­mus­ta­so­ja niin tal­vi, kuin kesä­kau­del­la­kin. Eri taso­ryh­mil­lä on omat vas­tuu-/ yhteys­hen­ki­lön­sä, jot­ka vas­taa­vat osal­taan ryh­mien toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta sekä tie­dot­ta­mi­ses­ta ryh­män jäse­nil­le. Taso­ryh­mä­vas­taa­vat toi­mi­vat yhteis­työs­sä seu­ran val­men­ta­jan kans­sa. Kai­kil­ta toi­min­nas­sa muka­na ole­vil­ta edel­ly­te­tään yhtei­ses­ti sovit­tu­jen peli­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta. Yhtei­siin peli­sään­töi­hin ovat sitou­tu­neet niin junio­rit ja ohjaa­jat, kuin las­ten van­hem­mat­kin.

Kil­pa­ryh­mään valit­ta­vil­ta junio­reil­ta edel­ly­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­sen har­joi­tus- ja val­men­nus­suun­ni­tel­man laa­ti­mis­ta, har­joi­tus­päi­vä­kir­jan pitoa sekä sään­nöl­lis­tä rapor­toin­tia vas­tuu­val­men­ta­jal­le. Lisäk­si kil­pai­lu­kau­del­la edel­ly­te­tään kil­pai­lusuun­ni­tel­maa sekä sitou­tu­mis­ta yhtei­ses­ti sovit­ta­viin peli­sään­töi­hin, kil­pai­lu- ja har­joit­te­lu­ku­lu­jen kor­vat­ta­vuu­den suh­teen. Kil­pa­ryh­män vas­tuu­hen­ki­lö­nä toi­mii Tom­mi Noro ja har­ras­te­ryh­mäs­sä vas­tuut jae­taan toi­mi­kun­nan kes­ken. Kil­pa­ryh­män ja har­ras­te­ryh­män vas­tuu­val­men­ta­ja­na toi­mii PGA Pro Kari Bak­ker. Seu­ra­val­men­ta­ja Lar­ri Ver­mo­la kes­kit­tyy seu­ran perus- ja alkeis­kurs­sei­hin, lajie­sit­te­lyi­hin sekä kau­den 2018 kär­ki­hank­kei­den tuki­toi­min­toi­hin.

Tiedotustoiminta

Seu­ran koti­si­vus­to on yhtei­söm­me tär­kein tie­do­tus- ja tie­don­saan­ti­ka­na­va. Nor­maa­lin tie­dot­ta­mi­sen lisäk­si golf­tie­don­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäm­me Nex­Golf mah­dol­lis­taa eri jäsen­ryh­mil­le koh­dis­te­tun tie­dot­ta­mi­sen jär­jes­tel­mään koo­tun säh­kö­pos­ti­re­kis­te­rin kaut­ta. Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club löy­tyy myös Face­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­sa, joi­den roo­li on tukea ns. viral­li­sia tie­do­tus- ja tie­don­saan­ti­ka­na­via.

Hal­li­tus

Share This