Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Toimintasuunnitelma 2021

Toimintasuunnitelma 2021

”Parasta vapaa-aikaa yhdessä Harjattulassa”

Seuratoiminta

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry on aktii­vi­nen gol­fia sekä peli­nä ja har­ras­tuk­se­na, että lii­kun­ta- ja urhei­lu­muo­to­na kehit­tä­vä yhdis­tys­poh­jai­nen golf­seu­ra. Tar­joam­me jäse­nis­töl­le toi­min­nal­li­sia virik­kei­tä kil­pai­lu­jen, tapah­tu­mien, mat­ko­jen, juh­lien, tal­koi­den yms. avul­la. Pidäm­me yllä avoin­ta, ystä­väl­lis­tä ja posi­tii­vis­ta toi­min­taym­pä­ris­töä, ”mei­dän Har­jat­tu­lan hen­keä”. Sitou­tam­me jäse­nis­töäm­me oman koti­seu­ram­me toi­min­taan ja edis­täm­me yhtei­söl­li­syyt­tä. Seu­ra toi­mii yhteis­työs­sä kent­täyh­tiö Har­jat­tu­la Golf Oy:n kans­sa ja muo­dos­taa tii­viin toi­min­nal­li­sen koko­nai­suu­den. 2021 kär­ki­hank­kei­ta ovat seu­ram­me jäsen­mää­rän edel­leen kas­vat­ta­mi­nen sekä las­ten ja nuor­ten sekä eri­tyi­ses­ti tyt­tö­jen ja nais­ten har­ras­ta­jao­suuk­sien edel­leen kasvattaminen.

Klubitoiminta

Klu­bi­ra­ken­nus on golf­ken­tän ja har­joi­tusa­lu­een ohel­la jäse­nis­tön tär­kein päi­vit­täi­sen toi­min­nan kes­kus. Klu­bin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den muo­dos­ta­vat Cad­die­mas­te­rin toi­mis­to- ja vas­taan­ot­to­pal­ve­lut, Pro Shop sekä Klu­bi­ra­vin­to­la. Pro Sho­pin kau­del­la 2021 hoi­taa Golf­puo­ti Oy. Caddiemaster‑, klu­bi­ra­vin­to­la- ja kios­ki­toi­min­nois­ta vas­taa nuo­ri­so­y­ri­tys Har­jat­tu­lan Klu­bi Ay. Klu­bi­toi­mi­kun­ta ja klu­bi­mes­ta­ri huo­leh­ti­vat ravin­to­lay­rit­tä­jän kans­sa klu­bin viih­ty­vyy­des­tä, avus­ta­vat seu­ran kil­pai­lu­jen jär­jes­te­lyis­sä sekä klu­bin pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den kehittämisessä.

Kilpailutoiminta

Seu­ran omal­le jäse­nis­töl­le suun­na­tut klu­bi­kil­pai­lut kas­vat­ta­vat suo­sio­taan edel­leen ja nii­hin panos­tam­me jat­kos­sa­kin. Perin­teis­tä gol­fia kun­nioit­ta­vaa Klu­bi­mes­ta­ruus- ja rei­kä­pe­li­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­ja kehi­täm­me edel­leen hou­kut­te­le­vam­mak­si koko jäse­nis­töl­le. Kil­pai­lu­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on kehit­tää kil­pai­lu­jen sisäl­töä esim. kil­pai­lu- ja peli­muo­to­ja lisää­mäl­lä sekä tar­vit­ta-essa orga­ni­soi­da jär­jes­te­ly­toi­mi­kun­ta, kil­pai­lu­jen niin vaa­ties­sa. Yri­tys­kil­pai­lut pyri­tään hoi­ta­maan niin, että ne häi­rit­se­vät mah­dol­li­sim­man vähän oman jäse­nis­töm­me pelaa­mis­ta. Kil­pai­lu­toi­mi­kun­ta laa­tii ja pitää yllä kil­pai­lu­ka­len­te­ria yhdes­sä seu­ran kaik­kien toi­mi­kun­tien kanssa.

Naistoiminta

Nais­toi­mi­kun­tam­me ikä- ja tasoi­tus­ja­kau­ma edus­taa upeas­ti seu­ram­me kaik­kia nais­jä­se­niä. Toi­mi­kun­nan teh­tä­vä on jär­jes­tää toi­min­ta­vuo­den aika­na moni­puo­li­sia tapah­tu­mia, jois­ta val­tao­sa pai­not­tuu luon­nol­li­ses­ti peli­kau­teen. Tavoit­tee­na on saa­da seu­ran nykyi­set nais­jä­se­net viih­ty­mään, pyr­kiä lisää­mään nais­jä­sen­ten mää­rää ja tukea aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen paris­sa. Nai­sia kan­nus­te­taan tavoit­teel­li­seen har­joit­te­luun sekä roh­keas­ti osal­lis­tu­maan seu­ran tar­joa­maan golfopetukseen.

Nais­ten kau­den pää­ta­pah­tu­ma on jäl­leen Ulrica Cup Open. Kil­pai­lu on lunas­ta­nut paik­kan­sa yhte­nä mer­kit­tä­vim­pä­nä nais­ten golf-tapah­tu­ma­na koko Suo­mes­sa. Kan­nus­tam­me nai­sia osal­lis­tu­maan myös alu­eem­me mui­hin nais­ten kisoi­hin ja tapah­tu­miin sekä teem­me yhteis­työ­tä alu­eem­me mui­den seu­ro­jen nais­toi­mi­kun­tien kanssa.

Nais­toi­mi­kun­ta tie­dot­taa toi­min­nas­ta säh­kö­pos­til­la sekä seu­ram­me verk­ko­si­vuil­la. Lisä­tie­do­tus­ka­na­va­na toi­mii nais­ten oma Face­book ‑ryh­mä HGCC Ladies.

Kenttätoiminta

Kent­tä­toi­mi­kun­ta toi­mii seu­ran jäse­nis­tön, kent­täyh­tiön ja kent­tä­hen­ki­lö­kun­nan väli­se­nä link­ki­nä kent­tää kos­ke­vis­sa asiois­sa. Toi­mi­kun­ta tekee yhteis­työ­tä kent­tä­mes­ta­rin kans­sa ja välit­tää pelaa­ja­nä­kö­kul­maa ken­tän hoi­toon. Kent­tä­toi­mi­kun­ta vas­taa omal­ta osal­taan pai­kal­lis­sään­nöis­tä ja ken­tän mer­kin­nöis­tä. Kehit­tää ken­tän peli­tur­val­li­suut­ta ja miet­tii toi­men­pi­tei­tä, joil­la pelin suju­vuut­ta ja nau­tit­ta­vuut­ta voi­daan lisä­tä. Kent­tä­toi­mi­kun­ta tekee kak­si kent­tä­kat­sel­mus­ta peli­kau­den aika­na yhteis­työs­sä Kent­tä­mes­ta­rin ja toi­min­nan­joh­ta­jan kans­sa sekä rapor­toi kent­täyh­tiön hallitukselle.

Senioritoiminta

Senio­ri­toi­mi­kun­ta jat­kaa hyvin orga­ni­soi­tua toi­min­taan­sa. Toi­mi­kun­ta jär­jes­tää senio­rien viik­ko­kil­pai­lut sekä orga­ni­soi V‑S:n Senio­ri­lii­gaan osal­lis­tu­mi­sen. Senio­rei­den klu­bi­mes­ta­ruu­des­ta pela­taan perin­tei­sen lyön­ti­pe­lin lisäk­si myös rei­kä­pe­lis­sä, tasoi­tuk­sin ja ilman tasoi­tuk­sia. Kil­pai­lu­jen sisäl­töä sekä peli­muo­to­ja tul­laan edel­leen kehit­tä­mään. Yhteis­toi­min­taa mui­den seu­ro­jen senio­rei­den kans­sa jat­ke­taan ja pyri­tään löy­tä­mään uusia yhteis­työ­seu­ro­ja esim. kent­tä­vie­rai­lu­jen toteut­ta­mi­sek­si. Toi­mi­kun­ta hoi­taa seu­ran koti­si­vu­jen ja senio­ri­re­kis­te­rin kaut­ta tie­do­tuk­sen toi­min­nas­taan. Tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man moni senio­ri-ikäi­seen, eli + 50-vuot­ta jäse­nis­töön kuu­lu­va mukaan yhtei­seen ohjat­tuun toimintaan.

Valmennus- ja Junioritoiminta

Jäse­nis­tön veloi­tuk­set­to­mat tee­ma­val­men­nuk­set jat­ku­vat kau­del­la 2021. Seu­ran eri toi­mi­kun­nil­la on myös mah­dol­li­suus sopia eril­li­sis­tä ope­tus­ko­ko­nai­suuk­sis­ta golf­val­men­ta­jiem­me kans­sa. Seu­ran val­men­nuk­ses­ta ja ope­tuk­ses­ta vas­taa­van Pro-tea­min muo­dos­ta­vat vas­tuu­val­men­ta­jat PGA Pro Son­ja Kal­lio ja seu­ra­val­men­ta­ja Lar­ri Vermola.

Seu­ran junio­ri­toi­min­nan tär­keim­pä­nä tavoit­tee­na on hakea junio­ri­toi­min­taam­me laa­jem­paa har­ras­ta­ja­poh­jaa. Haluam­me tar­jo­ta gol­fia laji­na kai­kil­le lap­sil­le- ja nuo­ril­le sekä hei­dän per­heil­leen taus­taan kat­so­mat­ta. Seu­ran Pro Team vas­taa myös seu­ran perus- ja alkeis­kurs­sien, lajie­sit­te­lyi­den sekä golf- ja lii­kun­ta­lei­rien opetustoiminnasta.

Junio­rei­den kil­pa- ja har­ras­te­ryh­mien vii­koit­tai­sen toi­min­ta jat­kuu ja toi­min­nan sisäl­tö on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan ko. ryh­mien tämän­het­ki­siä vaa­ti­mus­ta­so­ja ja tar­pei­ta. Eri taso­ryh­mil­lä on omat vas­tuu-/ yhteys­hen­ki­lön­sä, jot­ka vas­taa­vat osal­taan ryh­mien toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta ja tie­dot­ta­mi­ses­ta ryh­män jäse­nil­le sekä yhteis­työn suju­vuu­des­ta seu­ran val­men­ta­jien kans­sa. Kai­kil­ta toi­min­nas­sa muka­na ole­vil­ta edel­ly­te­tään yhtei­ses­ti sovit­tu­jen peli­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta. Yhtei­siin peli­sään­töi­hin ovat sitou­tu­neet niin junio­rit ja ohjaa­jat, kuin las­ten vanhemmatkin.

Tiedotustoiminta

Verk­ko­si­vus­to harjattulagolf.fi on yhtei­söm­me tär­kein tie­do­tus- ja tie­don­saan­ti­ka­na­va. Verk­ko­si­vu­jen lisäk­si golf­tie­don­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäm­me Nex­Golf mah­dol­lis­taa eri jäsen­ryh­mil­le koh­dis­te­tun tie­dot­ta­mi­sen jär­jes­tel­mään koo­tun säh­kö­pos­ti­re­kis­te­rin kaut­ta. Käy­tös­säm­me ole­vien sosi­aa­li­sen median kana­vien Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min roo­li on lisään­ty­nyt mui­ta kana­via tukevana.

Hal­li­tus