Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioreiden kilpailukalenteri 2018

Senioreiden kilpailukalenteri 2018

18.6.2018

 

SENIORILIIGA:
ti 29.05.  HGCC — ArGC   / VOITTO

ti 05.06.  HGCC — MTG / VOITTO
ti 26.06.  AG — HGCC
ti 10.07.  HGCC — SaG
ma 16.07.  WGCC — HGCC
ti 31.07.  HGCC — AlGo
ti 14.08.  KGM — HGCC
ke 22.08.  HGCC — AGN
ti 28.08.  UGK — HGCC
ti 11.09.  LoG — HGCC

Huo­mio!  Ilmoit­ta­tu­mi­set Nex­Gol­fin kaut­ta tai soit­to cm:lle.
Nex­Gol­fiin ilmoi­tat­te ole­van­ne käy­tös­sä. Jouk­kue vah­vis­te­taan erikseen.

Lii­ga­jouk­ku­een valinta:
Lii­gaot­te­luis­sa puo­let edus­tus­jouk­ku­ees­ta (1 vete­raa­ni, 2 nais- ja 3 mies­se­nio­ri) vali­taan viik­ko- ja kuu­kausi­kil­pai­lu­jen menes­tyk­sen mukaan.

Toi­nen vas­taa­va mää­rä edus­ta­jia koo­taan MUISTA KILPAILUUN ILMOITTAUTUNEISTA senio­reis­ta niin, että useim­mil­la oli­si mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja edus­taa seu­raam­me näis­sä kilpailutapahtumissa.

Muis­ta­kaa ilmoit­tau­tua Nex­Gol­fiin, muu­ten ko. kil­pai­lun kap­tee­ni ei voi tie­tää, että olet­te käy­tet­tä­vis­sä jouk­ket­ta nimettäessä.

SEURAOTTELUT:
25.07.  HGCC — UKG
20.08.  RG — HGCC
(AG vie­lä päi­vä sopimatta)

VIIKKO- JA KUUKAUSIKILPAILUT:

Viik­ko- ja Kuu­kausi­kil­pai­lut pää­sään­töi­ses­ti tors­tai­sin. Tar­kis­ta­kaa kilpailukalenterista.
Sekä viik­ko- että kuu­kausi­kil­pai­lu­jen tulos­kor­tit vai­kut­ta­vat tasoitukseen.
Kuu­kausi­kil­pai­luis­sa: mie­het kel­tai­nen tii, nai­set punai­nen tii.
Viik­ko­kil­pai­luis­sa: Lyön­ti­pai­kan saa vali­ta. Huo­mioi­kaa oikeat slo­pet tuloskorttiin.

Suo­men Golf­se­nio­rei­den SENIOR ALUETOUR:

ti 12.06.2018  Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Senior Alue­tour I
la 14.07.2018  Alas­ta­ro Golf, Senior Alue­tour II
to 02.08.2018  Yyte­ri Golf, Senior Alue­tour III

MUUT KILPAILUT:
Kau­den 2018 senio­rei­den rei­kä­pe­lien ilmoit­tau­tu­mi­nen infotaululla.
Kak­si sar­jaa: tasoi­tuk­se­ton sekä tasoi­tuk­sel­li­nen kilpailu.

Muut kil­pai­luis­ta päi­vä­mää­rät myöhemmin.

Oikein hyvää ja aurin­kois­ta kau­den alkua! Nyt pelaamaan!