Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Reikäpelit

Reikäpelit

26.5.2022

1) Tasoituksellinen 3/4  ‑tasoituksin

2)  Tasoitukseton

Kaa­viot ovat kilpailukalenterissa.

Kaa­vio on laa­dit­tu tasoi­tus­jär­jes­tyk­ses­sä. Pelaa­jat on ase­tet­tu niin, että pie­nim­män tasoi­tuk­sen omaa­va pelaa­ja pelaa suu­rim­man tasoi­tuk­sen omaa­vaa pelaa­jaa vas­taan ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la, toi­sek­si pie­nin toi­sek­si suu­rin­ta vas­taan jne.

Lisäk­si kaa­vio on teh­ty niin, että kak­si kor­keim­mal­le sijoi­tet­tua pelaa­jaa ovat eri puo­lil­la kaaviota.

Tasoi­tuk­set­to­mas­sa kaa­vios­sa on ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la vain muu­ta­ma peli.

Kaaviossa ylempänä oleva vastaa ensisijaisesti yhteydenotosta. Yhteystiedot saa cm:lta.

Aika­tau­lu:

1. kier­ros pelat­ta­va 15.06. mennessä.
2. kier­ros pelat­ta­va 15.07. mennessä.
3. kier­ros pelat­ta­va 05.08. mennessä.
4. kier­ros pelat­ta­va 19.08. mennessä.
Finaa­li ennen 15.09.2022

Rei­kä­pe­lin sään­nöt voi tar­kis­taa koti­si­vuil­ta  Jäse­nil­le / Senioritoimikunta/ pvm 05.04.2019