Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

HGCC Seniorit, kauden 2022 yhteenveto

HGCC Seniorit, kauden 2022 yhteenveto

20.2.2023

SENIORIEN VIIKKOKISAT 

Viik­ko­ki­sa­sar­jan spon­so­ri­na toi­mi edel­leen Osto-ja myyn­ti­lii­ke K. J. Simolin.

Pal­kin­toi­na jaet­tiin Golf­puo­din lah­ja­kort­te­ja peri­aat­teel­la kol­me kuu­kau­den par­haan pis­te­saa­liin kol­mes­sa kisas­sa kerän­neet sekä paras lady palloputkella.

Viik­ko­ki­sa­kau­den vii­mei­se­nä tors­tai­na 29.9. pelat­tiin finaa­li 15 par­hai­ten pis­tei­tä 10 kisas­sa kerän­nei­den kesken.

29.9. lop­pu­kil­pai­lun tulokset:

  1. Ihat­su Pir­jo (43 p)
  2. Altis Jar­mo (42 p)
  3. Spiik Tor (40 p)
  4. Leh­mus­kos­ki Olli (37 p)
  5. Peip­po Pert­ti (37 p)
  6. Antas Max (34 p)
  7. Kyr­ki Olli (34 p)
  8. Wes­ter­holm Tei­ja (34 p) 
  9. Tuo­mo Mai­ja­la (33 p)
  10. HP Ihat­su (33 p) 

Viik­ko­ki­san palkitut/kuukausi:

Tou­ko­kuu: Altis Jar­mo, Jor­tik­ka Juk­ka, Leh­mus­kos­ki Olli
Kesä­kuu: Peip­po Pert­ti, Spiik Tor, Grön­qvist Satu
Hei­nä­kuu: Ihat­su Pir­jo, Antas Max, Mai­ja­la Tuomo
Elo­kuu: Levä­nen Ismo, Eng­blom Jar­mo, Mai­ja­la Tuomo 

Syys­kuu: Spiik Tor, Tuo­mi­nen Sep­po, Nis­ka­nen Keijo

 Viik­ko­ki­soi­hin osal­lis­tui kaik­ki­aan 80 eri pelaa­jaa ja peli­kier­rok­sia pelat­tiin yhteen­sä 545.

 

SENIOR OPEN 21.5.2022  Spon­so­red by Golfpassi

Osal­lis­tu­jia oli 95. Par­haan PB tulok­sen teki Sep­po Sal­me­la (49 bp) ja voit­ti pää­pal­kin­non Golf­pas­sin matkalahjakortin.

Sar­jo­jen voit­ta­jat:
Scratch sar­ja hcp 3–9: Juha Saa­ri­nen
HCP lyön­ti­pe­li sar­ja hcp 10–17,9: Erk­ki Heinonen
Pis­te Bogey sar­ja hcp 18–36: Sep­po Salmela

Paras scratch nai­nen, kier­to­pal­kin­to: Har­riet Johans

 

 SENIORIEN REIKÄPELIT Spon­so­red by Sporttiapteekki 

Rei­kä­pe­lit pelat­tiin jäl­leen tasoi­tuk­set­to­ma­na sekä  ¾‑tasoituksin.

Tasoi­tuk­set­to­man kisan voit­ti Tors­ti Nie­mi ja tasoi­tuk­sel­li­sen kisan Max Antas.

Kak­si paras­ta kus­ta­kin sarjasta
Tasoi­tuk­se­ton reikäpeli
1. Tors­ti Niemi
2. Pek­ka Kuusisto

Tasoi­tuk­sel­li­nen reikäpeli
1. Max Antas
2. Tor Spiik

SEURAN SENIORIMESTARIT 2022

Senio­ri­mie­het
1. Kaup­pi­la Kari
2. Toi­vo­nen Miikka
3. Joki­nen Toni

Senio­ri­nai­set
1. Laak­so Eija
2. Vah­te­ra Riikka
3. Hells­ten Jaana

Vete­raa­nit
1. Kuusis­to Pekka
2. Rae­so­la Asko
3. Val­to­nen Markku

 

VARSINAIS-SUOMEN SENIORILIIGA

Lii­ga pelat­tiin jäl­leen täy­si­mää­räi­se­nä 11 seu­ran osal­lis­tues­sa. Har­jat­tu­lan senio­rien osal­lis­tu­mi­nen akti­voi­tui muka­vas­ti ja yhteen­sä 40 eri pelaa­jaa edus­ti seu­raam­me lii­ga­pe­leis­sä. Kui­ten­kin edel­leen ensi kau­del­la oli­si mah­dol­lis­ta ilmoit­tau­tua aktii­vi­sem­min ja eri­tyi­ses­ti nuo­rem­pia senio­re­ja toi­vo­taan enem­män mukaan. Lii­ga­pe­lit ovat hyvä tilai­suus pela­ta edul­li­ses­ti vie­ras­ken­til­lä ja tava­ta mui­den seu­ro­jen senio­ri­golf­fa­rei­ta sekä koti- että vie­ras­pe­leis­sä. Otte­lui­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen (eli on halu­kas ja tulee pelaa­maan mikä­li vali­taan jouk­ku­ee­seen) tapah­tuu Nex­gol­fin kil­pai­lut osion kautta.

Edel­li­ses­sä viik­ko­ki­sas­sa menes­ty­neis­tä ja ilmoit­tau­tu­neis­ta valit­tiin puo­let jouk­ku­ees­ta ja lop­pu­jen valin­nas­sa var­mis­tet­tiin, että kaik­ki ilmoit­tau­tu­neet pää­se­vät mukaan suo­sien nii­tä, jot­ka eivät olleet vie­lä pelan­neet liigapelejä.

Har­jat­tu­lan senio­rit saa­vut­ti­vat lii­gas­sa vii­den­nen sijan. Voit­ta­ja oli täl­lä ker­taa Kan­kai­nen. Kaik­ki lii­gan tulok­set ja sar­ja­tau­luk­ko löy­ty­vät Wiu­ri­la gol­fin senio­rien sivuilta.

 

SENIOREIDEN RAIDER KUPPI 2022

Kol­men seu­ran väli­nen tasoi­tuk­ses­ton rei­kä­pe­li­ki­sa 12 hen­gen jouk­kuein (4 nais­ta ja 8 mies­tä). Samas­sa tasoi­tus­ryh­mäs­sä pelaa­vat toi­si­aan vas­taan kol­men hen­gen ryh­mis­sä, jokai­sel­ta reiäl­tä jae­taan 9 pis­tet­tä teh­dyn tulok­sen mukai­ses­ti ja eni­ten pis­tei­tä kerän­nyt seu­ra on voittaja.

Rai­der kup­pi pelat­tiin Kan­kai­sis­sa 21. syys­kuu­ta. Muka­na oli­vat jäl­leen Arc­hi­pe­la­gia, Har­jat­tu­la ja Kan­kai­nen. Voit­ta­jak­si pela­si jäl­leen Kan­kai­nen, toi­sek­si Har­jat­tu­la ja kol­man­nek­si Archipelagia.

Ensi vuon­na Rai­der Kup­pi on suun­ni­tel­tu pelat­ta­vak­si syys­kuus­sa Har­jat­tu­las­sa samo­jen seu­ro­jen kesken.

 

SENIORIEN KAUDEN PÄÄTÖSJUHLA

Jär­jes­te­tään Pani­mo­ra­vin­to­la Kou­lus­sa to 24.11.2022 klo 18.00 alkaen.

SENIORITOIMIKUNTA Jos olet kiin­nos­tu­nut yhtei­ses­tä toi­min­nas­ta senio­ri­toi­min­nas­sa niin ter­ve­tu­loa mukaan toimikuntaan!

Kau­des­ta kiit­täen Pek­ka, Olli, Tep­po, Tei­ja ja Eija