Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunta

Senioritoimikunta

Ter­ve­tu­loa mukaan senioritoimintaan!

Suo­men Golflii­ton mää­rit­te­lyn mukaan senio­ri­jä­se­niä ovat kaik­ki tänä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat jäsenemme.

Toi­min­taa tar­jo­taan kai­kil­le senio­reil­le.  Olem­me myös apu­na koko seu­ran toi­min­nas­sa: kil­pai­luis­sa, ken­tän­val­von­nas­sa sekä talkoissa.

Senio­ri­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2023:

  • Pek­ka Kuusis­to, pj, puh 040 866 1066,  pekkuu53@gmail.com
  • Olli Kyr­ki, lii­ga­vas­taa­va, puh 050 376 1380
  • Tep­po Kale­va, tilas­tot, puh 050 074 1913, tkaleva1@gmail.com
  • Jar­mo Altis, viik­ko­kil­pai­lut, tilas­tot, puh 050 597 0012, jarmo.altis@gmail.com
  • Tei­ja Wes­ter­holm, puh 040 5957 899
  • Eija Laak­so, tie­do­tus, puh 050 5487 811

Senio­rei­den tie­do­tus koti­si­vuil­la sekä fb HGCC Senio­rit ‑sivul­la.

Var­si­nais-Suo­men senio­ri­lii­gan kil­pai­lu­ka­len­te­ri 2023 (Nex­Golf)

Senio­rien viik­ko­kil­pai­lut 2023 (Google Drive)

Huo­mio! viik­ko­ki­sat uudis­tu­vat kau­del­la 2023: lue tie­do­te 1/2023

 

Ajankohtaista