Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Senioritoimikunta

Senioritoimikunta

Ter­ve­tu­loa mukaan senioritoimintaan!

Suo­men Golflii­ton mää­rit­te­lyn mukaan senio­ri­jä­se­niä ovat kaik­ki tänä vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vät ja sitä van­hem­mat jäsenemme.

Toi­min­taa tar­jo­taan kai­kil­le senio­reil­le.  Olem­me myös apu­na koko seu­ran toi­min­nas­sa: kil­pai­luis­sa, ken­tän­val­von­nas­sa sekä talkoissa.

Senio­ri­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2022:

  • Pek­ka Kuusis­to, pj, puh 040 866 1066,  pekkuu53@gmail.com
  • Olli Kyr­ki, lii­ga­vas­taa­va, puh 050 376 1380
  • Tep­po Kale­va, tilas­tot, puh 050 074 1913, tkaleva1@gmail.com
  • Tei­ja Westerholm
  • Eija Laak­so, tie­do­tus, puh 050 5487 811

Senio­rien viik­ko­kil­pai­lut 2022 (Google Drive)

Tors­tai aamui­sin val­miik­si vara­tut läh­döt klo 9.00 — 10.00. Vara­tut läh­döt ava­taan aina tiis­tai­sin klo 16.00. Kil­pai­luun voi osal­lis­tua koko päi­vän aika­na, mak­su 3 euroa ennen kier­rok­sen alkua. Kau­den lopus­sa 10 paras­ta kier­ros­ta las­ke­taan yhteen, par­haat palkitaan. 

Ajankohtaista