Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Sähköisen tuloskorttien jättäminen NexGolfissa

Sähköisen tuloskorttien jättäminen NexGolfissa

5.6.2018

Olem­me otta­neet jäsen­tem­me käyt­töön tasoi­tuk­seen vai­kut­ta­van säh­köi­sen tulos­kor­tin jät­tä­mi­sen Nex­Gol­fis­sa. Tasoi­tus­kor­tin voi jät­tää omil­la jäsen­tun­nuk­sil­la Nex­Gol­fis­sa jat­kos­sa, mikä­li ikä­si on yli 15 vuotta.

Tasoi­tus­kor­tin jät­tä­mi­sek­si tulee kier­ros ilmoit­taa ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä tasoi­tus­kier­rok­sek­si. Ilmoi­tuk­sen teko onnis­tuu net­ti-ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä ”Tasoi­tus­kier­ros” valin­nas­ta tai cad­die­mas­te­ril­ta. Tasoi­tus­kier­ros tulee olla ilmoi­tet­tu­na ennen kier­rok­sen alkamisajankohtaa.

Mikä­li tasoi­tus­kier­rok­sen tulos­kort­tia ei palau­te­ta, tapah­tuu ilmoi­te­tun tasoi­tus­kier­rok­sen tasoi­tuk­sen auto­maat­ti­nen nos­to gol­fin sään­tö­jen mukaan vuo­ro­kau­den pääs­tä, joten tulos­kort­ti tulee jät­tää vuo­ro­kau­den sisäs­sä ajanvarauksesta.

Tasoi­tus­kier­rok­sen syöt­tä­mi­nen tapah­tuu kir­jau­tu­mal­la sisään hen­ki­lö­koh­tai­sil­la jäsen­tun­nuk­sil­la Nex­Gol­fiin ja etusi­vun koh­das­ta “Vii­mei­sim­mät tulok­set” löy­ty­väs­tä “Syö­tä tulos” lin­kis­tä. Tulos­kor­tin koh­das­ta “Kier­ros” vali­taan ”Tasoi­tus­kier­ros”, jol­loin tulos on tasoi­tuk­seen vai­kut­ta­va kierros.

Nexgolf Tasoituskierros