Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Säännöt

Säännöt

Hyväksytty varsinaisessa kevätkokouksessa 25.4.2018

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Harjattula Golf & Country Club ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä HGCC. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää harjoituksia, kilpailuja, valmennus ja muita samantapaisia tilaisuuksia Harjattula Golf Oy:n ylläpitämällä golfkentällä ja tarpeen mukaan muissa tiloissa.

3. Jäsenyys

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta ja haluaa sitä edistää. Yhdistyksen hallitus voi myös hyväksyä vuosijäseniksi yksityisiä henkilöitä sekä kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön kunniajäseneksi. Juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 21-vuotiaan henkilön.

4. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi kokouksessaan, jossa on läsnä vähintään puheenjohtaja, kapteeni ja puolet hallituksen jäsenistä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä henkilön joka:

 • Ei suorita jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä.
 • Toiminnallaan tai käyttäytymisellään huonontaa yhdistyksen mainetta.
 • Ei noudata yhdistyksen kokouksiin liittyviä päätöksiä.
 • Muutoin toimii yhdistyksen etujen vastaisesti.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle, taikka ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinainen kokous vahvistaa yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut.

Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja juniorijäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun kyseisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Uudet jäsenet suorittavat velvoitteensa kahden viikon kuluessa jäseneksi liittymisestä.

6. Pelilupa

Peliluvan yhdistyksen käytössä olevalle kentälle myöntää hallitus tai yhdistyksen toiminnanjohtaja. Peliluvan saamiseksi edellytetään hyväksyttyä Green Card -suoritusta.

7. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kapteeni, puheenjohtaja, joka kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan sekä tarvittavat toimikunnat. Yhdistyksen varsinainen kokous valitsee puheenjohtajan, kapteenin ja muut hallituksen jäsenet.

Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhdistyksen kokoukseen asti.

Hallituksen kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen seuraava kokous valitsee tarvittaessa uuden jäsenen.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan, joka tarvittaessa toimii myös hallituksen sihteerinä sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkaetunsa.

8. Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai milloin yksikin hallituksen jäsen sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätäntävaltainen lukuun ottamatta 4. pykälässä mainittua erottamispäätöksen tekemistä, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

9. Talouden ja toiminnan tarkastus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden on helmikuun viimeiseen päivään mennessä annettava hallitukselle lausuntonsa.

Yhdistyksellä on kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

Yhdistyksen varsinainen kokous valitsee tilintarkastajat.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen kokous.

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenestä (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta niin vaatii.

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen sähköisen jäsenrekisterin tarjoamien viestintäkanavien kautta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon.

Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kolmekymmentä (30) ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 • valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 • esitetään tilintarkastajien lausunto
 • vahvistetaan tuloslaskelma ja tase, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sääntöjen 7. pykälän mukaisesti
 • päätetään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana
 • valitaan kapteeni
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • valitaan tilintarkastajat
 • vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 • käsitellään muut kokouskutsussa esitellyt asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen helmikuun 15. päivää kyseistä vuotta.

12. Ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Juniori- ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenmaksunsa laiminlyönneillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

13. Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen valtuuttamat tai toiminnanjohtaja.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla, golfurheilua edistävään toimitaan.

15. Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdissa, joista ei näissä säännöksissä muuta ole määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.