Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Säännöt

Säännöt

Hyväk­syt­ty var­si­nai­ses­sa kevät­ko­kouk­ses­sa 25.4.2018

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdis­tyk­sen nimi on Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry. Yhdis­tyk­sen nimes­tä voi­daan käyt­tää epä­vi­ral­lis­ta lyhen­net­tä HGCC. Yhdis­tyk­sen koti­paik­ka on Turun kaupunki.

2. Tarkoitus ja toteuttaminen

Yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on edis­tää gol­fin ja muun lii­kun­nan har­ras­ta­mis­ta ja täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa jär­jes­tää har­joi­tuk­sia, kil­pai­lu­ja, val­men­nus ja mui­ta saman­ta­pai­sia tilai­suuk­sia Har­jat­tu­la Golf Oy:n yllä­pi­tä­mäl­lä golf­ken­täl­lä ja tar­peen mukaan muis­sa tiloissa.

3. Jäsenyys

Yhdis­tyk­sen hal­li­tus hyväk­syy var­si­nai­set jäse­net ja junio­ri­jä­se­net. Yhdis­tyk­sen var­si­nai­sek­si jäse­nek­si hal­li­tus voi hyväk­syä hen­ki­lön, joka on kiin­nos­tu­nut yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­ses­ta ja halu­aa sitä edis­tää. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi myös hyväk­syä vuo­si­jä­se­nik­si yksi­tyi­siä hen­ki­löi­tä sekä kut­sua yhdis­tyk­sen toi­min­nas­sa eri­tyi­ses­ti ansioi­tu­neen hen­ki­lön kun­nia­jä­se­nek­si. Junio­ri­jä­se­nek­si voi hal­li­tus hyväk­syä alle 21-vuo­ti­aan henkilön.

4. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Yhdis­tyk­sen hal­li­tus voi kokouk­ses­saan, jos­sa on läs­nä vähin­tään puheen­joh­ta­ja, kap­tee­ni ja puo­let hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä erot­taa yhdis­tyk­sen jäse­nyy­des­tä hen­ki­lön joka:

 • Ei suo­ri­ta jäsen­mak­su­aan erä­päi­vään mennessä.
 • Toi­min­nal­laan tai käyt­täy­ty­mi­sel­lään huo­non­taa yhdis­tyk­sen mainetta.
 • Ei nou­da­ta yhdis­tyk­sen kokouk­siin liit­ty­viä päätöksiä.
 • Muu­toin toi­mii yhdis­tyk­sen etu­jen vastaisesti.

Jos jäsen halu­aa ero­ta yhdis­tyk­sen jäse­nyy­des­tä, tulee hänen ilmoit­taa sii­tä kir­jal­li­ses­ti hal­li­tuk­sel­le tai puheen­joh­ta­jal­le, taik­ka ilmoit­ta­koon sii­tä yhdis­tyk­sen kokouk­sen pöytäkirjaan.

5. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdis­tyk­sen var­si­nai­nen kokous vah­vis­taa yhdis­tyk­sen liit­ty­mis- ja jäsenmaksut.

Jäsen­mak­su voi olla eri­suu­rui­nen eri jäsenryhmille.

Kun­nia­jä­se­net eivät suo­ri­ta jäsenmaksua.

Yhdis­tyk­sen var­si­nai­set jäse­net ja junio­ri­jä­se­net suo­rit­ta­vat vuo­sit­tai­sen jäsen­mak­sun kysei­sen vuo­den huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä. Uudet jäse­net suo­rit­ta­vat vel­voit­teen­sa kah­den vii­kon kulues­sa jäse­nek­si liittymisestä.

6. Pelilupa

Peli­lu­van yhdis­tyk­sen käy­tös­sä ole­val­le ken­täl­le myön­tää hal­li­tus tai yhdis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja. Peli­lu­van saa­mi­sek­si edel­ly­te­tään hyväk­syt­tyä Green Card ‑suo­ri­tus­ta.

7. Hallitus

Yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­seen kuu­luu kap­tee­ni, puheen­joh­ta­ja, joka kut­su­taan myös yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jak­si ja vähin­tään nel­jä (4) ja enin­tään yksi­tois­ta (11) muu­ta jäsen­tä. Hal­li­tus valit­see kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan ja työ­va­lio­kun­nan sekä tar­vit­ta­vat toi­mi­kun­nat. Yhdis­tyk­sen var­si­nai­nen kokous valit­see puheen­joh­ta­jan, kap­tee­nin ja muut hal­li­tuk­sen jäsenet.

Hal­li­tuk­sen toi­mi­kausi kes­tää seu­raa­vaan var­si­nai­seen yhdis­tyk­sen kokouk­seen asti.

Hal­li­tuk­sen kes­ken toi­mi­kau­den eron­neen jäse­nen tilal­le yhdis­tyk­sen seu­raa­va kokous valit­see tar­vit­taes­sa uuden jäsenen.

Hal­li­tus voi ottaa yhdis­tyk­sen pal­ve­luk­seen toi­min­nan­joh­ta­jan, joka tar­vit­taes­sa toi­mii myös hal­li­tuk­sen sih­tee­ri­nä sekä muut tar­vit­ta­vat toi­mi­hen­ki­löt ja mää­rää hei­dän palkkaetunsa.

8. Hallituksen kokoontuminen

Hal­li­tus kokoon­tuu puheen­joh­ta­jan tai hänen esty­nee­nä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­jan kut­sus­ta tar­vit­taes­sa tai mil­loin yksi­kin hal­li­tuk­sen jäsen sitä kir­jal­li­ses­ti vaatii.

Hal­li­tus on pää­tän­tä­val­tai­nen lukuun otta­mat­ta 4. pykä­läs­sä mai­nit­tua erot­ta­mis­pää­tök­sen teke­mis­tä, kun puheen­joh­ta­ja tai vara­pu­heen­joh­ta­ja ja puo­let jäse­nis­tä on läsnä.

Hal­li­tuk­sen kokouk­sis­ta on pidet­tä­vä pöytäkirjaa.

9. Talouden ja toiminnan tarkastus

Yhdis­tyk­sen tilin­pää­tös teh­dään kalen­te­ri­vuo­sit­tain ja tilit sekä tar­peel­li­set asia­kir­jat on hel­mi­kuun 15. päi­vään men­nes­sä jätet­tä­vä tilin­tar­kas­ta­jil­le, joi­den on hel­mi­kuun vii­mei­seen päi­vään men­nes­sä annet­ta­va hal­li­tuk­sel­le lausuntonsa.

Yhdis­tyk­sel­lä on kak­si (2) var­si­nais­ta ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilin­tar­kas­ta­jat vali­taan tili­kau­dek­si kerrallaan.

Yhdis­tyk­sen var­si­nai­nen kokous valit­see tilintarkastajat.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdis­tyk­sel­lä on yksi (1) var­si­nai­nen kokous.

Yhdis­tyk­sen var­si­nai­nen kokous pide­tään vuo­sit­tain maa­lis­kuun lop­puun mennessä.

Yhdis­tyk­sen yli­mää­räi­nen kokous pide­tään mil­loin yhdis­tyk­sen kokous niin päät­tää tai hal­li­tus kat­soo sen tar­peel­li­sek­si tai vähin­tään yksi kym­me­nes­tä (1/10) äänioi­keu­te­tuis­ta jäse­nis­tä kir­jal­li­ses­ti ilmoi­tet­tua tar­koi­tus­ta var­ten hal­li­tuk­sel­ta niin vaatii.

Kut­su var­si­nai­seen kokouk­seen sekä yli­mää­räi­seen yhdis­tyk­sen kokouk­seen on ilmoi­tet­ta­va yhdis­tyk­sen koti­si­vuil­la sekä yhdis­tyk­sen säh­köi­sen jäsen­re­kis­te­rin tar­joa­mien vies­tin­tä­ka­na­vien kaut­ta jäse­nen ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen tai matkapuhelinnumeroon.

Kokous­kut­sun ilmoit­ta­mi­sen tulee tapah­tua aikai­sin­taan kol­me­kym­men­tä (30) ja vii­meis­tään seit­se­män (7) päi­vää ennen kokousta.

11. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat

 • vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja ja sihteeri
 • vali­taan kak­si (2) pöy­tä­kir­jan tarkastajaa
 • vali­taan kak­si (2) ääntenlaskijaa
 • tode­taan kokouk­sen laillisuus
 • vah­vis­te­taan kokouk­sen työjärjestys
 • esi­tel­lään tilin­pää­tös, joka käsit­tää tulos­las­kel­man, taseen ja toimintakertomuksen
 • esi­te­tään tilin­tar­kas­ta­jien lausunto
 • vah­vis­te­taan tulos­las­kel­ma ja tase, sekä pää­te­tään vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vastuuvelvollisille
 • pää­te­tään toi­men­pi­teis­tä, joi­hin vah­vis­te­tun taseen mukai­nen voit­to tai tap­pio antaa aihetta
 • pää­te­tään hal­li­tuk­sen jäsen­ten luku­mää­räs­tä sään­tö­jen 7. pykä­län mukaisesti
 • pää­te­tään hal­li­tuk­sen jäsen­ten sekä tilin­tar­kas­ta­jien palkkioista
 • vali­taan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, joka toi­mii myös yhdis­tyk­sen puheenjohtajana
 • vali­taan kapteeni
 • vali­taan hal­li­tuk­sen muut jäsenet
 • vali­taan tilintarkastajat
 • vah­vis­te­taan tule­van vuo­den talous­ar­vio ja toimintasuunnitelma
 • vah­vis­te­taan tule­van vuo­den liit­ty­mis- ja jäsen­mak­su­jen suuruus
 • käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa esi­tel­lyt asiat, jois­ta hal­li­tuk­sel­le on teh­ty kir­jal­li­nen ilmoi­tus ennen hel­mi­kuun 15. päi­vää kyseis­tä vuotta.

12. Ääni‑, puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa

Yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa on kul­la­kin jäsen­mak­sun­sa mak­sa­neel­la läs­nä ole­val­la var­si­nai­sel­la jäse­nel­lä yksi ääni. Junio­ri- ja kun­nia­jä­se­nil­lä on läs­nä­olo- ja puheoi­keus yhdis­tyk­sen kokouksissa.

Jäsen­mak­sun­sa lai­min­lyön­neil­lä ei ole ääni­val­taa yhdis­tyk­sen kokouk­sis­sa. Jos äänet mene­vät tasan rat­kai­see puheen­joh­ta­jan ääni pait­si vaa­leis­sa, jois­sa rat­kai­see arpa.

13. Nimen kirjoittaminen

Yhdis­tyk­sen nimen kir­joit­taa kak­si (2) hal­li­tuk­sen jäsen­tä yhdes­sä tai hal­li­tuk­sen val­tuut­ta­mat tai toiminnanjohtaja.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näi­den sään­tö­jen muut­ta­mi­nen tai yhdis­tyk­sen pur­ka­mi­nen voi­daan ottaa yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­väk­si, jos sii­tä on kokous­kut­sus­sa mai­nit­tu. Pää­tök­sen teke­mi­seen vaa­di­taan vähin­tään kol­me nel­jäs­osaa (3/4) kokouk­ses­sa anne­tuis­ta äänistä.

Yhdis­tyk­sen pur­kau­tues­sa sen varat on käy­tet­tä­vä yhdis­tyk­sen vii­mei­sen kokouk­sen mää­rää­mäl­lä taval­la, gol­fur­hei­lua edis­tä­vään toimitaan.

15. Erinäisiä säännöksiä

Niis­sä koh­dis­sa, jois­ta ei näis­sä sään­nök­sis­sä muu­ta ole mää­rät­ty, nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­van yhdis­tys­lain säännöksiä.