Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Perhegolf

Perhegolf

Har­jat­tu­las­sa per­heet pelaa­vat ja har­joit­te­le­vat yhdes­sä. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta ket­kä tahan­sa las­ten ja nuor­ten kans­sa pelaa­vat – myös iso­van­hem­mat, kum­mit tai kave­rit. Nuo­rim­mat ken­täl­lä pelan­neet ovat olleet kuusivuotiaita. 

Kaik­ki peli-intoi­set pää­se­vät pelaa­maan ja pela­taan nii­tä peli­muo­to­ja, mitä mil­loin­kin haluam­me. Pik­ku­ju­nio­rit voi­vat tai­to­jen sal­lies­sa pela­ta myös kes­ke­nään ja tar­vit­taes­sa joku aikui­sis­ta voi läh­teä jun­nu­ryh­mään mukaan.

Per­he­golf on HGCC:n jäse­nil­le ja jäse­nyy­des­tä kiin­nos­tu­neil­le.

Kerään­ny­tään klo 17.30 – 17.45 ran­gel­le ja kat­so­taan ket­kä tree­nai­le­vat ran­gel­la ja ket­kä läh­te­vät ken­täl­le. Läh­tö­ajat on varat­tu klo 18.30–18.50.

Klo 18.30 alkaen on joka per­jan­tail­le varat­tu peli­läh­tö­ai­ko­ja haluk­kail­le per­he­golf-per­heil­le pelaa­maan 3–9 väy­lää oman aika­tau­lun ja toi­vei­den mukai­ses­ti. Huo­mioit­te­han kui­ten­kin, että ken­täl­le läh­te­vän per­heen aikui­sil­la tulee olla Green Card-suoritettuna.

Per­jan­tain per­he­golf-peli­läh­döt per­he­gol­fi­lai­sil­le klo 18.30, klo 18.40 ja klo 18.50. Nämä ovat ns. oma­toi­mit­ree­ne­jä. Mikä­li läh­det vara­tul­le kent­tä­kier­rok­sel­le, sii­tä ilmoit­tau­tu­mi­nen tulee teh­dä ryh­män What­sAp­piin aina ennak­koon ja viim. 2pv ennen eli viim. kes­ki­viik­koil­ta­na, jot­ta käyt­tä­mät­tö­mät vuo­rot saa­daan vapau­tet­tua mui­den varattaviksi.

TULEVAT TEEMAT

pe 2.6.   Pelie­ti­ket­ti kun­toon, har­joi­tel­laan peli­ti­lan­tei­ta
pe 7.7    Bunk­ke­ri­tu­tuk­si – hiek­ka­lyön­nit ja put­taus
pe 4.8.   Pituut­ta ja tark­kuut­ta lyön­tiin
pe 1.9.   Kesä­kau­den hui­pen­nus, leik­ki­mie­lis­tä kisai­lua ja pien­tä tarjottavaa

Hin­nat:
Ran­gel­la gol­fiin tutus­tu­mi­nen on kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le ilmai­nen. Muis­ta ilmoit­taa tuli­joi­den iät ja nimet Nimen­huu­don kaut­ta.
Ken­täl­le pelaa­maan men­täes­sä Har­jat­tu­lan pelioi­keu­del­la pelaa­vil­le pelit ovat mak­sut­to­mat. Muil­le pelit mak­sa­vat 20 € / perhe.

Varaa tar­vit­taes­sa peliä var­ten auto cad­die­mas­te­ril­ta, 9 rei­kää, osak­kail­le 10 €, muil­le 20 €. Cad­die­mas­ter: 040 587 6523

Meil­lä on käy­tös­sä Nimen­huu­to-pal­ve­lu sekä What­sApp-ryh­mä. What­sAp­pin kaut­ta tapah­tuu ajan­koh­tai­sin tie­do­tus ja rymään pää­see liit­ty­mään lait­ta­mal­la vies­tiä Kat­ril­le tai Velille.

Per­he­gol­fis­ta junio­rit voi­vat halu­tes­saan siir­tyä tai käy­dä kokei­le­mas­sa Let’s Golf ‑ryh­män harjoituksissa.

Lisä­tie­dot ja ilmoittautumiset:

Veli-Elias Vir­ta­nen
veli.elias.virtanen@gmail.com
0400 292 415

Kat­ri Kron­ström
katri.kronstrom@lumo.fi
045 788 18337