Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Perhegolf

Perhegolf

Har­jat­tu­las­sa per­heet pelaa­vat ja har­joit­te­le­vat yhdes­sä. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta ket­kä tahan­sa las­ten ja nuor­ten kans­sa pelaa­vat – myös iso­van­hem­mat, kum­mit tai kave­rit. Nuo­rim­mat ken­täl­lä pelan­neet ovat olleet kuusi­vuo­tiai­ta. Kokoon­num­me joka toi­nen viik­ko yleen­sä per­jan­tai-iltai­sin har­joi­tusa­lu­eel­le, kat­som­me ketä on pai­kal­la, ket­kä läh­te­vät ken­täl­le ja ket­kä pelai­le­vat har­joi­tusa­lu­eel­la.

Kaik­ki peli-intoi­set pää­se­vät pelaa­maan ja pela­taan nii­tä peli­muo­to­ja, mitä mil­loin­kin haluam­me. Pik­ku­ju­nio­rit voi­vat tai­to­jen sal­lies­sa pela­ta myös kes­ke­nään ja tar­vit­taes­sa joku aikui­sis­ta voi läh­teä jun­nu­ryh­mään mukaan. 

Per­he­golf on HGCC:n jäse­nil­le ja jäse­nyy­des­tä kiin­nos­tu­neil­le. Pelioi­keu­det­to­mil­le pelaa­mi­nen mak­saa 20 €/aikuinen ja 10 €/juniori, joka mak­se­taan cad­die­mas­te­ril­le pelaa­maan läh­det­täes­sä. Yleen­sä pelaam­me yhdes­sä n. 5 rei­kää. Jot­kut per­heet vuo­kraa­vat gol­fau­ton tapah­tu­man yhtey­des­sä, mikä on yleen­sä saa­nut suu­ren suo­sion :).

Meil­lä on käy­tös­sä Nimen­huu­to-pal­ve­lu.

Lisä­tie­dot ja ilmoittautumiset:

Lar­ri Ver­mo­la
050 3644 050
larri.vermola@gmail.com

Mui­ta tietoja:

Har­jat­tu­la­gol­fin jäse­nyys aikui­sil­le, sis. per­he­golf ja mui­ta vii­kot­tai­sia har­joi­tuk­sia 110€
Junio­rien jäsen- ja peli­mak­su (sisäl­tää rajoit­ta­mat­to­man pelioi­keu­den Har­jat­tu­lan 18-reiän ken­täl­le), 2004 ja jäl­keen syn­ty­neet 140€

Per­he­gol­fis­ta junio­rit voi­vat halu­tes­saan siir­tyä tai käy­dä kokei­le­mas­sa Let’s Golf ‑ryh­män harjoituksissa.