Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Perhegolf

Perhegolf

Har­jat­tu­las­sa per­heet pelaa­vat ja har­joit­te­le­vat yhdes­sä. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta ket­kä tahan­sa las­ten ja nuor­ten kans­sa pelaa­vat – myös iso­van­hem­mat, kum­mit tai kave­rit. Nuo­rim­mat ken­täl­lä pelan­neet ovat olleet kuusi­vuo­tiai­ta. Kokoon­num­me joka viik­ko per­jan­tai-iltai­sin 18–20 har­joi­tusa­lu­eel­le, kat­som­me ketä on pai­kal­la, ket­kä läh­te­vät ken­täl­le ja ket­kä pelai­le­vat harjoitusalueella.

Kaik­ki peli-intoi­set pää­se­vät pelaa­maan ja pela­taan nii­tä peli­muo­to­ja, mitä mil­loin­kin haluam­me. Pik­ku­ju­nio­rit voi­vat tai­to­jen sal­lies­sa pela­ta myös kes­ke­nään ja tar­vit­taes­sa joku aikui­sis­ta voi läh­teä jun­nu­ryh­mään mukaan.

Per­he­golf on HGCC:n jäse­nil­le ja jäse­nyy­des­tä kiin­nos­tu­neil­le.

Kerään­ny­tään klo 18 ran­gel­le ja kat­so­taan ket­kä tree­nai­le­vat ran­gel­la ja ket­kä läh­te­vät ken­täl­le. Läh­tö­ajat on varat­tu klo 18.20–18.50.

Hin­nat:
Ran­gel­la gol­fiin tutus­tu­mi­nen on kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le ilmai­nen. Muis­ta ilmoit­taa tuli­joi­den iät ja nimet Nimen­huu­don kaut­ta.
Ken­täl­le pelaa­maan men­täes­sä Har­jat­tu­lan pelioi­keu­del­la pelaa­vil­le pelit ovat mak­sut­to­mat. Muil­le pelit mak­sa­vat 20 € / perhe.

Varaa tar­vit­taes­sa peliä var­ten auto cad­die­mas­te­ril­ta, 9 rei­kää, osak­kail­le 10 €, muil­le 20 €. Cad­die­mas­ter: 040 587 6523

Meil­lä on käy­tös­sä Nimen­huu­to-pal­ve­lu.

Per­he­gol­fis­ta junio­rit voi­vat halu­tes­saan siir­tyä tai käy­dä kokei­le­mas­sa Let’s Golf ‑ryh­män harjoituksissa.

Lisä­tie­dot ja ilmoittautumiset:

Veli-Elias Vir­ta­nen
veli.elias.virtanen@gmail.com
0400 292 415