Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Page 2

Jäsenille

Jäsenille

Padel Park kut­suu läm­pi­mäs­ti kaik­ki GOLFLADYT tutus­tu­maan Pade­liin ja upo­uu­teen Har­jat­tu­lan Padel –kent­tään tors­tai­na 2.8.18! Aloi­tam­me illan klo 17.00 pereh­ty­mäl­lä Pade­liin ja uuteen kent­tään Tiia Sucks­dorf­fin joh­dol­la. Esit­te­lyn jäl­keen on varat­tu aikaa pelaa­mi­seen nel­jän hen­gen ryh­mis­sä aina n. 15 min kerrallaan/ryhmä. Näin jokai­nen pää­see kokei­le­maan uut­ta, haus­kaa ja kou­kut­ta­vaa mai­la­pe­liä. Kent­tä on varat­tu käyt­tööm­me klo 21.00 asti, […]

Lue lisää

Pelaam­me viik­ko­kil­pai­lu­ja heti kes­ki­vii­kos­ta 25.7. alkaen aina elo­kuun lop­puun ke 29.8. asti. Kil­pai­lun yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Golf­puo­ti Oy joka pal­kit­see joka­viik­koi­sen kisan par­haan PB-tulok­­­sen viik­ko­koh­tai­sel­la tava­ra­pal­kin­nol­la. Viik­ko­kil­pai­lu­kier­ros tulee pela­ta aina kes­ki­viik­ko­na vapaa­va­lin­tai­sel­la läh­tö­ajal­la. Tar­vit­set ainoas­taan cad­die­mas­te­ril­ta lei­ma­tun tulos­kor­tin sekä mer­kit­si­jän kans­sa­si kier­rok­sel­le. Kil­pai­lu­kor­tin voit palaut­taa kier­rok­sen jäl­keen cad­die­mas­te­ril­le tai toi­mis­ton olles­sa kiin­ni, ulko-oven vie­res­sä ole­vaan pos­ti­laa­tik­koon. […]

Lue lisää

Pää­set tes­taa­maan mai­lo­je­si sopi­vuu­den uusim­mal­la Track­Man 4 -tut­ka­lait­teel­la. Track­Ma­nia käy­te­tään lyön­ti­tek­nii­kan paran­ta­mi­ses­sa, joka toi­mii svin­gin lisäk­si myös wed­­­ge-lyön­­­neis­­­sä, chi­peis­sä ja putis­sa. Kai­ken­ta­soi­set pelaa­jat saa­vat välit­tö­mäs­ti palaut­teen Track­Man arvois­ta. Oppi­mi­nen nopeu­tuu hyvän ja tar­kan palaut­teen ansios­ta. Saat lisää var­muut­ta kaik­kiin lyön­tei­hin ja saat paran­net­tua myös put­tia, jol­loin lyhyet putit uppoa­vat parem­min ja pit­kät putit mene­vät lähel­le rei­kää. […]

Lue lisää

  SENIORILIIGA: ti 29.05.  HGCC — ArGC   / VOITTO ti 05.06.  HGCC — MTG / VOITTO ti 26.06.  AG — HGCC ti 10.07.  HGCC — SaG ma 16.07.  WGCC — HGCC ti 31.07.  HGCC — AlGo ti 14.08.  KGM — HGCC ke 22.08.  HGCC — AGN ti 28.08.  UGK — HGCC ti 11.09.  LoG — HGCC Huo­mio!  […]

Lue lisää

  Nyt kan­nat­taa suun­ni­tel­la golf­kau­den piden­tä­mis­tä! Ilmoit­tau­tu­kaa mukaan loka­kuun golf­mat­kal­le Espan­jaan. Yhteis­työ­kump­pa­nim­me Pro­Jen­ni Tra­vels tar­jo­aa Har­jat­tu­lan senio­reil­le: Espan­ja, Tor­re­vie­ja, Hotel Fon­ta­na Plaza ajal­la  13–20.10.2018 Hotel­li Tor­re­vie­jan kes­kus­tas­sa lähel­lä ran­taa, sis.aamiaiset 5 x golf­kier­rok­set (Cam­poa­mor, las Ramblas, Vil­la­mar­tin, Roda Golf), sis. kent­tä­kul­je­tuk­set. Hin­ta 1.190 euroa /hlö  (2hh huo­neis­sa) Suo­rat len­not Hel­sin­gis­tä, sis len­to­kent­tä­kul­je­tuk­set. Osa­lis­tu­ja­mää­rä 28 gol­fa­ria Ilmoit­tau­tu­mi­set kesä­kuun […]

Lue lisää

Tay­lor­ma­de fit­ting day maa­nan­tai­na 13.6 kel­lo 15–19. Ter­ve­tu­loa tes­taa­maan Tay­lor­ma­den uutuu­det!

Lue lisää

24. Krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­root­hin nimik­ko­kil­pai­lu Ulrica Cup Open tiis­tai­na 3.7.2018 Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kaks­ker­ta Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Avoin kai­kil­le 20 v. täyt­tä­neil­le nai­sil­le Peli­muo­to: 18 reiän pis­te­bo­gey, max. hcp 36; sar­jat hcp 0–24,5 ja 24,6–36 Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10.00 Aamu­pa­la: Klo 8.00 alkaen Kil­pai­luin­fo: Klo 9.30 klu­bil­la Kil­pai­lu­mak­su: Vie­raat 55 €; HGCC:n jäse­net ja […]

Lue lisää

Voit jat­kos­sa ilmoit­taa pelia­jan net­ti­va­raa­mi­sen yhtey­des­sä myös haluk­kuu­des­ta­si pela­ta vain 9 rei­kää. Tämä valin­ta tapah­tuu samas­sa näky­mäs­sä jos­sa ilmoi­tat myös tasoi­tus­kier­rok­sen pelaa­mi­ses­ta. Teke­mä­si valin­ta näkyy kans­sa­pe­laa­jil­le sekä cad­die­mas­te­ril­le ajan­va­raus­oh­jel­mas­sa vih­reä­poh­jai­se­na nume­ro­na yhdek­sän, nime­si peräs­sä. Kier­rok­sen päät­tä­mi­nen puo­li­mat­kas­sa ei tulee enää yllä­tyk­se­nä kans­sa­pe­laa­jil­le ja toi­saal­ta myös ne varaa­jat, jot­ka halua­vat pela­ta vain yhdek­sän rei­kää, näke­vät ajan­va­ruk­ses­sa muut […]

Lue lisää

Olem­me otta­neet jäsen­tem­me käyt­töön tasoi­tuk­seen vai­kut­ta­van säh­köi­sen tulos­kor­tin jät­tä­mi­sen Nex­Gol­fis­sa. Tasoi­tus­kor­tin voi jät­tää omil­la jäsen­tun­nuk­sil­la Nex­Gol­fis­sa jat­kos­sa, mikä­li ikä­si on yli 15 vuot­ta. Tasoi­tus­kor­tin jät­tä­mi­sek­si tulee kier­ros ilmoit­taa ajan­va­rauk­sen yhtey­des­sä tasoi­tus­kier­rok­sek­si. Ilmoi­tuk­sen teko onnis­tuu net­­­ti-ajan­­­va­­­rauk­­­sen yhtey­des­sä ”Tasoi­tus­kier­ros” valin­nas­ta tai cad­die­mas­te­ril­ta. Tasoi­tus­kier­ros tulee olla ilmoi­tet­tu­na ennen kier­rok­sen alka­mi­sa­jan­koh­taa. Mikä­li tasoi­tus­kier­rok­sen tulos­kort­tia ei palau­te­ta, tapah­tuu ilmoi­te­tun tasoi­tus­kier­rok­sen tasoi­tuk­sen auto­maat­ti­nen nos­to […]

Lue lisää

Alue­tou­rin I osa­kil­pai­lu Har­jat­tu­las­sa 12.06.2018, omat pelaa­jat á 30 euroa.

Lue lisää

Share This