Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

NexGolf valinta vain 9 reiän pelaamiseksi

NexGolf valinta vain 9 reiän pelaamiseksi

5.6.2018

Voit jat­kos­sa ilmoit­taa pelia­jan net­ti­va­raa­mi­sen yhtey­des­sä myös haluk­kuu­des­ta­si pela­ta vain 9 rei­kää. Tämä valin­ta tapah­tuu samas­sa näky­mäs­sä jos­sa ilmoi­tat myös tasoi­tus­kier­rok­sen pelaa­mi­ses­ta. Teke­mä­si valin­ta näkyy kans­sa­pe­laa­jil­le sekä cad­die­mas­te­ril­le ajan­va­raus­oh­jel­mas­sa vih­reä­poh­jai­se­na nume­ro­na yhdek­sän, nime­si perässä.

Kier­rok­sen päät­tä­mi­nen puo­li­mat­kas­sa ei tulee enää yllä­tyk­se­nä kans­sa­pe­laa­jil­le ja toi­saal­ta myös ne varaa­jat, jot­ka halua­vat pela­ta vain yhdek­sän rei­kää, näke­vät ajan­va­ruk­ses­sa muut yhdek­sän rei­kää pelaavat.

Liit­tee­nä kuva näky­mäs­tä jos­sa molem­mat em. valin­nat “tasoi­tus­kier­ros” ja “pelaan vain 9 rei­kää” tehdään.

Nexgolf Tasoituskierros