Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ulrica Cup Open 2022

Ulrica Cup Open 2022

3.5.2022

IMG 20210706 093725 01

Katso kuvasatoa vuoden 2022 Ulricasta »
Ja kilpailuhan täyttyi viimeistä paikkaa myöden niin kuin vähän lupailimmekin. 129 naista (yksi viimekäden peruutus) 17 eri seurasta. Kiitos kaikille.

Varmista paikkasi naisten kauden päätapahtumassa.

Ole nopea ja ilmoittaudu nyt. Viime vuonna kisa täyttyi viimeistä paikkaa myöden.
Katso Ulrican tämän vuoden kilpailukutsu »
Tapahtuman historiaa

Vuon­na 1995 krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­rooth toi­mi seu­ras­sam­me nais­toi­mi­kun­nan vetä­jä­nä. Hänen idean­sa oli, että Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Clu­bil­le perus­tet­tiin seu­ran ensim­mäi­sen nais­ten ihan oma golf­kil­pai­lu. Kisa sai perus­ta­jan­sa mukaan nimek­si Ulrica Cup Open. 

Kisan perus­ta­mi­ses­ta läh­tien nai­set ovat joka vuo­si kokoon­tu­neet Har­jat­tu­laan aina Ulri­kan nimi­päi­vää lähin­nä ole­va­na tiis­tai­na. Ensim­mäi­ses­sä kil­pai­lus­sa oli kuu­le­man mukaan noin kym­me­nen osal­lis­tu­jaa. Nyt tapah­tu­ma on pai­su­nut ja osal­lis­tu­jia on ollut vuo­sit­tain yli sata. Vuon­na 2021 kisa täyt­tyi ensim­mäi­sen keran ääri­ään myö­ten täy­teen ja vähän yli­kin. Nai­sia saa­pui Har­jat­tu­laan 13 eri seu­ras­ta yhteen­sä 123.

Myös krei­vi­tär itse osal­lis­tui kisaan usea­na vuon­na, mut­ta myö­hem­min, kun voi­mat vähe­ni­vät, hän kun­nioit­ti läs­nä­olol­laan ole­mal­la muka­na pal­kin­to­jen jaos­sa ja jäl­ki­pe­leis­sä. 

Kreivitär


Kuvas­sa Krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­rooth vas­taa­not­taa kuk­ka­kimp­pua vuo­den 2015 kisan pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suu­des­sa lasipalatsissa.


Vuon­na 2019 juh­lim­me kil­pai­lun 25-vuo­tis­ta tai­val­ta. Vuo­den 2020 Ulrica Cup Open oli sen sijaan muis­to­kil­pai­lu krei­vit­tä­ren meneh­dyt­tyä syk­syl­lä 2019.

Vuon­na 2020 istu­tim­me klu­bin pihaan krei­vit­tä­ren muis­to­puun, Japa­nin­li­kus­te­ri­sy­ree­nin, jon­ka toi­vom­me ilah­dut­ta­van ker­man­val­koi­sil­la kukin­noil­la hei­nä­kuus­sa — juu­ri kil­pai­lun aikoi­hin meil­le pelaa­maan tule­via naisia.

Vuo­den 2021 uudis­tim­me tapah­tu­man logon kuvaa­maan parem­min kil­pai­lun his­to­ri­aa ja perinteitä.

Vuo­si 2022 tuo taas ehkä vähän uusia tuu­lia tapah­tu­maan, mut­ta van­ho­ja perin­tei­tä­kään emme unoh­da, esi­mer­kik­si pork­ka­noi­ta tulee siis jat­kos­sa­kin ole­maan pelaa­jien ilo­na muu­ta­mil­la teel­lä, eikä pää­tös­kuo­ha­rei­ta man­si­koi­den kera tai not­ku­vaa pal­kin­to­pöy­tää­kään unohdeta.

Ulrican logo vuodesta 2021 alkaen.

Ulrica2