Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ulrica Cup Open lähestyy

Ulrica Cup Open lähestyy

10.3.2023

Ulrica Kuva Ja Logo

Tiistaina 4. heinäkuuta Turun Kakskerrassa

Järjestyksessään 29. Ulrica pelataan Harjattula Golfissa yhteislähtönä klo 10 alkaen. Kahtena edellisenä vuonna tapahtuma on tullut täyteen viimeistä sijaa myöten, joten jos haluat mukaan, ole ajoissa liikenteessä ja merkitse päivämäärä jo nyt kalenteriin.

Täl­le vuo­del­le uudis­tim­me sar­ja­ja­koa. Perus­tim­me mm. scratch-sar­jan. Vaik­ka sar­jat muut­tui­vat, säi­lyy Ulrican lep­poi­sa hen­ki. Pela­taan rei­lus­ti gol­fia ja viih­dy­tään ren­nos­sa seu­ras­sa. Vaik­ka ei sijoit­tui­si­kaan kisas­sa, kenen­kään ei tar­vit­se läh­teä tyh­jin käsin pois, sii­tä pitä­vät yhteis­työ­kump­pa­nim­me huo­len. Tänä vuon­na muka­na ovat muun muas­sa Bal­muir, Vel­la­mo, Porsche, Cat­man­doo, Cloet­ta, Golf­puo­ti, Kako­la Hotel­li & Spa, Elo­ve­na, Der­mo­sil, Vamos, Zia­ja, Pae­se, Pai­no­la, Coruu, BioS­teel ja mon­ta muuta.

 

Lady Tour 2023

 

Ulrica on yksi kuu­des­ta Lady Tou­rin osakilpailusta.
Har­jat­tu­la gol­fin lisäk­si muka­na on Kankainen,
Arc­hi­pe­la­gia, Kul­ta­ran­ta, Aura golf ja Aurin­ko golf.

 

 

 

 

Ulrica Cup Open


UUDISTETUT SARJAT: 1. Scratch 0.0–9.9*   2. Hcp lyön­ti­pe­li 10.0–24.0   3. Pb 24.1–36.0
* Sar­ja toteu­tuu, kun osal­lis­tu­jia on vähin­tään 8, muu­ten osal­lis­tu­jat siir­ty­vät hcp lyön­ti­pe­li ‑sar­jaan.
Scratch-sar­jan pelaa­jat sijoi­te­taan samoi­hin läh­töi­hin keskenään.

JOUKKUEKILPAILU: Best Ball, paras pb-tulos­/­väy­lä

Hen­ki­lö­koh­tai­nen peli­ta­soi­tus: max hcp 40.0

Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Avoin 18 v. täyt­tä­neil­le naisille

Tiit: Scratch 51   Hcp lyön­ti­pe­li ja pb 49

Yhteis­läh­tö klo 10

Kil­pai­lu­mak­su: Vie­raat 68 €, HGCC:n jäse­net 50 €, HGCC:n osak­kaat 40 €
sis. muun muas­sa peli­mak­sun, ran­ge­pal­lot, aamu­pa­lan, lou­naan sekä giveaway-tuotekassin

Ilmoit­tau­tu­mi­set: Per­jan­tai 30.6.klo 16 mennessä
Nex­Gol­fin kaut­ta, caddie@harjattulagolf.fi tai soit­ta­mal­la cad­die­mas­te­ril­le 040 587 6523

Mak­sa ennak­koon to 22.6. men­nes­sä tilil­le: HGCC FI48 1590 3000 0241 49. 
Sääs­tyt kisa­päi­vän ruuh­kal­ta ja osal­lis­tut auto­maat­ti­ses­ti Kako­la Hotel­li & Spa ‑lah­ja­kor­tin arvon­taan, arvo 229 €.

Pal­kin­not ja arvonnat:
Kai­kis­sa sar­jois­sa pal­ki­taan 10 % osal­lis­tu­jis­ta, lisäk­si eri­kois­kil­pai­lu­jen voittajat.
Krei­vit­tä­ren lah­joit­ta­man kier­to­pal­kin­non voit­taa perin­tei­ses­ti kil­pai­lun paras pb-tulos.
Ennen lou­nas­ta voi osal­lis­tua pika-arvontaan.
Pal­kin­to­jen­jaon yhtey­des­sä arvo­taan vie­lä yhteis­työ­pump­pa­nien tuot­tei­ta ja lah­ja­kort­te­ja kaik­kien läs­nä ole­vien kesken.


Tapahtuman historiaa

Vuon­na 1995 krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­rooth toi­mi seu­ras­sam­me nais­toi­mi­kun­nan vetä­jä­nä. Hänen idean­sa oli, että Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Clu­bil­le perus­tet­tiin seu­ran ensim­mäi­sen nais­ten ihan oma golf­kil­pai­lu. Kisa sai perus­ta­jan­sa mukaan nimek­si Ulrica Cup Open. 

Kisan perus­ta­mi­ses­ta läh­tien nai­set ovat joka vuo­si kokoon­tu­neet Har­jat­tu­laan aina Ulri­kan nimi­päi­vää lähin­nä ole­va­na tiis­tai­na. Ensim­mäi­ses­sä kil­pai­lus­sa oli kuu­le­man mukaan noin kym­me­nen osal­lis­tu­jaa. Nyt tapah­tu­ma on pai­su­nut ja osal­lis­tu­jia on ollut vuo­sit­tain yli sata. Vuon­na 2021 kisa täyt­tyi ensim­mäi­sen keran ääri­ään myö­ten täy­teen ja vähän yli­kin. Nai­sia saa­pui Har­jat­tu­laan 13 eri seu­ras­ta yhteen­sä 123.

Myös krei­vi­tär itse osal­lis­tui kisaan usea­na vuon­na, mut­ta myö­hem­min, kun voi­mat vähe­ni­vät, hän kun­nioit­ti läs­nä­olol­laan ole­mal­la muka­na pal­kin­to­jen jaos­sa ja jäl­ki­pe­leis­sä. 

Kreivitär


Kuvas­sa Krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­rooth vas­taa­not­taa kuk­ka­kimp­pua vuo­den 2015 kisan pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suu­des­sa lasipalatsissa.


Vuon­na 2019 juh­lim­me kil­pai­lun 25-vuo­tis­ta tai­val­ta. Vuo­den 2020 Ulrica Cup Open oli sen sijaan muis­to­kil­pai­lu krei­vit­tä­ren meneh­dyt­tyä syk­syl­lä 2019.

Vuon­na 2020 istu­tim­me klu­bin pihaan krei­vit­tä­ren muis­to­puun, Japa­nin­li­kus­te­ri­sy­ree­nin, jon­ka toi­vom­me ilah­dut­ta­van ker­man­val­koi­sil­la kukin­noil­la hei­nä­kuus­sa — juu­ri kil­pai­lun aikoi­hin meil­le pelaa­maan tule­via naisia.

Vuo­den 2021 uudis­tim­me tapah­tu­man logon kuvaa­maan parem­min kil­pai­lun his­to­ri­aa ja perinteitä.

Vuo­si 2022 toi taas vähän uusia tuu­lia tapah­tu­maan. Kisa käyn­nis­tet­tiin Ulrica-lipun­nos­tol­la. Van­ho­ja perin­tei­tä­kään emme unoh­ta­neet, esi­mer­kik­si pork­ka­noi­ta tulee siis jat­kos­sa­kin ole­maan pelaa­jien ilo­na muu­ta­mil­la teel­lä, eikä pää­tös­kuo­ha­rei­ta man­si­koi­den kera tai not­ku­vaa pal­kin­to­pöy­tää­kään unohdeta.

Vuon­na 2023 nos­tam­me kisan pelil­li­siä tavoit­tei­ta. Perus­tam­me scratch-sar­jan ja tasoi­tuk­sel­li­sen lyön­ti­pe­li­sar­jan. Kol­man­te­na sar­ja­na säi­lyy tut­tu pis­te­po­gey. Muil­ta osin jat­kam­me hyväk­si totea­mal­lam­me tyylilä.