Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Toiminnan periaatteet 2022

Toiminnan periaatteet 2022

11.4.2021

5445386

Har­jat­tu­lan nais­toi­mi­kun­ta tekee ahke­ras­ti töi­tä sen eteen, että kai­kil­la yli 18-vuo­tiail­la nai­sil­la oli­si myös seu­ran puo­les­ta jär­jes­tet­ty­nä mie­le­käs­tä ja moni­puo­lis­ta teke­mis­tä gol­fin paris­sa niin peli­kau­del­la kuin vähän sen ulkopulellakin.

  • Vuon­na 2022 kes­ki­tym­me eri­tyi­ses­ti pelaa­mi­sen rie­muun, eri­lais­ten peli­muo­to­jen kokei­luun, yhdes­sä­oloon ja uusiin peli­ka­ve­rei­hin tutus­tu­mi­seen.
  • Jär­jes­täm­me nai­sil­le tapah­tu­mia, mut­ta kil­pai­lut, jois­sa tui­jo­te­taan tulok­siin, jätäm­me tänä vuon­na vähem­mäl­le.
  • Tuemme/kannustamme aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen parissa. 
  • Kan­nus­tam­me tree­naa­maan ja osal­lis­tu­maan seu­ran gol­fo­pe­tuk­seen, onhan meil­lä seu­ras­sa jopa oma nais-pro.
  • Hou­kut­te­lem­me osal­lis­tu­maan alu­een mui­den seu­ro­jen nais­ten kisoi­hin ja tapahtumiin.

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on Ulrica Cup Open.
Tänä vuon­na 5. hei­nä­kuu­ta kisa jär­jes­te­tään jo 28. ker­ran. Aikui­sil­le nai­sil­le tar­koi­tet­tu kil­pai­lu on jo lunas­ta­nut paikkansa
yhte­nä Lou­nais-Suo­men suo­si­tuim­pa­na tapah­tu­ma­na lajia har­ras­ta­vien nais­ten golftapahtumana.

Lähe­täm­me jäse­nil­le peli­kau­den aika­na pos­tia, jos­sa on aina tie­toa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Tie­do­tam­me niis­tä myös seu­ran net­ti­si­vuil­la, nais­ten sul­je­tus­sa Face­book-ryh­mäs­sä “HGCC Ladies” Ins­ta­gra­mis­sa #hgcc­nai­set her­kut­te­lem­me kai­ken­lai­sel­la kival­la. Suo­sit­te­lem­me liit­ty­mään ryh­miin. Niis­sä jäse­net voi­vat huhuil­la itsel­leen peli­seu­raa, kau­pa­ta yli­mää­räi­siä golf­ta­va­roi­ta tai ker­toa muil­le­kin onnis­tu­mi­sis­taan, hyväs­tä fii­lik­ses­tä tai ihan mis­tä vaan.