Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Toiminnan periaatteet 2023

Toiminnan periaatteet 2023

20.1.2023

Har­jat­tu­lan nais­toi­mi­kun­ta jär­jes­tää eri­lai­sia tapah­tu­mia kau­den aika­na ja sen ulkopuolella.

  • Kan­nus­tam­me tree­naa­maan ja osal­lis­tu­maan seu­ran gol­fo­pe­tuk­seen, onhan meil­lä seu­ras­sa jopa oma nais-pro.
  • Hou­kut­te­lem­me osal­lis­tu­maan alu­een mui­den seu­ro­jen nais­ten kisoi­hin ja tapahtumiin.
  • Jär­jes­täm­me Cider Cupin saa­ret vs. man­te­re. Tähän liit­tyen tulem­me kau­den aika­na tree­naa­maan rei­kä­pe­liä harjoituskierroksilla.

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on Ulrica Cup Open.
Tänä vuon­na 4. hei­nä­kuu­ta kisa jär­jes­te­tään jo 29. ker­ran. Aikui­sil­le nai­sil­le tar­koi­tet­tu kil­pai­lu on jo lunas­ta­nut paikkansa
yhte­nä Lou­nais-Suo­men suo­si­tuim­pa­na tapah­tu­ma­na lajia har­ras­ta­vien nais­ten golftapahtumana.

Nais­toi­mi­kun­nan viral­li­set tie­do­tus­ka­na­vat ovat nais­ten jäsen­kir­je, joka lähe­te­tään kes­ki­mää­rin ker­ran kuu­kau­des­sa sekä nais­toi­mi­kun­nan osio seu­ran sivuilla. 

Face­book-ryh­mäs­sä “HGCC Ladies” jäse­net voi­vat huhuil­la itsel­leen peli­seu­raa, kau­pa­ta yli­mää­räi­siä golf­ta­va­roi­ta tai ker­toa muil­le­kin onnis­tu­mi­sis­taan, hyväs­tä fii­lik­ses­tä tai ihan mis­tä vaan.