Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Tiedote Ladyille — kauden avaus ti 15.5.18

Tiedote Ladyille — kauden avaus ti 15.5.18

8.5.2018

Hei Ladyt,

Har­jat­tu­lan kausi on läh­te­nyt vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin ja kent­tä on tal­ven jäl­jil­tä erin­omai­ses­sa kun­nos­sa. Tule­vi­na päi­vi­nä saam­me naut­tia jo kesä­ke­leis­tä­kin. Nyt on siis vii­meis­tään aika kai­vaa mai­lat esiin, ellet ole jo ken­täl­le ehti­nyt. Pie­ni tree­ni­kään ei ole välil­lä pahit­teek­si ja har­joit­te­luun onkin täl­lä kau­del­le erin­omai­set mah­dol­li­suu­det, kun saim­me Har­jat­tu­laan kol­man­nen opet­ta­jan Son­ja Kal­lion — ter­ve­tu­loa jouk­koom­me! Jot­ta Son­ja tulee meil­le kai­kil­le tutuk­si ja on hel­pom­pi hyö­dyn­tää myös hänen pal­ve­lu­jaan, aloi­tam­me nais­ten kau­den tutus­tu­mi­stree­neil­lä Son­jan kans­sa tiis­tai­na 15.5.18 klo 17.00–18.00 Har­jat­tu­lan ran­gel­la. https://skgolf.fi/
Har­joit­te­lun jäl­keen jat­ke­taan iltaa klu­bil­la salaat­ti-ilta­pa­lan ja ideoin­nin mer­keis­sä. Jutel­laan ja kes­kus­tel­laan mm., mitä toi­vei­ta teil­lä oli­si täl­le kau­del­le nais­ten tapah­tu­mik­si. Samal­la infoan ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Vali­taan illan aika­na myös uusi nais­toi­mi­kun­ta kau­del­le 2018. Koko lady­ka­pee­ni­na olo­ni aika­na olen yrt­tä­nyt perään­kuu­lut­taa ehdo­tuk­sia ja ideoi­ta teil­tä nai­sil­ta, mitä tapah­tu­mia jär­jes­tet­täi­siin ja myös roh­kais­sut otta­maan yhteyt­tä tai vaik­ka­pa itse jär­jes­tä­mään jotain ohjel­maa. Koh­tuul­li­ses­ti hom­ma on meil­lä toi­mi­nut­kin ja esim. nais­ten reis­su­jen jär­jes­tys­tä on usein vas­tan­nut joku nais­toi­mi­kun­nan ulko­puo­lel­ta. Mie­les­tä­ni Har­jat­tu­lan “nais­toi­mi­kun­nan” muo­dos­ta­vat kaik­ki mei­dän seu­ran ladyt, mut­ta toki toi­min­taa kor­di­noi­maan tar­vi­taan myös var­si­nai­nen nimet­ty toi­mi­kun­ta. Sen­kin tar­peel­li­suu­des­ta voi­daan toki tiis­tai­na myös kes­kus­tel­la. Esim. Parai­sil­la on ns. akti­vi­teet­ti­toi­mi­kun­ta eikä eril­lis­tä nais­to­mi­kun­taa. Mones­sa seu­ras­sa on myös erik­seen nais­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja ja lady­kap­tee­ni, joil­loin veto­vas­tuu­ta saa­daan jaet­tua. Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut osal­lis­tu­maan toi­min­taan ja et esim. pää­se tiis­tai­na pai­kal­le, niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä vaik­ka­pa säh­kö­pos­til­la. Kun hom­mia jae­taan, niin täs­tä ei tule kenel­le­kään koh­tuu­ton­ta taak­kaa. Tar­koi­tus­han on viet­tää paras­ta vapaa aikaa yhdessä!
Toi­vo­tan täs­sä samal­la kaik­ki uudet Har­jat­tu­lan nais­jä­se­net ter­ve­tul­leek­si seu­raam­me sekä kan­nus­tan tei­tä heti alus­sa osal­lis­tu­maan seu­ran muun toi­min­nan lisäk­si myös nais­ten tapah­tu­miin. Näin tutus­tut muka­vaan poruk­kaan ja saat uusia peli­ka­ve­rei­ta. Vii­mei­se­nä kau­te­na­ni lady­kap­tee­ni­na olen päät­tä­nyt panos­taa juu­ri uusiin jäse­niin sekä eri­tyi­ses­ti aloit­te­li­joi­hin, sil­lä tie lajin aktii­vi­har­ras­ta­jak­si var­sin­kin nai­sil­la ei ole alus­sa kovin help­po. Kun saam­me nais­toi­min­nan vauh­tiin, tie­do­tam­me lisää kau­den muis­ta tapah­tu­mis­ta. Ulrica Cup Open pela­taan Har­jat­tu­las­sa tiis­tai­na 3.7.18. Joko­han vih­doin tänä vuon­na saa­tai­siin kisa täy­teen eli 120 osal­lis­tu­jaa. Lähel­lä ollaan jo oltu. Kisan mark­ki­noin­tiin on jo luvat­tu lisää tukea ja panos­tus­ta seu­ran taholta.
Ilmoit­tau­du tiis­tain 15.5 tree­nei­hin, joko Nex­Gol­fin Kil­pai­lut ‑osion kaut­ta tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia cad­die­mas­te­ril­le vii­meis­tään la 12.5 aika­na. Illan hin­ta on 10 €/ nup­pi sisäl­täen ilta­pa­lan (mak­se­taan cad­die­mas­te­ril­le ennen tai jäl­keen treenien).
Aurin­kois­ta ja muka­vaa golf­kaut­ta 2018 kaikille!
Yst.terveisin
Hei­di Mäntylä
lady­kap­tee­ni
040–1722109
P.S Har­jat­tu­lan nai­sil­la on oma sul­jet­tu  Face­book- ryh­mä, joka toi­mii epä­vi­ral­li­se­na tie­do­tus­ka­na­va­na (viral­li­set: s‑posti ja Har­jat­tu­lan net­ti­si­vut). Lii­ty mukaan: HGCC Ladies