Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Ladyjen tutustumisilta Padeliin to 2.8.2018

Ladyjen tutustumisilta Padeliin to 2.8.2018

25.7.2018

Padel Park kut­suu läm­pi­mäs­ti kaik­ki GOLFLADYT tutus­tu­maan Padeliin
ja upo­uu­teen Har­jat­tu­lan Padel –kent­tään tors­tai­na 2.8.18!
Aloi­tam­me illan klo 17.00 pereh­ty­mäl­lä Pade­liin ja uuteen kent­tään Tiia Sucks­dorf­fin johdolla.
Esit­te­lyn jäl­keen on varat­tu aikaa pelaa­mi­seen nel­jän hen­gen ryh­mis­sä aina n. 15 min kerrallaan/ryhmä. Näin jokai­nen pää­see kokei­le­maan uut­ta, haus­kaa ja kou­kut­ta­vaa mai­la­pe­liä. Kent­tä on varat­tu käyt­tööm­me klo 21.00 asti, joten aikaa on rau­has­sa tutus­tua lajiin. Aikai­sem­paa koke­mus­ta tai väli­nei­tä et tar­vit­se — roh­keas­ti mukaan!. Vie­te­tään siis yhdes­sä haus­ka ja ren­to ilta pelail­len ja ”zil­lail­len” lat­ta­ri­musii­kin tah­dis­sa Har­jat­tu­lan kesäil­las­sa. Asu­ja ja mai­lo­ja sekä aurin­ko­la­se­ja on myös myyn­nis­sä illan aikana.
Ilmoit­tau­du tapah­tu­maan vii­meis­tään ke 1.8 klo 16.00 men­nes­sä s‑postilla: caddie@harjattula.fi tai puh. 040 5876523.  Har­jat­tu­lan ladyt voi­vat ilmoit­tau­tua myös Nex­Gol­fin kaut­ta. Tapah­tu­ma on kil­pai­lu­ka­len­te­ris­sa nimel­lä: ”Lady­jen Padel –tutus­tu­mi­sil­ta”.
Tutus­tu­mi­nen on kai­kil­le ladyil­le mak­su­ton (sisäl­tää mai­lat ja pallot).
Lisä­tie­toa Padelista:
Ter­ve­tu­loa!
toi­vot­ta­vat Padel Park / Tiia & HGCC Ladies