Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Peli-illat 10.5. alkaen

Peli-illat 10.5. alkaen

28.1.2022

Kentälle kannattaa välillä lähteä pelaamaan vähän eri tavalla kuin normaalisti. Erilaisia vaihtoehtoja voi kokeilla yksin, kaverin kanssa tai vaikkapa naisporukalla rennolla fiiliksellä peli-illoissa. Esitä toiveesi pelimuodosta naistoimikuntalaisille.
Tiedotamme peli-illoista aina naisten tapahtumakalenterissa. Varaamme lähdöt etukäteen, käyttämättömät lähdöt vapautetaan edellisenä päivänä klo 12.
Seuraa siis ilmoittelua. Päivä ja aika vaihtelee, jolloin mahdollisimman monelle sopii joku ajankohta.
Ilmoittautuminen NexGolfissa omilla tunnuksilla, caddiemasterille, soittamalla 040 587 6523 tai lähettämällä sähköpostia caddie@harjattulagolf.fi.
Puoli tuntia ennen peli-illan ensimmäistä lähtöä käydään klubilla yhdessä läpi kyseisen illan pelimuoto.
Tule pelaamaan ja löydä uutta.

Tutustu erilaisiin pelimuotoihin. Kerromme niistä tässä lyhyesti.
Näitä voimme kokeilla naisten peli-illoissa

Bestball

Best Bal­lia pela­taan 2–4 hen­gen jouk­ku­ee­na. Kukin pelaa­ja pelaa omaa pal­loa omal­la tasoi­tuk­sel­laan ja kul­ta­kin reiäl­tä huo­mioi­daan koko jouk­ku­een tulok­sek­si sen reiän par­haan pelaa­jan tulos.

Fourball

Four­ball peli­muo­dos­sa kak­si pelaa­jaa pelaa kah­ta muu­ta pelaa­jaa vas­taan. Jokai­nen pelaa­ja pelaa omaa pal­lo­aan, ja peli­pa­rin parem­man pelaa­jan tulos on peli­pa­rin yhtei­nen tulos sil­tä väylältä.

Fouresome

Four­so­me on pari­pe­li­muo­to. Sii­nä lyö­dään samaa pal­loa vuorotellen.
Peli­pa­ri päät­tää etu­kä­teen kum­pi pelaa­ja lyö aloi­tus­lyön­nin ykkös­tiil­lä. Sen jäl­keen pal­loa lyö­dään vuo­ro­tel­len aina rei­kään asti.
Seu­raa­van aloi­tus­pai­kan avaus­lyön­nin lyö pelaa­ja, joka ei edel­li­sel­lä reiäl­lä lyö­nyt avauslyöntiä.

Greensome

Green­so­me on pari­kil­pai­lu. Sii­nä kum­pi­kin pelaa­ja lyö avaus­lyön­nin, jon­ka jäl­keen pää­te­tään, kum­mal­la pal­lol­la jatketaan.
Vali­tul­la pal­lol­la jat­ke­taan vuo­ro­tel­len lyö­den aina rei­kään asti.
Green­so­men tar­kem­mis­sa sään­nöis­sä ker­ro­taan mm. miten peli­pa­rin tasoi­tus mää­räy­tyy, mikä on lyön­ti­jär­jes­tys eri­tyis­ti­lan­teis­sa (esim. vara­pal­lon pelaa­mi­nen) ja niin edelleen.

Kahden- tai kolmen mailan kisa

Pelaa­jat otta­vat kier­rok­sel­le vain kak­si tai kol­me mai­la, miten on etu­kä­teen sovit­tu. Voi­daan myös sopia, että kol­mes­ta mai­las­ta yhden pitää olla put­te­ri. Muu­ten pela­taan aivan nor­maa­lis­ti ehkä mie­lui­ten pis­te­bo­geya kuin lyöntipeliä.

Pelikorttikisa

Kort­ti­pe­li on jouk­kue­pe­li, jos­sa jokai­nen pelaa­ja pelaa omaa peli­ään, mut­ta jouk­ku­een tulok­seen mer­ki­tään vain ennal­ta mää­rä­tyt kak­si tulosta.
Ennen kier­ros­ta jokai­sel­le läh­dön pelaa­jis­ta ker­ro­taan mitä kort­ti­pa­kan maa­ta he ovat (ris­ti, ruu­tu, pata, hert­ta). Läh­dös­sä suo­si­tel­laan ole­maan nel­jä pelaajaa.
Kier­ros pela­taan nor­maa­lis­ti. Aina väy­län jäl­keen seu­raa­val­la tiil­lä odot­taa kak­si peli­kort­tia, jot­ka ker­to­vat kei­den pelaa­jien tulok­set kir­ja­taan jouk­ku­een tulos­kort­tiin. Kaik­ki merk­kaa­vat yksi­lö­kort­tiin oman tulok­sen­sa normaalisti.

Rainbow

Pela­taan kier­rok­sen aika­na vuo­ro­tel­len eri tiil­tä (kel­tai­nen, sini­nen ja punai­nen). Se mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä väy­lien tiit pela­taan, sovi­taan etukäteen.

Scramble

Scramble on 2–4 hen­gen jouk­kue­kil­pai­lu. Scrambles­sa kaik­ki jouk­ku­een pelaa­jat lyö­vät avaus­lyön­nin, jon­ka jäl­keen pää­te­tään, kenen pal­lol­la jatketaan.
Vali­tun pal­lon pai­kas­ta jat­ke­taan niin, että kaik­ki jouk­ku­een pelaa­jat lyö­vät omat pal­lon­sa. Näin jat­ke­taan aina rei­kään asti.
Scramblen tar­kem­mis­sa sään­nöis­sä ker­ro­taan mm. miten ryh­män tasoi­tus mää­räy­tyy, mikä on lyön­ti­jär­jes­tys, miten pal­lo pudo­te­taan tai ase­te­taan valit­tuun paik­kaan ja niin edelleen.

”Sekakierros”

Pela­taan esi­mer­kik­si etu­ysi scramblea ja takay­si greensomea.

Shamble

Shamblea pela­taan kol­men tai nel­jän hen­gen jouk­ku­ee­na. Sii­nä jouk­ku­een jokai­nen jäsen lyö avauk­sen, min­kä jäl­keen paras vali­taan ja sii­tä jokai­nen pelaa­ja jat­kaa oman pal­lon­sa rei­kään saak­ka. Par­haan tulok­sen teh­neen pelaa­jan tulos on jouk­ku­een tulos.

Shoot-out

Shoot-outis­sa on muka­na yleen­sä kym­me­nen pelaa­jaa, jot­ka pelaa­vat yhdek­sän rei­kää. Jokai­sel­la reiäl­lä huo­noin pelaa­ja pudo­te­taan pois. Jos kak­si tai useam­pi pelaa­ja on vii­mei­sel­lä sijal­la, rat­kais­taan putoa­ja yhdel­lä lähi­pe­li­lyön­nil­lä, esim. vihe­riö­bunk­ke­ri­lyön­nil­lä. Hei­koin suo­ri­te puto­aa pois. Yhdek­sän reiän jäl­keen sel­vi­ää voit­ta­ja. Shoot-outia voi pela­ta sekä tasoi­tuk­sel­li­se­na tai scratch-peli­nä, mut­ta pelin sel­keyt­tä­mi­sek­si se pela­taan usein ilman tasoituksia.
(Tätä emme ehkä pys­ty peli-illas­sa testaamaan.)

Speedgolf

Ken­täl­lä ede­tään muu­ta­man mai­lan kans­sa hölkäten/juosten ilman nor­maa­lia bägiä, joko mai­lat kädes­sä tai käyt­täen ”hyl­sybä­giä.”

Texas-scramble

Texas scramblea pela­taan kol­men­tai nel­jän hen­gen jouk­ku­ee­na. Kaik­ki jouk­ku­een pelaa­jat lyö­vät avaus­lyön­nin, jon­ka jäl­keen pää­te­tään, kenen pal­lol­la jat­ke­taan. Pelaa­ja, jon­ka pal­lo vali­taan, ei lyö seu­raa­vaa lyön­tiä. Jouk­ku­een muut pelaa­jat jat­ka­vat vali­tun pal­lon pai­kas­ta. Näin jat­ke­taan aina rei­kään asti. Texas Scramblen tar­kem­mis­sa sään­nöis­sä ker­ro­taan mm. miten ryh­män tasoi­tus mää­räy­tyy, miten toi­mi­taan vihe­riöl­lä tai hiek­kaes­tees­tä jatkettaessa.


Perinteiset pelimuodot ja tulosten laskeminen

Tasoituksellinen lyöntipeli

Pela­taan nor­maa­lis­ti kaik­ki väy­lät lop­puun asti. Lop­pu­tu­lok­ses­sa huo­mioi­daan pelaa­jan oma slo­pe, joka vähen­ne­tään lopul­li­ses­ta lyön­ti­mää­räs­tä. (net­to­tu­los). Jos se on pie­nem­pi kuin 72, on kier­ros men­nyt alle oman tasoituksen.

Esi­mer­kik­si 1:
Tasoi­tus 54  Slo­pe 57
Kier­rok­sen koko­nais­lyön­nit esim. 131
Ihan­ne­tu­los: 72 + 57 = 129
Net­to­tu­los: 131 – 57 = 74
Lop­pu­tu­los kak­si yli tasoituksen.

Esi­mer­kik­si 2:
Tasoi­tus 42.1   Slo­pe 44
Kier­rok­sen koko­nais­lyön­nit esim. 116
Ihan­ne­tu­los: 72 + 44 = 116
Net­to­tu­los: 116 – 44 = 72
Pelat­tu omaan tasoitukseen.

Esi­mer­kik­si 3:
Tasoi­tus 30   Slo­pe 31
Kier­rok­sen koko­nais­lyön­nit 101
Ihan­ne­tu­los: 72 + 31 = 103
Net­to­tu­los: 101 – 31 = 70
Lop­pu­tu­los kak­si alle tasoituksen.


Pistebogey

Pelaa­jan peli­ta­soi­tus (slo­pe) mää­rit­tää, mikä on pelaa­jan oma ihan­ne­tu­los (par-tulos) mil­lä­kin reiällä.
Jos pelaa­ja pelaa reiän omaan par-tulok­seen­sa, saa hän sii­tä kak­si pis­tet­tä. Jos huo­nom­min, pis­tei­tä ker­tyy yksi tai nol­la. Jos taas parem­min, ker­tyy pis­tei­tä kol­me tai enemmän.
Pis­te­bo­gey-pelis­sä ei tar­vit­se pela­ta rei­kää lop­puun asti eli sii­nä vai­hees­sa, kun pis­tei­tä ei enää ker­ry, voi pal­lon lait­taa tas­kuun ja siir­tyä seu­raa­val­le reiäl­le. Jos pelaa­jal­la on 18 reiän pelaa­mi­sen jäl­keen kasas­sa 36 pis­tet­tä, on hän pelan­nut omaan tasoitukseensa.

Las­ken­tae­si­merk­ki kotikentällä:

Pelaa­jan tark­ka tasoi­tus: 42.1   Slo­pe punai­sil­ta: 44
Las­ke­taan 44 — 36 = 8
Kun luku 36 vähen­ne­tään pelaa­jan slo­pes­ta, tulos 8 ker­too, että kah­dek­sal­ta vai­keim­mal­ta väy­läl­tä (kat­so väy­län hcp tulos­kor­tis­sa 1–8) pelaa­ja saa pela­ta 3 lyön­tiä yli väy­län parin ja muil­ta kym­me­nel­tä väy­läl­tä 2 yli väy­län parin.

Mal­li­ri­vi:
Väy­lä 1: 6 lyöntiä
Väy­lä 2: 7 – ” –
Väy­lä 3: 5 – ” –
Väy­lä 4: 6 – ” –
Väy­lä 5: 6 – ” –
Väy­lä 6: 8 – ” –
Väy­lä 7: 8 – ” –
Väy­lä 8: 7 – ” –
Väy­lä 9: 6 – ” –
Väy­lä 10: 8 – ” –
Väy­lä 11: 5 – ” –
Väy­lä 12: 7 – ” –
Väy­lä 13: 7 – ” –
Väy­lä 14: 6 – ” –
Väy­lä 15: 7 – ” –
Väy­lä 16: 6 – ” –
Väy­lä 17: 5 – ” –
Väy­lä 18: 6 – ” –
Lyön­te­jä yht: 72 + 44 = 116

Liha­voi­duil­ta väy­lil­tä pelaa­ja saa pela­ta 3 lyön­tiä yli väy­län parin, muil­ta 2 lyön­tiä. Täl­löin hän on pelan­nut kier­rok­sen omaan tasoi­tuk­seen ja saa kai­kil­ta väy­lil­tä 2 pis­tet­tä. Yhteen­sä 36 pis­tet­tä omaan tasoi­tuk­seen pela­tul­ta kierrokselta.

  • Jos hän lyö lyön­nin vähem­män väy­läl­lä, kuin mal­li­ri­vis­sä, saa sii­tä 3 pistettä.
  • Jos hän lyö kak­si lyön­tiä vähem­män, sii­tä saa 4 pistettä.
  • Jos lyön­te­jä tulee yksi enem­män kuin mal­li­ri­vis­sä, saa väy­läl­tä vain yhden pisteen.
  • Jos lyön­te­jä tulee kak­si tai enem­män väy­läl­lä kuin mal­li­ri­vis­sä, ei väy­läl­tä ker­ry yhtään pistetä.

Reikäpeli

Kak­si pelaa­jaa pelaa­vat tasoi­tuk­set­to­ma­na, tasoi­tuk­sel­li­se­na tai osa­ta­soi­tuk­sin. Jos käy­te­tään tasoi­tus­ta tai osa­ta­soi­tus­ta (esim 1/3) kat­so­taan tau­lu­kos­ta tasoi­tuk­sel­le slo­pe. Esi­mer­kik­si toi­sen pelaa­jan slo­pe on 35 ja toi­sen 21, ero­tuk­sek­si tulee 14. Kor­keam­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va saa ken­tän 14 vai­keim­mal­la väy­läl­lä yhden lyön­nin eteen. (Kat­so tulos­kor­tis­ta väy­lien vaikeusjärjestys.)
Kan­nat­taa val­miik­si mer­ka­ta kort­tiin ne väy­lät, joil­la toi­nen pelaa­jis­ta saa yhden lyön­nin enem­män kuin vas­tus­ta­ja, pela­tak­seen reiän sil­ti tasan.
Hyvä sys­tee­mi pelin ede­tes­sä on tulos­kor­tis­sa ren­gas­taa sen pelaa­jan sarak­kees­ta tulos, jol­la rei­kä on voi­tet­tu. Aut­taa tilan­teen seuraamista.
Huom! Jos vas­tus­ta­ja luo­vut­taa reiän, ei toi­nen­kaan pelaa sitä lop­puun vaan kuit­taa väy­län voi­ton itsel­leen. Näin nopeen­nu­te­taan peliä, jos ”sei­nä nousee vas­taan” ja tilan­ne on toivoton.

Rei­kä­pe­lin kul­ku ja lopputulos
Lop­pu­tu­los ilmoi­te­taan niin että ensin mai­ni­taan kuin­ka mon­ta rei­kää pela­tuis­ta voit­ta­ja voit­ti ja kuin­ka mon­ta rei­kää jäi pelaa­mat­ta, kun peli rat­ke­si (esim. 5/3). Tulos tar­koit­taa, että peli on rat­ken­nut väy­läl­lä 15 ja 3 väy­lää jäi pelaamatta.

Pelin kul­ku on voi­nut täl­löin olla seuraava:
Väy­lä 1      A voit­ti tilan­ne 1–0
Väy­lä 2      Pelat­tiin tasan (tasoi­tus huomioiden)tilanne edel­leen 1–0
Väy­lä 3      A voit­ti, tilan­ne 2–0
Väy­lä 4      B voit­ti, tilan­ne 1–0
Väy­lä 5      B voit­ti, tilan­ne 0–0
Väy­lä 6      Pelat­tiin tasan, tilan­ne edel­leen 0–0
Väy­lä 7      B voit­ti, tilan­ne 0–1
Väy­lä 8      B voit­ti, tilan­ne 0–2
Väy­lä 9      Tasan, tilan­ne 0–2
Väy­lä 10    A voit­ti, tilan­ne 0–1
Väy­lä 11    B voit­ti, 0–2
Väy­lä 12    B voit­ti, 0–3
Väy­lä 13    B voit­ti, 0–4
Väy­lä 14    Tasan, tilan­ne 0–4. Jäl­jel­lä nel­jä väy­lää. A voi vie­lä tasoit­taa pelin! Jol­loin jat­ket­tai­siin toi­sel­le kierrokselle.
Väy­lä 15    B voit­ti, tilan­ne 0–5. Peli päät­tyi. Jäl­jel­lä enää 3 väy­lää ja A tar­vit­si­si 5 voi­tet­tua väy­lää tasatilanteeseen.
Lop­pu­tu­los ilmoi­te­taan siis 5/3. B sai vii­si voit­toa enem­män kuin A ja väy­liä jäi pelaa­mat­ta kolme.

Jos tilan­ne on tasan 18 reiän jäl­keen, jat­ke­taan peliä toi­sel­le kier­rok­sel­le rei­kä ker­ral­laan samoil­la sään­nöil­lä kun­nes jom­pi­kum­pi voit­taa reiän.

Help­poa ja haus­kaa 🙂 Kier­rok­seen tulee ihan eri jän­ni­te. Tär­kein­tä on vain voit­taa peli­pa­ri. Nyt voit unoh­taa oman tasoi­tuk­se­si. Voit­te pela­ta vaik­ka kuin­ka hyvin tai huo­nos­ti, vain väy­län voit­to ratkaisee.