Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Eclectic kisa 9.5.–4.9.

Eclectic kisa 9.5.–4.9.

28.1.2022

Eclectic Logo

Kisa on päät­ty­nyt ja voit­ta­jat selvillä. 

Kati Kive­lä / sar­ja 1, 60 € lah­ja­kort­ti Golfpuotiin
Sis­ko Piek­ko­la / sar­ja 2, 60 € lah­ja­kort­ti Golfpuotiin
Mar­jo Savi­ran­ta / sar­ja 2, 30 € lah­ja­kort­ti Golfpuotiin
Voit­ta­jil­le ilmoi­te­taan henkilökohtaisesti.
Onnit­te­lut voittajille!

Kisan lopputulos »

 


Säännöt

Osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 3 € / kier­ros. Jos on pelan­nut jos­sa­kin seu­ran kil­pai­lu­ka­len­te­rin kil­pai­lus­sa, voi sen kier­rok­sen liit­tää ecle­ticiin ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta ja lisämaksua.
Peli­kier­ros­ten mää­rää ei ole rajattu.
Kier­ros pela­taan aina punai­sel­ta tiil­tä. 

Miten eclectic-tulos lasketaan?

Eclec­tic-tulok­se­si muo­dos­tuu kau­den par­haas­ta tulok­ses­ta kul­ta­kin ken­tän reiäl­tä. Eclec­ticin ensim­mäi­nen kier­ros pitää olla pelat­tu lyön­ti­pe­li­nä. Seu­raa­vil­ta kier­rok­sil­ta ei enää tar­vit­se saa­da tulos­ta joka väy­läl­tä. 

Esi­merk­ki kuvaa eclec­tic-tulok­sen las­ke­mis­ta 11 kierrokselta:

Eclectic Taulu

Esi­mer­kis­sä pelaa­jan 18 reiän par­hai­den tulos­ten sum­ma on 71. Tämän jäl­keen ote­taan lopuk­si huo­mioon vie­lä tasoi­tus (tasoi­tus­ryh­mäs­tä riippuen).

Tasoitukset

Kil­pai­luun muo­dos­tuu kisan loput­tua kak­si sar­jaa: 0–30 ja 30.1–54. 

Kos­ka kysees­sä on koko kau­den kes­tä­vä kil­pai­lu, käy­tet­tä­vä tasoi­tus on ylem­mäs­sä sar­jas­sa 50 % pelaa­jan tar­kas­ta tasoi­tuk­ses­ta ja alem­mas­sa sar­jas­sa 75 % (ei siis slo­pe-tasoi­tuk­ses­ta) su 4.9. kun kil­pai­lu päät­tyy. 

Lop­pu­tu­los muo­dos­tuu pelaa­jal­le siis vas­ta, kun osa­ta­soi­tus on otet­tu huo­mioon lopputuloksessa.

Eclectic-tulosten ilmoittaminen

Tulos­kor­ti toi­mi­te­taan nor­maa­lis­ti cad­die­mas­te­ril­le kier­rok­sen jäl­keen. Kun cad­die­mas­ter ei ole auki, voit lait­taa cad­die­mas­te­ril­le säh­kö­pos­tia asias­ta, jos olet kir­jan­nut tulok­sen säh­köi­ses­ti ja liit­tää pos­tiin kuva­kaap­pauk­sen tulos­kor­tis­ta tai pudot­taa täy­te­tyn kor­tin oven ulko­puo­lel­le pos­ti­laa­tik­koon. Muis­ta mer­ki­tä kort­tiin ”ECLECTIC”

Eclectic-kilpailuun ilmoittautuminen

Kun olet pelan­nut 18 rei­kää ja saa­nut kai­kil­ta lyön­ti­tu­lok­sen, ilmoit­tau­du cad­die­mas­te­ril­la mukaan kisaan, jätät täy­te­tyn tulos­kor­tin ja mak­sat kisa­mak­sun (3 €). Muil­le kier­rok­sil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mak­su cad­die­mas­te­ril­la ennen kier­ros­ta. Ensim­mäi­sen 18r kor­tin jäl­keen voit pela­ta sekä 18r- että 9r-kierroksia.

Voit pela­ta ensim­mäi­sen kier­rok­se­si kos­ka tahan­sa välil­lä 9.5.–4.9. Olet muka­na kil­pai­lus­sa sii­tä het­kes­tä lähtien.

Kilpailun tilanne

Eclec­tic-kil­pai­lun tilan­ne on näh­tä­vis­sä koko kisan ajan. Osoi­te ilmoi­te­taan, kun kisa käynnistyy.

Palkinnot

Kau­del­la 2022 pal­ki­taan molem­pien sar­jo­jen voit­ta­jat sekä paras etu- ja takaysi.Palkinnot jae­taan nais­ten pää­tös­ta­pah­tu­mas­sa syksyllä.

 


Näin pääset mukaan eclecticiin:

Ensimmäinen eclectic-kierroksesi
  • Ensim­mäi­nen kier­rok­se­si on nor­maa­li lyön­ti­pe­li­kier­ros, jol­la pelaat tulok­sen jokai­sel­la reiäl­lä. Ilmoi­tat itse­si kisaan mukaan vas­ta kier­rok­sen jäl­keen cad­die­mas­te­ril­le, jätät tulos­kort­ti­si ja mak­sat 3 €:n mak­sun. 

  • Tulos­kor­tis­sa pitää olla nime­si ja merk­ka­rin alle­kir­joi­tus. Mer­kit­se kort­tiin sel­väs­ti, että kort­ti on tar­koi­tet­tu ECLEC­TICiä var­ten. Tämä kier­ros antaa läh­tö­koh­dan eclec­tic-osal­lis­tu­mi­sel­le­si. Sinul­la on tulos jokai­sel­la reiäl­lä ja voit jat­kos­sa pyr­kiä paran­ta­maan rei­kien tulok­sia. Näin kil­pai­let jat­kos­sa itse itseä­si vastaan.

  • Älä kiin­ni­tä kovin pal­jon huo­mio­ta ensim­mäi­sen kier­rok­sen tulok­seen; sinul­la­han on koko lop­pu­kausi aikaa paran­taa tulos­ta­si ja tulok­sen teke­mi­nen hel­pot­tuu kau­den mittaan.

Kaikki muut kierroksesi
  • Pelat­tua­si ensim­mäi­sen kier­rok­sen voit paran­taa tulos­ta­si rei­kä­koh­tai­ses­ti. Sinul­la ei tar­vit­se olla kier­rok­sel­la tulos­ta jokai­sel­ta reiäl­tä eikä sinun tar­vit­se pela­ta vält­tä­mät­tä kaik­kia 18 rei­kää (kun­han pelaat vähin­tään 9 rei­kää), jot­ta tulok­se­si oli­si kel­vol­li­nen eclec­ticiä varten.
  • Jos onnis­tut kier­rok­sel­la paran­ta­maan kau­den paras­ta tulos­ta­si yhdel­lä tai useal­la reiäl­lä, jätä kier­rok­ses­ta tulos­kort­ti kuten ensim­mäi­sel­lä­kin kierroksella.
  • Jos min­kään reiän tulos ei ole paran­tu­nut, ei kort­tia palau­te­ta ellei sitä ole mer­kit­ty myös tasoituskierrokseksi.

Osallistuminen vielä pähkinänkuoressa:

  1. Ilmoit­tau­du mak­sa­mal­la 3 € cad­die­mas­te­ril­le ennen kuin aloi­tat ”kisa­kier­rok­sen”. Poik­keus 1. kierros
  2. Ota ensim­mäi­sen kier­rok­sen jäl­keen kier­rok­sel­le aina mukaan Kesä­kort­ti­si, jos­sa on sen het­ki­nen tilan­tee­si mer­kit­ty­nä. Näin tie­dät, mitä pitäi­si saa­da paran­net­tua ja kil­pai­let itse itseä­si vastaan.
  3. Palau­ta tulos­kort­ti cad­die­mas­te­ril­le asial­li­ses­ti täy­tet­ty­nä ja mer­kit­se reiät, joi­den tulos on paran­tu­nut. Jos min­kään tulos ei ole paran­tu­nut pelaa­mal­la­si kier­rok­sel­la, älä palaut­ta korttia.
  4. Nais­toi­mi­kun­nan sivuil­la seu­raat  kisa­tu­lok­sia kisan aikana.

Kilpailun johtajat Kati Kivelä ja Martina Maass