Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Club4ladies Harjattulassa 19.5.2019

Club4ladies Harjattulassa 19.5.2019

29.4.2019

Alastaron, Archipelagian, Loimijoen ja Harjattulan naistoimikunnat lyöttäytyivät yhteen syksyllä 2018 ja järjestävät kesällä 2019 neljä yhteistä kisaa, kaikki eri kentillä. Tapahtumat on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille naisjäsenille tasoituksesta riippumatta.

Nyt roh­keas­ti pelaa­maan tutus­sa seu­ras­sa vie­rail­le ken­til­le ja vie­lä­pä edul­li­ses­ti. Voit osal­lis­tua vain yhteen kisaan tai kaik­kiin nel­jään. Mah­dol­li­set yhteis­kul­je­tuk­set sel­viä­vät lähem­pä­nä ajan­koh­taa kent­tä­koh­tai­ses­ti. Kisat pela­taan nel­jän hen­gen jouk­kuei­na. Kuhun­kin jouk­ku­ee­seen pyri­tään saa­maan pelaa­ja kus­ta­kin seu­ras­ta. Kol­me paras­ta jouk­kuet­ta pal­ki­taan. Peli­muo­dot vaih­te­le­vat eri kisois­sa. Niis­tä­kin ker­too kukin seu­ra erik­seen lähem­pä­nä ajan­koh­taa. Merk­kaa siis päi­vät kalen­te­rii­si ja ilmoit­tau­du heti Har­jat­tu­lan avaus­ki­saan. Voit myös jo nyt ilmoit­tau­tua mui­hin kisoi­hin Har­jat­tu­lan Nex­Gol­fin kaut­ta. Ko. kisat on avaut­tu kil­pai­lu­ka­len­te­riin ja teem­me yhtei­sil­moit­tau­tu­mi­sen ko. kentille.

Har­jat­tu­la su 19.5., Loi­mi­jo­ki la 15.6., Arc­hi­pe­la­gia la 24.8. ja Alas­ta­ro la 21.9.

Club4ladies Harjattulassa 19.5.2019

Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10

Mikä­li osal­lis­tu­jia ei ole riit­tä­väs­ti yhteis­läh­töön, kisa toteu­te­taan väliai­ka­läh­tö­nä klo 10 alkaen.
Peli­muo­to: Nel­jän hen­gen jouk­kue­ki­sa – Villitkortit

Kisa nos­tat­taa jouk­kue­hen­keä ja on jän­nit­tä­vä. Kuhun­kin jouk­ku­ee­seen pyri­tään saa­maan pelaa­ja kus­ta­kin seu­ras­ta. Kol­me paras­ta jouk­kuet­ta palkitaan.

Kisan kul­ku / pelin sään­nöt: Jokai­sel­le jouk­ku­een jäse­nel­le anne­taan ”nimek­si” joku peli­kor­tin maa: pata, hert­ta, ris­ti, ruu­tu. Kukin pelaa omaa peli­ään ja kun väy­lä on pelat­tu, on seu­raa­val­la tii­aus­pai­kal­la odot­ta­mas­sa kak­si peli­kort­tia. Peli­kor­teis­sa on kak­si eri maa­ta ja näi­den nimet­ty­jen pelaa­jien pis­te­bo­gey-tulok­set kir­ja­taan jouk­ku­een tulok­sek­si edel­li­sel­tä väy­läl­tä. Joke­ri-kort­ti: Muu­ta­mal­la väy­läl­lä on joke­ri-kort­ti ja vain yksi maa-kort­ti. Täl­lä väy­läl­lä jouk­kue saa mer­ki­tä kenen tahan­sa pelaa­jan tulok­sen halu­aa toi­sek­si joukkuetulokseksi.
Par­haan jouk­kue­tu­lok­sen pis­te­bo­geys­sä pelan­nut jouk­kue on voittaja.

Tasoi­tus­ra­ja: max. hcp 54.0
Kisa­mak­su: Vie­ras­pe­laa­jat 30 €,
HGCC:n jäse­net, joil­la on pelioi­keus 10 €
Ilmoit­tau­tu­mi­set 16.5. mennessä
Clu­bil­la caddiemasterille
Nex­Golf ‑jär­jes­tel­män kautta
Soi­ta p. 040 587 6523
S‑postilla caddie@harjattula.fi

Kil­pai­lu­kut­su — Har­jat­tu­la 19.5

Club4ladies ‑kisae­si­te