Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Cider Cup pe 19.8.2022

Cider Cup pe 19.8.2022

3.8.2022

Cider Cup 1200x600

Järjestyksessään toinen naisten Ryder… ei kun Cider Cup Harjattulassa pe 19.8.2022 alk. klo 15

Kisa käy­dään kah­den jouk­ku­een väli­se­nä tais­to­na man­te­re vs. saa­ret. Jos asut man­te­reel­la ja mök­ki on saa­res­sa tai toi­sin päin, voit vali­ta kum­paan jouk­ku­ee­seen haluat liit­tyä. Muus­sa tapauk­ses­sa olet oikeu­tet­tu vain toi­seen jouk­ku­ee­seen. Jouk­kuei­den mini­mi­ko­ko on 8 pelaa­jaa. Jos mää­rää ei saa­da täy­teen, kisaa ei toteu­te­ta. Toteu­tu­mi­nen var­mis­te­taan ke 17.8., kun ilmoit­tau­tu­mi­nen on päättynyt.

Cider Cupin kap­tee­ni man­te­reen jouk­ku­ees­sa on tänä vuon­na Tui­ja Ollik­ka­la ja saar­ten jouk­ku­ees­sa Jaa­na Jala­va-Bro­man. Seu­raa­van vuo­den kap­tee­nit vali­taan taas kil­pai­lun jäl­keen äänestyksellä.

Joka läh­dös­sä pelaa kak­si tais­te­lu­pa­ria, jot­ka pyr­ki­vät voit­ta­maan vas­tus­ta­jan­sa ja saa­lis­ta­maan pis­teen jouk­ku­eel­leen. Se jouk­kue luon­nol­li­ses­ti voit­taa, jon­ka jäse­net ovat kerän­neet enem­män voit­to­ja kotiin.

Jouk­kuei­den kap­tee­nit pelaa­vat ensin 9r kisan kes­ke­nään ja tule­vat sen jäl­keen kan­nus­ta­maan jouk­ku­een­sa jäse­niä väy­lil­le. Sitä mukaa, kun on kier­rok­sen­sa päät­tä­nyt, pelaa­jat liit­ty­vät kan­nus­ta­maan omia joukkuelaisiaan.

Jouk­kuei­den tun­nus­vä­rit ovat pink­ki (man­te­re) ja mus­ta (saa­ret). Valit­se siis vaa­te­kaa­pis­ta­si kisa-asu sen mukaan, kum­paan jouk­ku­ee­seen kuulut.

Peli­muo­to: rei­kä­pe­li 3/4‑tasoituksin las­ket­tu­na slopesta

Tii: 49 

Kisa­mak­su: osak­kaat 10 € ja jäse­net 15 € sekä kak­si sii­de­riä (toi­nen hyvä ja toi­nen hal­pa ja hyvä:-D) Kisa­mak­su sis. ruu­an kisan jäl­keen sekä Etre bel­le Sen­siplus ‑kas­vo­naa­mion. Muis­ta mai­ni­ta mah­dol­li­set aller­giat ja eri­kois­ruo­ka­va­liot. Jos olet jo ilmoit­tau­tu­nut täy­den­nä tietosi.

Pal­kin­not: Koko voit­ta­ja­jouk­ku­eel­le padel-lah­ja­kort­ti PDL Cen­ter Rai­sioon sekä jokai­sel­le voit­ta­ja­jouk­ku­een pelaa­jal­le lah­ja­kort­ti Ysikioskille.

Mitä kisan jäl­keen: Syö­dään ja sau­no­taan klu­bil­la. Ja tie­tys­ti pal­kin­to­jen­ja­ko. Ren­tou­du­taan ja val­mis­tau­du­taan mah­dol­li­ses­ti seu­raa­van päi­vän klubimestaruuskisoihin.

Osal­lis­tu­mi­soi­keus:

  • Kaik­ki seu­ran jäsenet. 
  • Jot­ta jouk­kueis­ta ja pareis­ta saa­daan tasa­mää­räi­set, jou­du­taan ehkä man­te­reen ja saar­ten rajo­ja tul­kit­se­maan vähän avarakatseisemmin.

 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ti 16.8. klo 16 men­nes­sä Nex­gol­fiin tai cad­die­mas­te­ril­le. Muis­ta mai­ni­ta, kum­paan jouk­ku­ee­seen olet menos­sa. Muis­ta kir­joit­taa lisä­tie­to­kent­tään, kum­paan jouk­ku­ee­seen haluat ja olet­ko osal­lis­tu­mis­kel­poi­nen myös toi­seen joukkueeseen.