Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naistoimikunta

Naistoimikunta

Harjattulassa toimii naistoimikunta, jonka ikä- ja tasoitusjakauma on niin laaja, että se upeasti edustaa kaikkia seuran naisjäseniä. Joukkoomme kuuluu kokeneita ja aloittelijoita, 18-vuotiaasta senioriin.

Toi­mi­kun­nan teh­tä­vä on jär­jes­tää vuo­den aika­na nai­sil­le moni­puo­li­sia tapah­tu­mia, eni­ten kui­ten­kin peli­kau­den aika­na. Sen tavoit­tee­na on saa­da nykyi­set nais­jä­se­net viih­ty­mään seu­ras­sa, pyr­kiä lisää­mään nais­jä­sen­ten mää­rää ja tukea aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen paris­sa. Nai­sia kan­nus­te­taan har­joit­te­luun ja roh­keas­ti osal­lis­tu­maan seu­ran golf-ope­tuk­seen, onhan meil­lä seu­ras­sa jopa oma nais-pro.

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on Ulrica Cup Open, joka viet­tää tänä vuon­na 25-vuo­tis juh­la­vuot­ta. Aikui­sil­le nai­sil­le tar­koi­tet­tu kil­pai­lu on jo lunas­ta­nut paik­kan­sa yhte­nä Lou­nais-Suo­men mer­kit­tä­vim­pä­nä nais­ten golf-tapah­tu­ma­na. Tänä vuon­na teem­me sii­tä entis­tä upeam­man.

Lisäk­si kan­nus­tam­me nai­sia osal­lis­tu­maan alu­een mui­hin nais­ten kisoi­hin ja tapah­tu­miin. Teem­me kulu­val­la kau­del­la yhteis­työ­tä muun muas­sa Alas­ta­ron, Loi­mi­joen ja Parais­ten nais­toi­mi­kun­tien kans­sa.

Nais­toi­mi­kun­ta tie­dot­taa toi­min­nas­ta säh­kö­pos­til­la, seu­ram­me net­ti­si­vuil­la ja ilmoi­tus­tau­lul­la. Lisäk­si tie­do­tus­ka­na­va­na toi­mii nais­ten oma sul­jet­tu Face­book ‑ryh­mä HGCC Ladies. Suo­sit­te­lem­me liit­ty­mään ryh­mään, jos et vie­lä sii­hen kuu­lu. Ryh­mäs­sä jäse­net voi vaik­ka­pa huhuil­la itsel­leen peli­seu­raa tai kau­pa­ta yli­mää­räi­siä golf­ta­va­roi­ta.

Naistoimikunta 2019:

May-Len Grön­berg
Son­ja Kal­lio Lady­kap­tee­ni
Kati Kive­lä (pj.)
Camil­la Kolu
Hei­di Män­ty­lä
Mer­ja Selin
Maria Säi­lä
Sari Tal­la
Eli­na Vak­ku­ri-Mäki

Nais­toi­mi­kun­nan yhtei­nen s‑posti: hgcc.naiset@gmail.com
Lai­ta säh­kö­pos­tia, jos sinul­la on kysyt­tä­vää, ideoi­ta, annat risu­ja tai ruusu­ja…

Share This