Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Naistoimikunta

Naistoimikunta

Harjattulassa toimii naistoimikunta, jonka ikä- ja tasoitusjakauma on niin laaja, että se upeasti edustaa kaikkia seuran naisjäseniä. Joukkoomme kuuluu kokeneita ja aloittelijoita, 18-vuotiaasta senioriin.

Toi­mi­kun­nan teh­tä­vä on jär­jes­tää vuo­den aika­na nai­sil­le moni­puo­li­sia tapah­tu­mia, eni­ten kui­ten­kin peli­kau­den aika­na. Sen tavoit­tee­na on saa­da nykyi­set nais­jä­se­net viih­ty­mään seu­ras­sa, pyr­kiä lisää­mään nais­jä­sen­ten mää­rää ja tukea aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen paris­sa. Nai­sia kan­nus­te­taan har­joit­te­luun ja roh­keas­ti osal­lis­tu­maan seu­ran golf-ope­tuk­seen, onhan meil­lä seu­ras­sa jopa oma nais-pro.

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on Ulrica Cup Open, joka viet­tää tänä vuon­na 25-vuo­tis juh­la­vuot­ta. Aikui­sil­le nai­sil­le tar­koi­tet­tu kil­pai­lu on jo lunas­ta­nut paik­kan­sa yhte­nä Lou­nais-Suo­men mer­kit­tä­vim­pä­nä nais­ten golf-tapah­tu­ma­na. Tänä vuon­na teem­me sii­tä entis­tä upeam­man.

Lisäk­si kan­nus­tam­me nai­sia osal­lis­tu­maan alu­een mui­hin nais­ten kisoi­hin ja tapah­tu­miin. Teem­me kulu­val­la kau­del­la yhteis­työ­tä muun muas­sa Alas­ta­ron, Loi­mi­joen ja Parais­ten nais­toi­mi­kun­tien kans­sa.

Nais­toi­mi­kun­ta tie­dot­taa toi­min­nas­ta säh­kö­pos­til­la, seu­ram­me net­ti­si­vuil­la ja ilmoi­tus­tau­lul­la. Lisäk­si tie­do­tus­ka­na­va­na toi­mii nais­ten oma sul­jet­tu Face­book -ryh­mä HGCC Ladies. Suo­sit­te­lem­me liit­ty­mään ryh­mään, jos et vie­lä sii­hen kuu­lu. Ryh­mäs­sä jäse­net voi vaik­ka­pa huhuil­la itsel­leen peli­seu­raa tai kau­pa­ta yli­mää­räi­siä golf­ta­va­roi­ta.

Naistoimikunta 2019:

May-Len Grön­berg
Kati Kive­lä
Camil­la Kolu
Hei­di Män­ty­lä
Mer­ja Selin
Maria Säi­lä
Sari Tal­la
Eli­na Vak­ku­ri-Mäki

Nais­toi­mi­kun­nan yhtei­nen s-pos­ti: hgcc.naiset@gmail.com
Lai­ta säh­kö­pos­tia, jos sinul­la on kysyt­tä­vää, ideoi­ta, annat risu­ja tai ruusu­ja…

Ajankohtaista

Frai­dei Kup­pi K-20 Nais­ten kau­den pää­tös­tä vie­te­tään Har­jat­tu­las­sa pe 5.10. klo 17–22. Vaik­ka et oli­si osal­lis­tu­nut mihin­kään tapah­tu­maan tämän kau­den aika­na, niin TÄHÄN kan­nat­taa osal­lis­tua! Pak­kaa bägii­si föö­ni ja (otsa)lamppu. Piu­kan pipon voit myös ottaa mukaan, mut­ta piuk­ka­pi­poi­suus kan­nat­taa jät­tää kotiin. Sen­si­jaan, ota mukaa­si myös bir­­­die-pul­­­lo, mikä­li se ei ole vie­lä tyh­jen­ty­nyt kau­den aika­na. Ken­täl­lä ja […]

Lue lisää

Padel Park kut­suu läm­pi­mäs­ti kaik­ki GOLFLADYT tutus­tu­maan Pade­liin ja upo­uu­teen Har­jat­tu­lan Padel –kent­tään tors­tai­na 2.8.18! Aloi­tam­me illan klo 17.00 pereh­ty­mäl­lä Pade­liin ja uuteen kent­tään Tiia Sucks­dorf­fin joh­dol­la. Esit­te­lyn jäl­keen on varat­tu aikaa pelaa­mi­seen nel­jän hen­gen ryh­mis­sä aina n. 15 min kerrallaan/ryhmä. Näin jokai­nen pää­see kokei­le­maan uut­ta, haus­kaa ja kou­kut­ta­vaa mai­la­pe­liä. Kent­tä on varat­tu käyt­tööm­me klo 21.00 asti, […]

Lue lisää

24. Krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­root­hin nimik­ko­kil­pai­lu Ulrica Cup Open tiis­tai­na 3.7.2018 Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kaks­ker­ta Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Avoin kai­kil­le 20 v. täyt­tä­neil­le nai­sil­le Peli­muo­to: 18 reiän pis­te­bo­gey, max. hcp 36; sar­jat hcp 0–24,5 ja 24,6–36 Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10.00 Aamu­pa­la: Klo 8.00 alkaen Kil­pai­luin­fo: Klo 9.30 klu­bil­la Kil­pai­lu­mak­su: Vie­raat 55 €; HGCC:n jäse­net ja […]

Lue lisää

Hei Ladyt, Har­jat­tu­lan kausi on läh­te­nyt vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin ja kent­tä on tal­ven jäl­jil­tä erin­omai­ses­sa kun­nos­sa. Tule­vi­na päi­vi­nä saam­me naut­tia jo kesä­ke­leis­tä­kin. Nyt on siis vii­meis­tään aika kai­vaa mai­lat esiin, ellet ole jo ken­täl­le ehti­nyt. Pie­ni tree­ni­kään ei ole välil­lä pahit­teek­si ja har­joit­te­luun onkin täl­lä kau­del­le erin­omai­set mah­dol­li­suu­det, kun saim­me Har­jat­tu­laan kol­man­nen opet­ta­jan Son­ja Kal­lion — ter­ve­tu­loa jouk­koom­me! Jot­ta […]

Lue lisää

Ter­ve­tu­loa Har­jat­tu­lan ladyt ja hei­dän ystä­vät Mari­me­kon VIP -iltaan tors­tai­na 9.11.17 klo 18.00 Han­sa­kort­te­lin Mari­mek­koon (Aurakatu10). — tar­jol­la kuo­hu­vaa ja pien­tä pur­ta­vaa — Illan etu­na -20% / yhdes­tä vapaa valin­nai­ses­ta nor­maa­li­hin­tai­ses­ta tuot­tees­ta sekä kan­gas­lo­go­kas­si jokai­sel­le osta­val­le. Ohjel­ma­na: seson­gin tren­dit ja stai­lause­sit­te­ly Tar­joi­lun joh­dos­ta SITOVAT ILMOITTAUTUMISET SÄHKÖPOSTILLA ke 1.11.17 men­nes­sä Eli­na Vai­ma­lal­le: elina.vaimala(at)gmail.com Nyt on hyvä […]

Lue lisää

Ter­ve­tu­loa nais­ten kau­den pää­tös­ta­pah­tu­maan lau­an­tai­na 16.9.17! Peli­muo­to:   PINK BALL –jouk­kue­ki­sa (best ball) 18 rei­kää pb max. hcp 54. Pal­ki­taan paras jouk­kue sekä par­haat yksi­lö­tu­lok­set (PB ja scratch). Jouk­ku­eel­le (3–4 pelaa­jaa) anne­taan mukaan Pink Ball, jol­la jokai­nen jouk­ku­een jäsen pelaa vuo­ro­tel­len. Pink Ball -pal­lol­la pelaa­va jouk­ku­een jäsen saa reiäl­tä saa­dun pis­te­bo­gie­tu­lok­sen­sa tupla­na niin kau­an kun nimen­omai­nen Pink […]

Lue lisää

Ter­ve­tu­loa nais­ten elo­kuun kuu­kausi­pe­liin tors­tai­na 24.8! Peli­muo­to­na toi­vot­tu haus­ka kol­men mai­lan kisa, joka sopii hyvin myös aloit­te­li­joil­le. KOLMEN MAILAN KISA, 9 REIKÄÄ / pis­te­bo­gey max. hcp 54, eri­kois­kil­pai­lu­na pisin avaus ja lähim­mäs lip­pua. Mukaan saat kier­rok­sel­le ottaa vain ja ainoas­taan kol­me mai­laa put­te­ri mukaan lukien. Puta­ta voit toki muul­la­kin mai­lal­la kuin put­te­ril­la ja teh­dä mai­la­va­lin­nat […]

Lue lisää

Peli­muo­to: 9 rei­kää, pis­te­bo­gey (max. hcp 54) Läh­döt:  klo 17.00 alkaen Ilmoit­tau­du vii­meis­tään la 10.6.2017 Nex­Gol­fin tai cad­die­mas­te­rin kaut­ta Osal­lis­tu­mis­mak­su: 12 €, sisäl­tää ilta­pa­lan klu­bil­la. Tie­dus­te­lut ja ruo­­­ka-aine­­­ra­­­joit­­­teet Mar­ju­kal­le 10.6 men­nes­sä: marjukka.iitti(at)tili-vinkki.fi Kisan jäl­keen kokoon­nu­taan klu­bil­le ilta­pa­lal­le ja pal­kin­to­jen jakoon. Samal­la kuu­let ajan­koh­tais­ta lady­golf -asi­aa. Jat­ke­taan myös kes­kus­te­lua ja ideoin­tia sii­tä, mihin vii­mek­si ide­ail­las­sa jää­tiin. […]

Lue lisää

Olet lämpimästi ter­ve­tul­lut tutus­tu­maan gol­fiin ti 6.6.2017 Har­jat­tu­laan. Illan aika­na saat tun­tu­maa sii­hen, mil­lai­nen har­ras­tus golf on. Aikai­sem­paa koke­mus­ta gol­fis­ta sinul­la ei siis tar­vit­se olla. Olet ehkä kuul­lut, että golf on kou­kut­ta­va laji – se on tot­ta. Mikäli innos­tu­nut, seu­rauk­se­na voi olla pal­jon lii­kun­taa rait­tiis­sa ulkoil­mas­sa, uusia ystäviä ja parem­pi kun­to! Illan ohjel­ma: klo 17.00 […]

Lue lisää

Peli­muo­to: GREENSOME PARIKILPAILU Green­­­so­­­me-kisas­­­sa kah­den jäse­nen jouk­ku­een molem­mat pelaa­jat lyö­vät avaus­lyön­nin, jois­ta toi­nen, parin kan­nal­ta sove­li­aam­pi vali­taan sen reiän peli­pal­lok­si. Sen jäl­keen peliä jat­ke­taan samaa pal­loa vuo­ro­tel­len lyö­den kup­piin asti. Jouk­ku­eet eli parit arvo­taan. Paril­le las­ke­taan tasoi­tus, joka on puo­let jouk­ku­een pelaa­jien tasoi­tus­ten sum­mas­ta. Läh­döt: Läh­döt klo 16.00 alkaen Ilmoit­tau­du 7.8.2016 men­nes­sä Nex­Gol­fin tai cad­die­mas­te­rin […]

Lue lisää

Share This