Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naistoimikunta

Naistoimikunta

Naistoimikunta 1200px

Har­jat­tu­las­sa toi­mii nais­toi­mi­kun­ta, jon­ka ikä- ja tasoi­tus­ja­kau­ma on niin laa­ja, että se upeas­ti edus­taa kaik­kia seu­ran nais­jä­se­niä. Jouk­koom­me kuu­luu van­ho­ja kon­ka­rei­ta ja aloit­te­li­joi­ta, 18-vuo­ti­aas­ta senio­ri-ikäi­seen. Iän lisäk­si tasoi­tus on meil­le vain numero 😉

Jär­jes­täm­me nai­sil­le tapah­tu­mia ja tie­tys­ti eri­lai­sia kil­pai­lu­ja. Autam­me nai­sia tutus­tu­maan toi­siin­sa ja löy­tä­mään uusia peli­ka­ve­rei­ta. Tuem­me aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen paris­sa. Kan­nus­tam­me tree­naa­maan ja osal­lis­tu­maan seu­ran gol­fo­pe­tuk­seen, onhan meil­lä seu­ras­sa jopa oma nais-pro.

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on Ulrica Cup Open. Tänä vuon­na 7. hei­nä­kuu­ta kisa jär­jes­te­tään jo 26. ker­ran. Aikui­sil­le nai­sil­le tar­koi­tet­tu kil­pai­lu on jo lunas­ta­nut paik­kan­sa yhte­nä Lou­nais-Suo­men mer­kit­tä­vim­pä­nä nais­ten golftapahtumana.

Hou­kut­te­lem­me nai­sia osal­lis­tu­maan alu­een mui­den seu­ro­jen nais­ten kisoi­hin ja tapah­tu­miin. Teem­me täl­lä­kin kau­del­la yhteis­työ­tä muun muas­sa Alas­ta­ron, Loi­mi­joen ja Parais­ten nais­toi­mi­kun­tien kanssa.

Lähe­täm­me jäsen­kir­jeen säh­kö­pos­til­la ker­ran kuus­sa peli­kau­den aika­na. Kir­je sisäl­tää aina tie­toa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta. Tie­do­tam­me niis­tä aina myös seu­ran net­ti­si­vuil­la, klu­bin ilmoi­tus­tau­lul­la, nais­ten sul­je­tus­sa Face­book-ryh­mäs­sä “HGCC Ladies” ja Ins­ta­gra­mis­sa #hgcc­nai­set. Suo­sit­te­lem­me liit­ty­mään ryh­miin. Niis­sä jäse­net voi­vat huhuil­la itsel­leen peli­seu­raa, kau­pa­ta yli­mää­räi­siä golf­ta­va­roi­ta tai ker­toa muil­le­kin onnis­tu­mi­sis­taan, hyväs­tä fii­lik­ses­tä tai ihan mis­tä vaan.

Ter­ve­tu­loa mukaan tapah­tu­miin kaik­ki seu­ran 18 vuot­ta täyt­tä­neet naiset!

Naistoimikunta 2020:

Son­ja Kal­lio, Lady­kap­tee­ni
Kati Kive­lä, pj.
May-Len Grön­berg
Camil­la Kolu
Sai­ja Kuusis­to-Lancas­ter
Jaa­na Lei­no
Mar­ti­na Maass
Maria Säi­lä
Sari Tal­la

Nais­toi­mi­kun­nan yhtei­nen s‑posti: hgcc.naiset@gmail.com
Lai­ta säh­kö­pos­tia, jos sinul­la on kysyt­tä­vää, ideoi­ta, annat risu­ja tai ruusuja…

Tai tar­tu luu­riin ja soi­ta 050 570 7065/Kati Kivelä

Päi­vi­tet­ty 11.3.2020

Ajankohtaista