Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Naistoimikunta

Naistoimikunta

 

Har­jat­tu­las­sa toi­mii kau­del­la 2021 nais­toi­mi­kun­ta, joka ikä- ja tasoi­tus­ja­kau­mam­me perus­teel­la edus­tam­me koko seu­ran nais­jä­se­niä mah­dol­li­sim­man monipuolisesti.

  • Jär­jes­täm­me nai­sil­le tapah­tu­mia ja tie­tys­ti eri­lai­sia kil­pai­lu­ja.
  • Autam­me nai­sia tutus­tu­maan toi­siin­sa ja löy­tä­mään uusia pelikavereita. 
  • Tuem­me aloit­te­li­joi­ta uuden har­ras­tuk­sen parissa. 
  • Kan­nus­tam­me tree­naa­maan ja osal­lis­tu­maan seu­ran gol­fo­pe­tuk­seen, onhan meil­lä seu­ras­sa jopa oma nais-pro.
  • Hou­kut­te­lem­me nai­sia osal­lis­tu­maan alu­een mui­den seu­ro­jen nais­ten kisoi­hin ja tapahtumiin.

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on Ulrica Cup Open.
Tänä vuon­na 7. hei­nä­kuu­ta kisa jär­jes­te­tään jo 27. ker­ran. Aikui­sil­le nai­sil­le tar­koi­tet­tu kil­pai­lu on jo lunas­ta­nut paik­kan­sa
yhte­nä Lou­nais-Suo­men mer­kit­tä­vim­pä­nä nais­ten golftapahtumana.

 .Lähe­täm­me jäse­nil­le peli­kau­den aika­na säh­kö­pos­tia, jos­sa on aina tie­toa tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta. Tie­do­tam­me niis­tä aina myös seu­ran net­ti­si­vuil­la, nais­ten sul­je­tus­sa Face­book-ryh­mäs­sä “HGCC Ladies” Ins­ta­gra­mis­sa #hgcc­nai­set her­kut­te­lem­me kai­ken­lai­sel­la kival­la. Suo­sit­te­lem­me liit­ty­mään ryh­miin. Niis­sä jäse­net voi­vat huhuil­la itsel­leen peli­seu­raa, kau­pa­ta yli­mää­räi­siä golf­ta­va­roi­ta tai ker­toa muil­le­kin onnis­tu­mi­sis­taan, hyväs­tä fii­lik­ses­tä tai ihan mis­tä vaan.

Ter­ve­tu­loa mukaan kaik­ki seu­ran 18 vuot­ta täyt­tä­neet naiset!

Naistoimikunta 2021:

Kati Kive­lä, pj.
Sal­la Ahl­roos
Jani­na Aro­la
May-Len Grön­berg

Sai­ja Kuusis­to-Lancas­ter
Jaa­na Lei­no
Mar­ti­na Maass
Maria Säi­lä

Nais­toi­mi­kun­nan yhtei­nen s‑posti: hgcc.naiset@gmail.com
Lai­ta säh­kö­pos­tia, jos sinul­la on kysyt­tä­vää, ideoi­ta, annat risu­ja tai ruusuja…

Tai tar­tu luu­riin ja soi­ta 050 570 7065/Kati Kivelä

Päi­vi­tet­ty 25.2.2021

Ajankohtaista