Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Miestoimikunta

Miestoimikunta

Har­jat­tu­la Gol­fis­sa toi­mii mies­toi­mi­kun­ta. Toi­min­taan mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki Har­jat­tu­la Golf ry:n ja Har­jat­tu­lan ken­täl­le pelioi­keu­den omaa­vat 21 vuot­ta täyt­tä­neet mies­puo­li­set jäse­net. Toi­mi­kun­nal­la on eril­li­nen jäsenmaksu.

Miestoimikunnan toiminta

Kau­den pää­ta­pah­tu­ma on legen­daa­ri­nen Rai­der Cup. Kil­pai­lus­sa Man­te­reel­la ja Saa­ril­la asu­vat pelaa­vat jouk­kuei­na vas­tak­kain kan­sain­vä­li­sen Ryder Cup esi­ku­van­sa mukai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä arvos­tet­tu Rai­der Cup on Saa­ris­ton jouk­ku­eel­la. Kil­pai­lu jär­jes­te­tään elo-syys­kuus­sa. Rai­der Cup on koko päi­vän mit­tai­nen tapah­tu­ma joka alkaa rei­kä­pe­lin peli­pa­rien jul­kis­ta­mi­sel­la. Rei­kä­pe­lin ja pal­kin­to­jen jaon jäl­keen jouk­ku­eet kokoon­tu­vat viet­tä­mään iltaa ja syö­mään. Osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää jouk­ku­een pai­dan lunastamista.

Mies­toi­mi­kun­ta­lai­set lunas­ta­vat kau­den alus­sa oman jouk­ku­een­sa pai­dan, johon on bro­dee­rat­tu mies­toi­mi­kun­nan logo. Saa­ris­ton jouk­ku­een pai­ta on kau­del­la 2018 tum­man sini­nen ja man­te­reen jouk­ku­een harmaa.

Kuu­kausit­tain toi­mi­kun­ta­lai­set pelaa­vat leik­ki­mie­li­set ski­nit jon­ka perään yleen­sä hie­man sau­no­taan ja suo­ri­te­taan perin­tei­set jäl­ki­pe­lit ja – spekulaatiot.

Kau­den aika­na toi­mi­kun­ta tekee vie­ras­kent­tä­mat­kan. Kau­den 2018 koh­de on Pori ja siel­lä pela­taan kau­pun­gin molem­mat perin­tei­set kentät.

Jos olet kiin­nos­tu­nut osal­lis­tu­maan toi­mi­kun­nan toi­min­taan ota yhteyttä

Saa­ris­ton jouk­ku­een kap­tee­ni
Mikael Nord­man
044 272 8387
mikael.nordman@indexvarainhoito.fi

Man­te­reen jouk­ku­een kap­tee­ni
Pet­te­ri Leh­to­nen
050 594 8271
petteri.lehtonen@sunwind.fi