Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Liittyminen

Liittyminen

Jäsenhakemus

Lii­ty nyt Har­jat­tu­la Golf ry ‑jäse­nek­si ja hyö­dyn­nä erin­omai­set jäsenetumme!

Lisä­tie­to­ja saat seu­ran toi­mis­tos­ta puh. 040 587 6296 tai toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Lauk­ka­sel­ta puh. 040 754 5106.

Pelioikeus tai vuosijäsenyys

Kun olet teh­nyt pää­tök­sen jäse­nyy­des­tä, voit hank­kia itsel­le­si kausi­pe­lioi­keu­den, peli­kor­tin tai pela­ta kier­ros­koh­tai­sel­la Green fee — kier­ros­mak­sul­la.
Vuo­si­jä­sen mak­saa pelaa­mi­sen­sa nor­maa­lil­la green fee ‑kier­ros­mak­sul­la. Kau­den 2023 kier­ros­mak­sut ovat arke­na 60 € ja vii­kon­lop­pui­sin (la-su) 70 €. Junio­rit ‑50 % edel­lä mai­ni­tuis­ta hin­nois­ta. Opis­ke­li­jat 40 € (opis­ke­li­ja­kort­ti esi­tet­tä­vä).
Gol­fin ajo­kor­tin eli Green Car­din ‑suo­rit­ta­mi­seen saat apua Har­jat­tu­lan gol­fo­pet­ta­jil­ta, jot­ka jär­jes­tä­vät alkeis­kurs­se­ja säännöllisesti.

HGCC ry:n jäsenmaksut 2023

Aikui­nen (ei liit­ty­mis­mak­sua): 110 €

Aikui­nen, osa­kas (ei liit­ty­mis­mak­sua): 90 €

Junio­rit (ei liit­ty­mis­mak­sua):
0–14-vuotiaat (2009 ja jäl­keen syn­ty­neet) 140 €
15–21-vuotiaat (2002–2008 syn­ty­neet) 250 €

Huom. Junio­ri­jä­sen­ten vuo­sit­tai­nen jäsen­mak­su sisäl­tää täy­den pelioi­keu­den Har­jat­tu­la Gol­fin ken­täl­le.

Kau­del­la 2023 jäsen­mak­sut sisäl­tä­vät myös vii­koit­tai­set golf­val­men­ta­jiem­me ohjaa­mat har­joi­tuk­set sekä ilmai­sen gol­fin tal­vi­har­joit­te­lun Vamos Itäharjulla.

Suostumus henkilötietojen keräämiseen ja julkaisemiseen

Jokai­sen gol­fa­rin tie­dot kerä­tään auto­maat­ti­ses­ti seu­ro­jen omis­ta rekis­te­reis­tä Suo­men Golflii­ton kes­kus­re­kis­te­riin. Tie­to­ja käy­te­tään hyö­dyk­si Golflii­ton jäsen- ja tasoi­tus­kor­teis­sa, seu­ro­jen omis­sa tar­koi­tuk­sis­sa, jois­sa tie­to­ja voi­daan käyt­tää nor­maa­lis­ti.
Kun tie­to­ja puo­les­taan tar­vi­taan muis­sa yhteyk­sis­sä, kuten kil­pai­luil­moit­tau­tu­mi­sis­sa ja ajan­va­rauk­ses­sa mui­hin kuin omaan seu­raan, tar­vi­taan hen­ki­lön suos­tu­mus tie­to­jen käyt­töön. Samoin jul­kai­suun Inter­ne­tis­sä tar­vi­taan pelaa­jan suos­tu­mus. Pelaa­jan jäsen­nu­me­ro, nimi, seu­ra ja tasoi­tus ovat ne tie­dot, joi­ta pelaa­jas­ta näy­te­tään kes­kus­re­kis­te­ris­sä, kun sitä käsit­te­lee vie­ras seu­ra. Tar­kem­mat hen­ki­lö­tie­dot ovat käy­tet­tä­vis­sä pelaa­jan omal­la seu­ral­la.
Täl­lä suos­tu­muk­sel­la pelaa­ja antaa suos­tu­muk­sen sii­hen, että kil­pai­lu­tu­lok­set ja tasoi­tus­tie­dot tul­laan jul­kai­se­maan myös internetissä.