Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kenttävalvojan ohje

Kenttävalvojan ohje

TOIMINTAOHJE 2.0 (23.2.2021)

Kent­tä­val­vo­ja toi­mii HGCC ry:n val­tuut­ta­ma­na Har­jat­tu­lan golf­ken­täl­lä. Val­vo­ja liik­kuu autol­la, joka on mer­kit­ty VAL­VO­JA-kyl­til­lä. Hänel­lä on oikeus tar­vit­taes­sa tar­kas­taa pelaa­jien hen­ki­löl­li­syys ja pelioi­keus. Val­vo­jaa tar­vi­taan ennen kaik­kea päi­vi­nä, joi­na ken­tän tie­de­tään täyt­ty­vän heti aamus­ta tai ole­van täyn­nä pelaa­jia iltai­sin. Val­vo­jan teh­tä­vä on ennal­taeh­käis­tä ruuh­kien syn­ty­mis­tä ja var­mis­taa, että ensim­mäi­set ryh­mät ete­ne­vät ohjeel­li­sen aika­tau­lun mukaan. Ken­tän olles­sa täyn­nä val­vo­ja huo­leh­tii, että peli ei puu­rou­du. Jos ruuh­kia sii­tä huo­li­mat­ta syn­tyy, hän huo­leh­tii, että kent­tä saa­daan uudel­leen liik­keel­le. Val­vo­jan tulee puut­tua syn­ty­viin häi­riöi­hin mah­dol­li­sim­man aikai­ses­sa vai­hees­sa. Tär­kein teh­tä­vä on saa­da pelaa­jat viih­ty­mään ken­täl­lä, joten häi­riöi­hin puut­tu­mi­sen lisäk­si myös posi­tii­vi­sen palaut­teen anta­mi­nen kuu­luu hänen tehtäviinsä.

Kentällä valvottavat säännöt ja etiketti

Tur­val­li­suus

 • Kent­tä­val­vo­ja seu­raa, että ken­täl­lä pela­taan oma ja mui­den pelaa­jien tur­val­li­suus huomioiden.
 • Muun muas­sa edel­lä pelaa­vien ”nil­koil­le” lyö­mi­nen, fore-huu­don puut­tu­mi­nen, tois­ten pelaa­jien pelin tar­pee­ton häi­rit­se­mi­nen ovat puut­tu­mi­sen arvoi­sia asioita.

Peli­no­peus

 • Tär­keä pelaa­mi­sen viih­ty­vyyt­tä yllä­pi­tä­vä asia on riit­tä­vä pelinopeus.
 • Har­jat­tu­lan ken­tän ihan­ne­pe­liai­ka on nel­jän hen­gen ryh­mäl­le 4 tun­tia 15 minuut­tia.
 • Puo­li­vä­lin kios­kil­la voi­daan pitää kor­kein­taan 10 minuu­tin tau­ko, edel­lyt­täen että ollaan tavoi­tea­jas­sa ja ettei väli edes­sä ole­vaan ryh­mään kas­va lii­an suureksi.
 • Ohjeel­li­set ete­ne­mi­sa­jat ryh­mil­le läh­tö­ajas­ta laskettuna:
  Väy­läLäh­tö­ai­ka + x min.
  10 — 15min.
  215 — 30min.
  330 — 40min.
  440 — 55min.
  555min. —
  61h 5min. — 1h 25min.
  71h 25min. — 1h 40min.
  81h 40min. — 1h 55min. 
  91h 55min. — 2h 5min.
  tau­komax. 10min. (jos aikaa tauolle)
  102h 15min. — 2h 30min.
  112h 30min. — 2h 40 min.
  122h 40 min. — 2h 55 min. 
  132h 55 min. — 3h 10 min.
  143h 10 min. — 3h 25 min.
  153h 25 min. — 3h 40 min.
  163h 40 min. — 3h 50 min. 
  173h 50 min. — 4h
  184h — 4h 15 min.
 • Ryh­män tulee ede­tä ken­täl­lä ripeäs­ti sekä säi­lyt­tää etäi­syys edel­lä kul­ke­vaan ryh­mään. Mikä­li ryh­män edes­sä on tyh­jä väy­lä ja takaa tulee nopeam­pi ryh­mä, tulee antaa ohi­tus­lu­pa. Ryh­män pitää kui­ten­kin mie­luum­min nopeut­taa omaa peli­ään kuin jää­dä useam­man ryh­män ohi­tet­ta­vak­si. Muis­ta Rea­dy-golf ‑peri­aa­te!
 • Alim­mal­la tasoi­tuk­sel­la pelaa­va vas­taa koko ryh­män toiminnasta.
 • Var­sin­kin vihe­riöl­lä ja sen lähiym­pä­ris­tös­sä tulee toi­mia ripeäs­ti. Lyhyet putit pela­taan heti rei­kään, eikä pal­loa mer­ka­ta reiän ympä­ril­lä. Ensim­mäi­se­nä reiän pelan­nut hoi­taa lipun takai­sin pai­kal­leen. Tulok­set mer­ka­taan kort­tiin vas­ta seu­raa­val­la tiillä.
 • Kun­kin pelaa­jan pitää olla välit­tö­mäs­ti val­mis pelaa­maan omal­la vuo­rol­la. Lyön­nin tulee läh­teä kor­kein­taan 20 sekun­nin kulut­tua oman vuo­ron alkamisesta.
 • Kadon­nut­ta pal­loa saa etsiä kor­kein­taan 3 minuut­tia, mut­ta jos useam­pia pal­lo­ja on kadok­sis­sa, nii­tä pitää etsiä yhtä­ai­kai­ses­ti. Pelia­lu­een ulko­puo­lel­le men­nei­tä pal­lo­ja ei saa etsiä. Ryh­mäl­lä on vel­vol­li­suus ottaa kiin­ni pal­lo­jen etsi­mi­seen käy­tet­ty aika.
 • Val­vo­ja voi muis­tut­taa pelaa­jil­le vara­pal­lon lyö­mi­ses­tä epä­sel­vis­sä tapauk­sis­sa ja ohi­tus­mah­dol­li­suu­den antamisesta.
 • Val­vo­jan tulee huo­maut­taa pelin nopeut­ta­mi­ses­ta, jos ryh­mäl­lä on kulu­nut lii­kaa aikaa läh­dös­tään kysei­sel­le väy­läl­le, edes­sä on yksi tai useam­pi väy­lä tyh­jää tilaa ja edel­lä menee suu­rem­pi tai yhtä suu­ri ryhmä.
 • Val­vo­ja voi luon­nol­li­ses­ti antaa myös posi­tii­vis­ta palau­tet­ta pelaa­jil­le ja ryh­mil­le, joi­den peli­no­peus ja toi­min­ta ken­täl­lä sitä edellyttää.

Ken­tän ja mui­den pelaa­jien kunnioittaminen

Val­vo­jan tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta lyön­ti- ja alas­tu­lo­jäl­kien kor­jaa­mi­seen sekä mui­ta ken­täl­lä pelaa­via häi­rit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen. Tupa­kan­tum­pit, tyh­jät pul­lot tai muut ros­kat tulee lait­taa niil­le kuu­lu­viin paik­koi­hin. Val­vo­ja voi puut­tua em. rik­ko­muk­siin tarvittaessa.

Annet­ta­vat ohjeet/toimenpiteet
1. Keho­tus nopeut­taa peliä
- olet­te edel­lä mene­vää ryh­mää / aika­tau­lus­ta hie­man lii­kaa peräs­sä
- nopeut­ta­kaa rutii­ne­ja, muis­ta­kaa Rea­dy-golf
2. Huo­mau­tus
- häi­rit­set­te mui­ta ken­täl­lä pelaa­via
- muis­ta­kaa eti­ket­ti ja mui­den huo­mioi­mi­nen
3. Ryh­män jaka­mi­nen kah­tia
4. Siir­tää syr­jään ohi­tus­ti­lan­tees­sa
5. Siir­tää seu­raa­val­le reiäl­le pelaa­mat­ta edel­lis­tä rei­kää val­miik­si
6. Pois­taa ken­täl­tä, jos pelaa­ja tai peli­ryh­mä tois­tu­vas­ti rik­koo eti­ket­tiä tai peliohjeita

Posi­tii­vis­ta ja nau­tin­nol­lis­ta golf­kaut­ta kai­kil­le Har­jat­tu­las­sa pelaa­vil­le omil­le jäse­nil­le ja vieraspelaajille!

HGCC ry:n hallitus